Hotărârea nr. 120/2020

HOTARAREnr. 120 din 2020-04-10 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESS A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 DE A SE ASOCIA CU ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL PE STRAZILE ADMINISTRATE DE ACEASTA, AFLATE PE RAZA ADMINISTRATIV - TERITORIALA A SECTORULUI 6

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 6 de a se asocia cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 500/03.04.2020 și al Administrației Străzilor București nr. 11729/03.04.2020;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 15/08.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 119/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Administrației Străzilor București nr. 8400/06.03.2020, înregistrată la Direcția Generală Investiții cu nr. 335/06.03.2020;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 26/21.02.2020 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de aprobare a asocierii dintre Sectorul 6 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din sectorul 6;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. s), alin. (3) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București, de a se asocia cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ teritorială a sectorului 6.

Art.2 (1) Se împuternicește expres Administrația Străzilor București să încheie, în condițiile legii, Protocolul de asociere cu Sectorul 6 al Municipiului București.

(2) Modelul protocolului de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cheltuielile aferente lucrărilor de interes public local se vor efectua în concordanță cu prevederile prezentului protocol și cu atribuțiile ce revin părților și se vor încadra în limitele bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate.

Art.4 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Consiliul Local Sector 6 și Administrația Străzilor București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 10.04.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Marius Adrian Pa vel


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir
București, 10.04.2020

Nr. 120

ANEXĂ 1. LA PROIECTUL DE HOTARARE NR.

PROTOCOL DE ASOCIERE

Nr......./................

 • I)   Preambul:

Având în vedere obiectivul comun de a îmbunătăți calitatea lucrărilor de interes public local de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate in administrarea Administrației Străzilor București, precum si oportunitatea unei colaborăriinter-instituționale in vederea ducerii la îndeplinire a acestui obiectiv,

 • II)   Părțile:

 • 1. Consiliul Local Sector 6, cu sediul in Calea Plevnei nr.147-149, Sector 6, București, reprezentat prin Gabriel MUTU,având funcția de Primar

si

 • 2. Administrația Străzilor București, cu sediul in str. Domnita Ancuța nr. 1, sector 1, București, reprezentată prin Răzvan MIHÂILESCU având funcția de Director General,

Au convenit încheierea prezentul protocol, cu respectarea următoarelor clauze:

 • III) Obiectul protocolului:

Obiectul prezentului protocol îl constituie realizarea de lucrări de interes public local pe spatiile publice de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate in administrarea Administrației Străzilor București.

5                                                                                   »

 • IV) Durata protocolului:

Prezentul protocol intra in vigoare la data semnării lui de către părți și își va produce efectele pentru o durata de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

 • V) Drepturile si obligațiileparților:

 • 1. Consiliul Local al Sectorului 6 va identifica lucrările de interes public local, ce fac obiectul prezentului protocol si va solicita Administrației Străzilor București acordul prealabil privind măsurile necesare in vederea întreținerii, amenajării si/sau reamenajării străzilor de pe raza Sectorului 6, aflate in administrarea Administrației Străzilor București.

realizate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6, aflate in administrarea Administrației Străzilor București. J                                                                                   9

 • 3. Consiliul Local al Sectorului 6 va asigura finanțarea, organizarea și derularea activităților/lucrărilor de interes public, avizate cu respectarea tuturor regulilor de legislație în vigoare.

 • 4. Consiliul Local al Sectorului 6 va asigura dotările și mijloacele necesare derulării fiecărei activități, fiind direct și exclusiv răspunzător pentru organizarea și derularea acestora.

 • 5. Consiliul Local al Sectorului 6 va lua toate măsurile pentru evitarea degradării terenurilor și amenajărilor din perimetrul unde va organiza lucrările.

 • VI) Principiile de bune practici ale Protocolului

 • 1.   Partenerii contribuie la realizarea activităților, doar in modalitățile precizate pentru fiecare în parte in prezentul protocol de asociere.

 • 2.  Părțile se consulta în mod regulat si se informează asupra tuturor aspectelor privind evoluția activității.

 • 3.   Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etica cele mai înalte.

 • 4.   Cheltuielile aferente lucrărilor de interes public local se vor efectua în concordanță cuprevederile prezentului protocol și cu atribuțiile ce revin părților și se vor încadra în limitele bugetelor de venituri și cheltuieliaprobate.

 • VII) încetarea protocolului

Prezentul Protocol încetează prin:

 • 1.   îndeplinirea obiectului său.

 • 2.  Denunțarea unilaterală in cazul nerespectăriiobligațiilor asumate, cu respectarea unui preaviz de 30 de zile.

 • 3.   Acordul scris al Părților.

 • VIII) Alte clauze

 • 1.  Prezentul Protocol de asociere are caracterul unui document cadru si acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

 • 2. Părțile pot încheia acte adiționale, în scris, pentru stabilirea exactă a calendarului

activităților ce urmează a se desfășura.

9                                                                                                9

 • IX) Forța majoră și cazul fortuit

 • 1.   Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă si de neînlăturat care fac imposibilă executarea obligațiilor asumate de către părți si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpă și să notifice celeilalte părți in termen de 15 zile de la data încetăriisituației de forță majoră.

 • 2.   Partea care invocă forța majoră va asigura celeilalte părți confirmarea existentei faptelor constituind forța majoră.

 • 3.  Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil si de neînlăturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa părții care îl invocă.

 • 4.  Cazul fortuit ca și forța majoră sunt exonerate de răspundere.

X. Litigii

1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest protocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente din punct de vedere teritorial si material.

XI. Dispoziții finale

 • 1.  Prezentul protocol intră in vigoare la data semnării lui de către părți.

 • 2.  Modificarea oricărei clauze sau completarea prevederilor prezentului protocol se face prin acordul părților, in scris.

 • 3.  Protocolul reprezintă întreaga înțelegere/voința a părților privind aspectele reglementate si prevalează asupra oricărei înțelegeri anterioare, scrise sau verbale si orice modificare poate fie efectuată numai prin act adițional scris, încheiat între părți.

Prezentul protocol a fost întocmit astăzi/, in 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Administrația Străzilor București »                                                       3

Sectorul 6 al Municipiului București


Primar,

Gabriel MUTU