Hotărârea nr. 12/2020

HOTARAREnr. 12 din 2020-01-29 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNURILOR IMOBILE CE FAC OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 09/17.01.2020, SITUATE IN BUCURESTI, STRADA TRIUMFULUI NR. 32, SECTOR 1 SI STRADA TIMISULUI NR. 42, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTORA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Consiliul General al Municipiului BucureștiAvând în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București Și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 954.1/21.01.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 7/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 10/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr. 09/17.01.2020; în conformitate cu prevederile:

  • -  Ari. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/26.07.2018 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din certificatele de vacanță succesorală;

în temeiul prevederilor art. 108 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 354 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscriu în domeniul privat al Municipiului București bunurile imobile ce fac obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 09/17.01.2020, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmit în administrarea Administrației Fondului Imobiliar, bunurile imobile prevăzute la art. 1.

Art.3 Predarea - primirea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de proces verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.

Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Art.5 Primarul General al Municipiului București, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare ^cț-Mueigipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate ^eTdeâbșt^re aBd. Regina Elisabeta nr. 47. /od po; succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.omb.ro

Pag 2


ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. n/29.0/-2)j0


DATELE DE IDENTIFICARE A BUNURILOR IMOBILE ce fac obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 09/17.01.2020Nr. crt

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, str. Triumfului nr. 32, sector 1.

Locuință din paiantă, neintabulată, formată din: bucătărie =8,96 mp, baie=6,68 mp, cameră=14,09 mp, cameră=10,03 mp, cameră=8,49 mp, cameră=12,08 mp, vestibul=3,10 mp, hol=7,81 mp, cu o suprafață utilă de 80,10 mp și o suprafață construită la sol de 87 mp, edificată pe terenul în suprafață de 163 mp din măs. cad. (150 mp din acte), atribuit în folosință.

2

București, str. Timișului nr.

42, sector 1.

Locuință neintabulată, compusă din trei camere de locuit, hol, oficiu, bucătărie cu o suprafață de 86,40 mp, bucătărie de vară, marchiză și wc, cu o suprafață de 12 mp, edificate pe terenul în suprafață de 400 mp, atribuit în folosință.