Hotărârea nr. 119/2020

HOTARAREnr. 119 din 2020-04-10 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APRTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STRADA BARBATESCU VECHI, NR. 7, SECTOR 5

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului situat în Strada Bărbătescu Vechi, nr. 7, sector 5

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 4576/06.04.2020 ;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 27/09.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr 118/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

adresa nr. 19791/12.09.2019 a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București;

adresa nr. 50189/25.09.2019 a Ministerului Sănătății;

adresa nr. 24382/01.11.2019 a Ministerului Educației Naționale - Inspectoratul Școlar al Municipiului București;

Ținând cont de încheierile de respingere aferente dosarelor nr. 63188/2019 și dosarelor nr. 2345/2020 ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 5;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. c), art. 139 alin. (3), lit. g) și art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se declară ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București imobilul situat în Strada Bărbătescu Vechi nr. 7, sector 5, identificat conform planului, scara 1:500, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1, se va înscrie în cartea funciară a Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 10.04.2020.

ANEXA NR. 1.35 la regulamentPlan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

2249 mp

Strada Bărbătescu Vechi nr.7


Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Sector 5, București324600


324600D10A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

2249

Terenul este delimitat de perete construcție între pct. 1-6; 12-13; 16-1, gard de beton între pct. 6-7; 13-16, gard de metal între pct. 7-8; 9-11 și neîmprejmuit între pct. 8-9; 11-12.

Total

2249 _

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

986

Construcție, P+2E

Suprafața construită desfășurată = 2958 mp

C2

CA

97

Construcție, P

Suprafața construită desfășurată = 97 mp

Total

1083

Suprafața construită desfășurată totală = 3055 mp

Suprafața totală măsurată a imobilului = 2249 mp

Suprafața din act = 2249 mp

Inspector


Executant:

SC THEOTOPSRL Ing. Cojocea Georgiana-IonelaConfirm executarea măsurătorilor la teren,

Tj^.'^cot.cctitudinea întocmirii documentației cădaSQale și corespondent®

TIFIC1T V- realitatea®!? teren. ’<% lORIZ/J’E \              CERTIFICAT

_.y mnatjijca ■ Elita: 1


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral.


5^'fGOR'^2-
Semnătura și parafa

Data..................


Ștampila BCP1