Hotărârea nr. 118/2020

HOTARAREnr. 118 din 2020-04-10 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI LMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTELOR-PARTI PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILELE SITUATE IN BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR. 101, SECTOR 1, CALEA VICTORIEI NR. 52, SECTOR 1, STR. FRANCEZA NR. 32, SECTOR 3, PE PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE SI A COTELOR-PARTI PROPRIETATE DE STAT DIN IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR. 1 - 5, SECTOR 3, PE PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI REPARATII FATADE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotelor-părți proprietate de stat, din imobilele situate în București, Calea Victoriei nr. 101, sector 1, Calea Victoriei nr. 52, sector 1, Str. Franceză nr. 32, sector 3, pe perioada execuției lucrărilor de punere în siguranță și consolidare și a cotelor-părți proprietate de stat din imobilul situat în București, Calea Victoriei nr. 1 - 5, sector 3, pe perioada execuției lucrărilor de punere în siguranță și reparații fațade

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 465/06.04.2020, al Direcției Patrimoniu nr. 4532/06.04.2020, al Administrației Fondului Imobiliar nr. 15776/03.04.2020 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2105/03.04.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 26/09.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 117/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. j) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotelor-părți proprietate de stat din imobilele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre pe perioada execuției lucrărilor de punere în siguranță și consolidare și a lucrărilor de punere în siguranță și reparații fațade.

Art.2 (1) Predarea - primirea se face pe bază de proces - verbal încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic pe măsură ce demarează lucrările. La finalizarea lucrărilor se va face de

asemenea proces verbal de retransmitere, cu predarea documentațiilor ce atestă efectuarea lucrărilor.

(2) Dreptul de administrare continuă să se exercite de Administrația Fondului Imobiliar până la emiterea și comunicarea Ordinului de începere a lucrărilor de intervenție.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 10.04.2020.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


București, 10.04.2020

Nr. 118

ANEXA LA HCGMB NR.


Calea Victoriei nr.1-5, sector 3

cota de 1,67%,

Str. Franceză nr.32 sector 3

cota de 48,01%,

Calea Victoriei nr.101 sector 1

cota de 5,48% ;

Calea Victoriei nr.52 sector 1

cota de 19,69%.