Hotărârea nr. 117/2020

HOTARAREnr. 117 din 2020-04-10 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 28/22.02.2018, NR. 396/26.07.2018 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A UNOR IMOBILE PROPRIETATE DE STAT IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE SI A HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 454/27.08.2019 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI LMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI REPARATII FATADE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 28/22.02.2018, nr. 396/26.07.2018 privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unor imobile proprietate de stat în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 454/27.08.2019 privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și reparații fațade

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 464/06.04.2020, al Direcției Patrimoniu nr. 4533/06.04.2020, al Administrației Fondului Imobiliar nr. 15775/03.04.2020 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2106/03.04.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 25/09.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 116/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 28/22.02.2018 privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a unor imobile proprietate de stat situate în Municipiul București, în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 396/26.07.2018 privind transmiterea către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic de la Administrația Fondului Imobiliar a unor imobile proprietate de stat situate în Municipiul București, în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 454/27.08.2019 privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotei - părți proprietate de stat, din imobilele situate în București, Calea Victoriei nr. 54, Calea Victoriei nr. 103 - 105, sector 1, B-dul Carol nr. 68 - 70, sector 2, str. Șelari nr. 13, str. Covaci nr. 10, str. Covaci nr. 14, str. Gabroveni nr. 6-8, str. Băcani nr. 4, str. Franceză nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 30, sector 3, Piața Gării Filaret nr. 2, sector 4, B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 21, Splaiul Independenței nr. 56 și nr. 58a, sector 5, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și reparații fațade;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (7) lit. j) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexele la Hotărârea C.G.M.B nr. 28/22.02.2018, Hotărârea C.G.M.B. nr. 396/26.07.2018 și la Hotărârea C.G.M.B. nr. 454/27.08.2019, se modifică prin excluderea imobilelor situate în str. Mântuleasa nr. 11, sector 3, str. Lipscani nr. 50, corespondent cu str. Gabroveni nr. 13, sector 3, respectiv Splaiul Independenței nr. 58A, sector 5.

Art.II Cotele - părți proprietate de stat din imobilele menționate la art. I, se vor retransmite Administrației Fondului Imobiliar, odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 28/22.02.2018, nr. 396/26.07.2018 si nr. 454/27.08.2019, rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir r

București, 10.04

Nr. 117