Hotărârea nr. 116/2020

HOTARAREnr. 116 din 2020-04-10 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 3 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 734/2019 - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 734/2019 - Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2888/21110/03.04.2020 si al Direcției Generale Investiții nr. 470/06.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 30/08.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 115/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Nota de fundamentare a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2109/03.04.2020;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), lit. c), și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă completarea art. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 734/2019, după punctul 15), cu două noi puncte, punctul 16) și punctul 17), cu următorul cuprins:

”Pct. 16) Concesionarea, asocierea, inclusiv asocierea în participațiune, și/sau încheierea unor contracte de parteneriat public - privat cu privire la imobilele aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului București și în proprietatea privată a statului sau unde se deține cotă - parte proprietate de stat, în vederea realizării lucrărilor de construire și intervenție - consolidare și reparație;

Pct. 17) Gestionarea relațiilor dintre proprietari/asociații de proprietari în vederea concesionării, asocierii, inclusiv asocierea în participațiune, și/sau închirierea unor contracte de parteneriat public - privat cu privire la imobilele aflate în proprietatea acestora în vederea realizării lucrărilor de construire și de intervenție -consolidare și reparație”.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 734/2019 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 10.04.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Marius Adrian Pavel


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


/ A

/ /ABucurești, 10.04.2020

Nr.,116