Hotărârea nr. 115/2020

HOTARAREnr. 115 din 2020-04-10 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR NECESARE IN VEDEREA FUZIUNII, PRIN ABSORBTIE, INTRE SOCIETATEA PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBANTA SI SOCIETATILE PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI S.A. SI COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATI ABSORBITE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii, prin absorbție, între societatea pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. în calitate de societate absorbantă și societățile pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A.

și Compania Municipală Agrement București S.A. în calitate de societăți absorbite

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Juridic și al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 491/03.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 29/08.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 114/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 133/2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 415/2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 100/2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A.;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 403/2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A.;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 102/2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement București S.A.,

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 405/2019 privind confirmarea înființării Companiei Municipală Agrement București SA;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), lit. e) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă demararea procedurilor necesare în vederea fuziunii dintre Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. în calitate de societate absorbantă și societățile pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A. și Compania Municipală Agrement București S.A. în calitate de societăți absorbite.

J                                                                                               s

Art.2 Situațiile financiare care vor sta la baza întocmirii proiectului de fuziune sunt cele de la data de 31.12.2019.

Art.3 Se aprobă contractarea unei societăți specializate în vederea întocmirii proiectului de fuziune, iar cheltuielile aferente urmează a fi suportate de către societatea absorbantă, respectiv Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.

Art.4 Societățile Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A., Compania Municipală Turistica București S.A. și Compania Municipală Agrement București S.A., vor convoca de urgență Adunările Generale ale Acționarilor pentru dezbaterea și aprobarea fuziunii.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și direcțiile/serviciile din cadrul societăților Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A., Compania Municipală Turistica București S.A. și Compania Municipală Agrement București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 10.04.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


București, 10.04.2020


Nr. 115


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir