Hotărârea nr. 114/2020

HOTARAREnr. 114 din 2020-04-10 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR NECESARE IN VEDEREA FUZIUNII, PRIN ABSORBTIE, INTRE SOCIETATEA PE ACTIUNI TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBANTA SI COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBITA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii, prin absorbție, între societatea pe acțiuni Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Consolidări S.A. în calitate de societate absorbită

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Juridic si al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 492/03.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 28/08.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 113/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Legii 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 22/2017 privind înființarea societății pe acțiuni Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 95/2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A. și

  • -  Hotărârârii Consiliului General al Municipiului București nr. 398/2019 privind confirmarea înființării Companiei Municipală Consolidări S.A.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și lit. e) și art.139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

>

Art.1 Se aprobă demararea procedurilor necesare în vederea fuziunii dintre Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. în calitate de societate absorbantă și societatea pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A. în calitate de societate absorbită.

Art.2 Situațiile financiare care vor sta la baza întocmirii proiectului de fuziune sunt cele de la data de 31.12.2019.

Art.3 Se aprobă contractarea unei societăți specializate în vederea întocmirii proiectului de fuziune, iar cheltuielile aferente urmează a fi suportate de către societatea absorbantă, respectiv Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A..

Bd. Regina Elisabeta n<47,cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro


Art.4 Societățile Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. și Compania Municipală Consolidări S.A. vor convoca de urgentă Adunările Generale ale Acționarilor pentru dezbaterea și aprobarea fuziunii.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și direcțiile/serviciile din cadrul societăților Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. și Compania Municipală Consolidări S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 10.04.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir
București, 10.04.2020

Nr. 114