Hotărârea nr. 113/2020

HOTARAREnr. 113 din 2020-04-10 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILAR NECESARE IN VEDEREA FUZIUNII, PRIN ABSORBTIE, INTRE SOCIETATEA PE ACTIUNI CAMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBANTA SI COMPANIA MUNICIPALA INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SACIETATE ABSORBITA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii, prin absorbție, între societatea pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. în calitate de societate absorbită

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Juridic și al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 493/03.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 27/08.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 112/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 101/2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 414/2019 privind confirmarea înființării Companiei Municipală Parcuri și Grădini București S.A.;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 137/2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. si

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 407/2019 privind confirmarea înființării Companiei Municipale întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.; în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și lit. e) și art.139 alin. (3)

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE :

*

Art.2 Situațiile financiare care vor sta la baza întocmirii proiectului de fuziune sunt cele de la data de 31.12.2019.

Art.3 Se aprobă contractarea unei societăți specializate în vederea întocmirii proiectului de fuziune, iar cheltuielile aferente urmează a fi suportate de către societatea absorbantă, respectiv Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A..

Art.4 Societățile Compania Municipală Parcuri și Grădini București S A. și Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. vor convoca de urgentă Adunările Generale ale Acționarilor pentru dezbaterea si aprobarea fuziunii.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și direcțiile/serviciile din cadrul societăților Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. și Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 10.04.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2