Hotărârea nr. 112/2020

HOTARAREnr. 112 din 2020-04-10 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR NECESARE IN VEDEREA FUZIUNII, PRIN ABSORBTIE, INTRE SOCIETATEA PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MEDICALA BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SACIETATE ABSORBANTA SI COMPANIA MUNICIPALA PRATECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A. SI COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SACIETATI ABSARBITE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii, prin absorbție, între societatea pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A. în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. și Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. în calitate de societăți absorbite

> >

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Juridic si al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 492/03.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 26/08.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 111/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Legii 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 99/2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A.;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 412/2019 privind confirmarea înființării Companiei Municipale Medicala București S.A.;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 404/2019 privind confirmarea înființării Companiei Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 134/2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 402/2019 privind confirmarea înființării Companiei Municipală Pază și Securitate București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit, d) și lit. e) și art.139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

J

Art.1 Se aprobă demararea procedurilor necesare în vederea fuziunii dintre Compania Municipală Medicala București S.A. în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. și Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. în calitate de societăți absorbite.

Art.2 Situațiile financiare care vor sta la baza întocmirii proiectului de fuziune sunt cele de la data de 31.12.2019.

Art.3 Se aprobă contractarea unei societăți specializate în vederea întocmirii proiectului de fuziune, iar cheltuielile aferente urmează a fi suportate de către societatea absorbantă, respectiv Compania Municipală Medicala București S.A.

Art.4 Societățile Compania Municipală Medicala București S.A., Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. și Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. vor convoca de urgență Adunările Generale ale Acționarilor pentru dezbaterea și aprobarea fuziunii.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și direcțiile/serviciile din cadrul societăților Compania Municipală Medicala București S.A., Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. și Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 10.04.2020.SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir