Hotărârea nr. 111/2020

HOTARAREnr. 111 din 2020-04-10 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR NECESARE IN VEDEREA FUZIUNII, PRIN ABSORBTIE, INTRE SOCIETATEA PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBANTA SI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A. SI COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATI ABSORBITE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii, prin absorbție, între societatea pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. și Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. în calitate de societăți absorbite

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Juridic și al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 494/03.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 25/08.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 110/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 98/2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., coroborată cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 409/2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București SA;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 132/2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A., coroborată cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 408/2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.;’

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Tehnologia Informației București SA, coroborată cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 416/2019 privind confirmarea înființării Companiei Municipală Tehnologia Informației București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), lit. e) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă demararea procedurilor necesare în vederea fuziunii dintre Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. în calitate de societate absorbantă și

societățile pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. și Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. în calitate de societăți absorbite.

Art.2 Situațiile financiare care vor sta la baza întocmirii proiectului de fuziune sunt cele de la data de 31.12.2019.

Art.3 Se aprobă contractarea unei societăți specializate în vederea întocmirii proiectului de fuziune, iar cheltuielile aferente urmează a fi suportate de către societatea absorbantă, respectiv Compania Municipală Manegementul Traficului București S.A.

Art.4 Societățile Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. și Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A., vor convoca de urgență Adunările Generale ale Acționarilor pentru dezbaterea și aprobarea fuziunii.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și direcțiile/serviciile din cadrul societăților Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. și Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 10.04.2020.

PREȘEDINTE DE ȘED NȚĂ,SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 10.04.2020

Nr. 111