Hotărârea nr. 110/2020

HOTARAREnr. 110 din 2020-04-10 PRIVIND UNELE MASURI APLICABILE PE PERIOADA INSTITUIRII STARII DE URGENTA DETERMINATA DE RASPANDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2 PENTRU CABINETELE MEDICALE MEDICINA DE FAMILIE, ALTE SPECIALITATI (EXCEPTIE STOMATOLOGIE/TEHNICA DENTARA), FARMACIE CARE FUNCTIONEAZA IN IMOBILELE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri aplicabile pe perioada instituirii stării de urgență determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 pentru cabinetele medicale medicina de familie, alte specialități (excepție stomatologie/tehnică dentară), farmacie care funcționează în imobilele proprietatea Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și al Direcției Generale Economice nr. 4141/23.03.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 24/09.04.2020 , avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 18/09.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 109/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Decretului nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Ordonanței Militare nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. q) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Pe perioada instituirii stării de urgență determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 nu se vor calcula majorări pentru plata cu întârziere a chiriei/taxei de concesiune pentru beneficiarii contractelor de concesiune/închiriere ce au ca obiect de activitate medicală - medicină de familie, alte specialități (excepție stomatologie) și farmacie.

Art.2 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Genera! al Municipiului București din data de 10.04.2020.


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; wvw.pmb.ro