Hotărârea nr. 11/2020

HOTARAREnr. 11 din 2020-01-29 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 27/19.11.2019, RECTIFICAT CU INCHEIEREA DE RECTIFICARE NR. 31/25.11.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA ARMENEASCA NR. 14A, ET. 4, AP. 24, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 27/19.11.2019, rectificat cu încheierea de rectificare nr. 31/25.11.2019, situat în București, strada Armenească nr. 14A, et. 4, ap. 24, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 877/20.01.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 6/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 9/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr. 27/19.11.2019, rectificat cu încheierea de rectificare nr. 31/25.11.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • -   art. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/26.07.2018 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din certificatele de vacanță succesorală;

în temeiul prevederilor art. 108 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 354 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București și va avea destinația de locuință de necesitate bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 27/19.11.2019, rectificat cu încheierea de rectificare nr. 31/25.11.2019, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Art.4 Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. TTk N /

Art.5 Primarul General al Municipiului București, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.
ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. ÂJ3,0 /. ScLO

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală

nr. 27/19.11.2019, rectificat cu încheierea de rectificare nr. 31/25.11.2019

Nr. crt

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, Str. Armenească nr. 14A, etajul 4, ap. 24, sector 2.

Apartament având o suprafață utilă de 28,27 mp, conform actelor de proprietate și respectiv de 23,84 mp .conform măsurătorilor cadastrale, și care este compus din 1 (una) cameră și dependințe (vestibul, baie , bucătărie) la care se adaugă: terasă de 4,43 mp, cota indiviză de 2,77% drept de proprietate din părțile și dependințele comune ale imobilului-bloc, precum și cota de 2,77% corespunzătoare unei suprafețe de 4,65 mp din terenul pe care este edificat imobilul-bloc și care este atribuit în folosință pe durata existenței construcției conform art. 36 alin.3 din Legea nr. 18/1991. Acest îmobil-apartament este identificat cu numărul cadastral 225754-C1-U14, înscris în cartea funciară nr. 225754-C1-U14.