Hotărârea nr. 109/2020

HOTARAREnr. 109 din 2020-04-10 PRIVIND UNELE MASURI APLICABILE PE PERIOADA INSTITUIRII STARII DE URGENTA DETERMINATA DE RASPANDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2 URMARE A SUSPENDARII ACTIVITATII DIN CABINETELE MEDICALE DE STOMATOLOGIE/TEHNICA DENTARA CARE FUNCTIONEAZA IN IMOBILELE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri aplicabile pe perioada instituirii stării de urgență determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 urmare a suspendării activității din cabinetele medicale de stomatologie/tehnică dentară care funcționează în imobilele proprietatea Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Patrimoniu și al Direcției Generale Economice nr. 4134/23.03.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 23/09.04.2020 , avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 17/09.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 108/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Ordonanței Militare nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. q) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Pe perioada instituirii stării de urgență determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 se suspendă plata chiriei/taxei de concesiune pentru beneficiarii contractelor de închiriere/concesiune ce au ca obiect de desfășurare activități de tehnică dentară/stomatologie.

Art.2 Chiria stabilită prin contractele de închiriere se va achita începând cu luna imediat următoare după încetarea stării de urgență determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Art.3 Taxa de concesiune, recalculată, pentru perioada în care se desfășoară activitatea medicală stomatologică, se va achita în două tranșe anuale, prima tranșă având termen de plată 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

Art.4 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 10.04.2020.