Hotărârea nr. 108/2020

HOTARAREnr. 108 din 2020-04-10 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 3 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 730/2018 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN INCLUDEREA UNOR PROGRAME SI PROIECTE SOCIALE PENTRU SENIORI, INCLUSIV IN SCOPUL DE PREVENIRE SI COMBATERE A VIRUSULUI SARS-COV-2

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 730/2018 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului pentru Seniori al Municipiului București, prin includerea unor programe și proiecte sociale pentru seniori, inclusiv în scopul de prevenire și combatere a virusului SARS-CoV-2

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2893/736/03.04.2020 și al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 1631/03.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 24/08.04.2020, avizul Comisiei cultură și culte nr. 10/08.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 107/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și lit. e) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 730/2018 - Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului pentru Seniori al Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 730/2018 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului General al Municipiului București și Centrul pentru Seniori al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXA la H.C.G.M.B. Nr. /oz/DJ^^gM

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului pentru Seniori al Municipiului București se completează după cum urmează:

 • 1. Alin. (1) al art. 4 se completează prin introducerea punctului 3, care va avea următorul cuprins:

“3. furnizarea de servicii sociale, socio-medicale, platforme de susținere și de informare a persoanelor vârstnice ce au drept scop întrajutorarea și sprijinirea persoanelor vârstnice aflate în dificultate, în funcție de necesitățile acestora, care se vor realiza prin orice mijloace disponibile.”

 • 2. Alin. 2 al art.4 se completează cu cinci noi puncte, respectiv 29-33, care vor avea următorul cuprins:

“29. Informarea beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, despre proiectele și acțiunile desfășurate sau aflate în curs de desfășurare prin asigurarea următoarelor activități:

 • a) contractarea serviciilor media;

 • b) publicarea informațiilor pe site-ul instituției;

 • c) publicarea de materiale de informare cu activitățile desfășurate sau în curs de desfășurare pe internet.

 • 30. Achiziționarea de bunuri necesare de tip alimentar, igienic și servicii sociale ce constau în sprijinirea grupului țintă prin acordarea de alimente de bază, mese calde, produse de igienă personală și dezinfectante, etc.

 • 31. Achiziționarea de bunuri și servicii privind informarea, educarea și conștientizarea beneficiarilor cu privire la importanța sănătății, prevenirea îmbolnăvirii și combaterea afecțiunilor, facilitarea accesului persoanelor care au împlinit 50 de ani la analize și consultații medicale, precum și de menținerea unei stări cât mai bune de sănătate, prin servicii de consiliere psihologică și psihiatrică, fiziokinetoterapie (gimnastică medicală, tonifiere musculară, reflexoterapie, etc.).

 • 32. Achiziționarea de aparatură și servicii socio-medicale necesare persoanelor vârstnice pentru asigurarea unei stări de sănătate generală optimă.

 • 33. Realizarea unor platforme de susținere și informare a persoanelor vârstnice care au drept scop creșterea calității vieții.”

 • 3. Punctul 19, alin. 1 al art. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„19. promovează autonomia și participarea persoanelor din grupul țintă la viața comunității, prin respectarea principiului “îmbătrânirii active” și al „învățării pe^âi parcursgbvieții”;”

 • 4. Alin. 1 al art. 6 se completează cu nouă noi puncte, respectiv 25-33, care vor avea următorul cuprins:

„ 25. Organizează și susține programe și proiecte sociale care să vină în sprijinul grupului țintă prin acordarea de alimente de bază, mese calde, produse de igienă personală și dezinfectante;

 • 26. Organizează și susține programe și proiecte socio-medicale care să vină în sprijinul grupului țintă prin informarea, educarea și conștientizarea beneficiarilor cu privire la importanța sănătății, prevenirea îmbolnăvirii și combaterea afecțiunilor, facilitarea accesului persoanelor care au împlinit 50 de ani la analize și consultații medicale, precum și de menținerea unei stări cât mai bune de sănătate, prin servicii socio-medicale și servicii de consiliere psihologică și psihiatrică, fiziokinetoterapie (gimnastică medicală, tonifiere musculară, reflexoterapie, etc.);

 • 27. Realizează platforme de susținere și informare a persoanelor vârstnice care au drept scop creșterea calității vieții;

 • 28. Identifică și soluționează problemele socio-medicale ale grupului țintă prin intermediul proiectelor și programelor realizate;

 • 29. Propune și susține proiecte care să prevină marginalizarea și excluderea socială a persoanelor vulnerabile din cadrul grupului țintă;

 • 30. Colaborează cu alte structuri sau instituții publice care activează în domenii similare de interes pentru populația cu vârsta de cel puțin 50 de ani de la nivelul Municipiului București în vederea coordonării și eficientizării programelor sociale și de asistență socială adresate acestei categorii de vârstă;

 • 31. Asigură relaționarea persoanelor cu vârsta de cel puțin 50 de ani împliniți cu instituțiile municipalității în vederea sprijinirii intereselor și nevoilor acestora;

 • 32. Asigură aplicarea politicilor sociale și ale strategiilor naționale în domeniul protecției persoanelor vârstnice;

 • 33. Asigură respectarea principiilor și directivelor internaționale și naționale cu privire la măsurile necesar a fi implementate pentru sprijinirea populației de vârsta a treia.,,

 • 5. Alin. 2 al art. 6 se completează cu două noi puncte, respectiv 13-14, care vor avea următorul cuprins:

“13. Acțiuni sociale care să sprijine grupul țintă prin acordarea de alimente de bază, mese calde, produse de igienă personală și dezinfectante;

14. Programe și proiecte sociale, socio-medicale, platforme de susținere și informare care să vină în sprijinul grupului țintă prin informarea, educarea și conștientizarea beneficiarilor cu privire la importanța sănătății, prevenirea îmbolnăvirii și combaterea afecțiunilor, facilitarea accesului persoanelor care au împlinit 50 de ani la analize și consultații medicale, precum și de menținere a unei stări cât mai bune de sănătate, prin servicii de consiliere psihologică și psihiatrică, fiziokinetoterapie (gimnastică medicală, tonifiere musculară, reflexoterapie, etc.).”

 • 6. Art.17 se completează cu patru noi litere, respectiv u-x, care vor avea următorul cuprins:

“u. Elaborează strategii în domeniul socio-medical, în sprijinul persoanelor vârstnice aflate în situație de vulnerabilitate, pe baza unei analize în funcție de necesități;

 • v. Concepe și implementează proiecte socio-medicale, atât în sistem propriu cât și în parteneriate cu instituții publice și persoane juridice de drept privat;

w. Propune, dacă este cazul, repartizarea resurselor umane din alte servicii și compartimente ale instituției în vederea implementării în bune condiții a programelor și proiectelor centrului;

 • x. Asigură includerea în cadrul proiectelor și programelor implementate a voluntarilor seniori care doresc să se implice în cadrul acțiunilor de întrajutorare sau sprijin emoțional pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate.”

 • 7. Paragraful 2, lit. xii, alin. 1 al art.18 se modifică și se completează, în sensul că acesta va avea următorul cuprins:

“Prin semnarea acestor documente, semnatarul documentului își asumă răspunderea, împreună cu compartimentele de specialitate, în legătură cu legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea și realitatea operației.”

 • 8. Art. 19 se completează cu patru noi litere, respectiv m-p, care vor avea următorul cuprins:

„ m. Analizează nevoile grupului țintă utilizând cercetări sociologice contractate cu persoane juridice de drept public sau privat specializate;

n.  Organizează culegerea, prelucrarea, analizarea, stocarea (sau difuzarea) informațiilor referitoare la nevoile grupului țintă în colaborare cu celelalte compartimente și instituțiile specializate;

o.  îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

p. Identifică persoanele cu vârsta de cel puțin 50 de ani împliniți care doresc să se implice în activități de voluntariat organizate în cadrul proiectelor și programelor CSMB.”

 • 9. Lit. a. a art. 21 se completează și va avea următorul cuprins:

„ a. Elaborează proiectul planului anual de audit public intern pe care îl supune spre aprobare conducătorului instituției publice;”

 • 10. Lit. g. a art. 21 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

„ g. Propune actualizarea planului anual de audit public intern în funcție de modificările legislative sau organizatorice și solicitările Primarului General;”

 • 11. Art. 21 se modifică și se completează cu șapte noi litere, respectiv j-p, care vor avea următorul cuprins:


,j. Oferă asigurare și consiliere managementului, cu scopul de a adauga activitățile instituției publice;

k. Ajută instituția publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului intern managerial;

 • l. Sprijină îndeplinirea obiectivelor instituției publice printr-o abordare sistematică și metodică a activităților;

m. Asigură participarea la acțiuni inițiate și organizate de conducerea instituției pe linia pregătirii profesionale și a respectării Codului de etică;

n. Activitatea compartimentului se referă doar la activități de audit, compartimentul nu trebuie implicat în alte activități pe care în mod potențial le poate audita și nici în elaborarea și implementarea sistemelor de control;

o. Este responsabil de protecția documentelor referitoare la activitatea de audit intern desfășurată;

p. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de competență și activitate, sau care decurg din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General sau ale Directorului General.”

 • 12. Art. 29 se completează cu un nou alineat respectiv (2), care va avea următorul cuprins:

„(2) Centrul pentru Seniori al Municipiului București poate folosi, pentru desfășurarea activității, bunurile materiale primite de la persoane juridice și fizice, sub formă de donații cu respectarea dispozițiilor legale.”

 • 13. Toate celelalte dispoziții rămân neschimbate.