Hotărârea nr. 107/2020

HOTARAREnr. 107 din 2020-04-10 PRIVIND REDISTRIBUIRI DE SUME IN BUGETUL ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI SI INTRE SURSELE DE FINANTARE ALE BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind redistribuiri de sume în bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și între sursele de finanțare ale bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice și al Direcției Programare și Execuție Bugetară nr. 1017/08.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 31/09.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 126/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 9780/08.04.2020, înregistrată la Direcția Generală Economică cu nr. 3355/08.04.2020;

în conformitate cu prevederile:

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal -bugetare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4), lit. a) și art. 139 alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă redistribuirile de sume în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă redistribuirile de sume între sursele de finanțare ale bugetului propriu al Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare din bugetul local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare conform anexei 1.1.1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 67/14.02.2020, modificate prin prezenta hotărâre.

Art.4 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul de specialitate, va modifica corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXA

Redistribuiri de sume în bugetul ASSMB și între sursele de finanțare ale bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020 t            .

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Prevederi

Influențe

Prevederi

Denumirea obiectivului

aprobate

(+,-)

rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Anexa 1.1.1

BUGET LOCAL

TOTAL CHELTUIELI,

7.214.420,00

0,00

7.214.420,00

din care detaliere pe instituții:

Anexa 2.43

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI, din care

428.314,00

0,00

428.314,00

20 BUNURI SI SERVICII

103.728,00

852,00

104.580,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.264,00

852,00

21.116,00

20.04.03 Reactivi

456,00

852,00

1.308,00

Active nefinanciare (modificările se

71 efectuează atat pe credite bugetare cat si pe

117.732,00

-852,00

116.880,00

credite de angajament)

71.01 Active fixe

117.732,00

-852,00

116.880,00

71.01.01

Construcții, se corelează bugetul cu lista de nvestitii, din care:

Reabilitare Bloc Operator Chirurgie pentru

88.343,00

-9.927,00

78.416,00

Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" HCGMB nr.381/26.07.2018, nr.181/23.04.2019, se diminuează valoarea bugetata pe credite bugetare pe anul 2020, creditele de angajament nu se modifica

26.151,58

-9.887,00

16.264,58

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

29.210,00

9.075,00

38.285,00

Ventilator mecanic, 25 buc, preț unitar 195,00 mii lei

0,00

4.875,00

4.875,00

Ansamblu mobil de CT cu modul de inteligenta artificiala , 1 buc, preț unitar 4.200,00 mii lei

0,00

4.200,00

4.200,00

Anexa 1.1.3 BUGETUL CREDITELOR INTERNE, DIN CARE:

TOTAL VENITURI, din care:

645.146,00

-555.000,00

90.146,00

41.07.02.04 Sume aferente refinanțării creditelor interne

555.000,00

-555.000,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

645.146,00

-555.000,00

90.146,00

54.07 Alte servicii publice generale

555.000,00

-555.000,00

0,00

54.07.50 Alte servicii publice generale

555.000,00

-555.000,00

0,00

oh no Rambursări de credite aferente datoriei publice

81 02 05 interne locale

555.000,00

-555.000,00

0,00

Anexa 2.47.1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DIN CARE:

TOTAL CHELTUIELI, din care 54.07 Alt<-555.000,00

-555.000,00


90.146,00

0,00


54.07.50 Alte servicii publice generale

555.000,00

-555.000,00

0,00

K Rambursări de credite aferente datoriei publice 8-1.02.05 jnteme (oca|e

555.000,00

-555.000,00

0,00

Anexa 1.1.5 BUGETUL CREDITELOR EXTERNE, DIN CARE:

TOTAL VENITURI, din care:

95.964,00

555.000,00

650.964,00

41.06.03.01 Sume aferente creditelor externe

95.964,00

555.000,00

650.964,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

95.964,00

555.000,00

650.964,00

54.06 Alte servicii publice generale

0,00

555.000,00

555.000,00

54.06.50 Alte servicii publice generale

0,00

555.000,00

555.000,00

„. ™ Rambursări de credite aferente datoriei publice 81 02 05 interne locale

0,00

555.000,00

555.000,00

Anexa 2.47.3 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DIN CARE:

TOTAL CHELTUIELI, din care 54.06 Alte servicii publice generale 54.06.50 Alte servicii publice generale

95.964,00   555.000,00     650.964,00

0,00   555.000,00     555.000,00

0,00   555.000,00     555.000,00

0,00   555.000,00     555.000,00


o. no nc Rambursări de credite aferente datoriei publice 81 02 05 interne locale

Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în bugetul Municipiului București se influențează cu modificările din prezeta anexă