Hotărârea nr. 105/2020

HOTARAREnr. 105 din 2020-04-10 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "PENTRU CEI CARE NU STAU ACASA"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE pentru aprobarea proiectului "Pentru cei care NU stau acasă”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 480/07.04.2020 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 9678/07.04.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 19/09.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 124/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul: „Pentru cei care Nu stau acasă”.

Art.2 Se mandatează Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București să achiziționeze un număr de 3000 de teste pentru SARS Cov-2 prin metoda RT-PCR, în vederea testării personalului din cadrul serviciilor de utilitate publică /companiilor municipale, al căror acționar majoritar este Consiliul General al Municipiului București, structurilor de interes public local aflate în subordinea Consiliul General al Municipiului București, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, expus în mod direct riscului de îmbolnăvire, putând deveni la rândul său vector de transmisie intra-comunitară.

Art.3 Finanțarea Proiectului se va realiza din bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, prin virarea de credite bugetare.

Art.4 Testarea se va realiza la "Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale dr.Victor Babeș”

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului

București din data de 10.04.2020.
Marius Adrian Pavel

/ ✓ /

/ /

București, 10.04.2020

Nr. 105’


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro