Hotărârea nr. 104/2020

HOTARAREnr. 104 din 2020-04-10 PRIVIND IDENTIFICAREA UNOR SPATII DESTINATE PROTECTIEI COPIILOR AI CAROR PARINTI SUNT INFECTATI CU VIRUSUL SARS-COV-2

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind identificarea unor spații destinate protecției copiilor ai căror părinți sunt infectați cu virusul SARS-CoV-2

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 473/06.04.2020 și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 22/09.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 106/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei;

  • -  Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței Militare nr. 3/24.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19;

  • -  Ordonanței Militare nr. 4/29.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7), lit. b) și lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se împuternicește Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București să identifice spații corespunzătoare primirii și găzduirii copiilor ai căror părinți sunt infectați cu SARS-CoV-2, precum și pentru copiii medicilor, lucrătorilor din domeniul asistenței sociale sau alte categorii socio - profesionale care tratează/intră în contact cu bolnavii de COVID - 19.

(2) Primirea și găzduirea copiilor ai căror părinți sunt infectați cu SARS-CoV 2, medicilor, precum și pentru copiii medicilor, lucrătorilor din domeniul asistenței sociale sau alte categorii socio - profesionale care tratează/intră în contact cu bolnavii de COVID - 19 se va face pe baza unei solicitări adresate Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Art.2 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București va pune la dispoziția Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul

Bd. Regina Elisabeta pf 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro sectoarelor municipiului București, spațiile identificate, în baza unor Protocoale de Colaborare.


Art.3 Serviciile de asistență medicală pentru copiii ai căror părinți sunt infectați cu SARS-CoV-2, pentru care s-a dispus plasamentul într-un serviciu rezidențial, vor fi asigurate de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, la solicitarea Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul sectoarelor municipiului București.

Art.4 Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul sectoarelor municipiului București, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor asigura, în funcție de numărul copiilor definiți la art. 1, pentru care au dispus măsura plasamentului, personal de specialitate.

Art.5 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București va asigura hrana copiilor ai căror părinți sunt infectați cu virusul SARS-CoV-2 pe toată durata găzduirii acestora în unitățile dezvoltate conform Protocoalelor de Colaborare prevăzute la art. 2.

Art.6 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Consiliile Locale prin Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 10.04.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 10.04.2020

Nr. 104’