Hotărârea nr. 103/2020

HOTARAREnr. 103 din 2020-03-23 PENTRU ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 539/2019 PRIVIND MASURI CONCRETE DE IMBUNATATIRE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 539/2019 privind măsuri concrete de îmbunătățire a calității aerului în Municipiul București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 7880/28.02.2020;

Văzând avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 105/23.03.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 539/2019 privind măsuri concrete de îmbunătățire a calității aerului în municipiul București.

Art.2 Contravaloarea vinietelor Oxigen achiziționate până în prezent va fi returnată titularilor.

Art.3 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.03.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.rp