Hotărârea nr. 102/2020

HOTARAREnr. 102 din 2020-03-23 PRIVIN APROBAREA ”NORMELOR PENTRU AVIZAREA, AUTORIZAREA, COORDONAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INFRASTRUCTURA (TEHNICO-EDILITARE SI STRADALE) DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI”

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 2522/10.03.2020 și al Direcției Generale Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr. 2865/10.03.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 10/23.03.2020 și avizul Comisiei juridice șl de disciplină nr. 104/23.03.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bcurești;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2009 privind aprobarea normelor de protecție a spatiilor verzi pe teritoriul municipiului București;

Standardului român - SR 8591/1997 privind rețelele edilitare subterane. Condiții de amplasare;

Cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (6), llt c) și art. 139 alin. (3), Ut. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă "Normele pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București", prevăzute Th anexa nr. 1.

Art2 Se aprobă componența Comisiei de coordonare a proiectării lucrărilor de irrfra juctură tehnico - edilitare și stradale din cadrul Direcției Generale Servicii Publice -Direcția Servicii Integrate, prevăzute în anexa nr. 2.

Art.3 Se aprobă documentația necesară pentru obținerea avizului Comisiei de coordonare a proiectării lucrărilor de infrastructură tehnico - edilitare și stradale, prevăzute în anexa nr. 3.

Art.4 Se aprobă prevederile obligatorii ce trebuie cuprinse în conținutul Avizului de traseu eliberat de administratorul domeniului public (Administrația Străzilor, Administrațiile Domeniului Public ale sectoarelor 1 - 6), direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau ale Primăriilor sectoarelor 1-6, după caz, prevăzute îri anexa nr. 4.

Art.5 Se aprobă documentația necesară obținerii Avizului de Intervenție, conform anexei nr. 5.

Art.6 Se aprobă documentația necesară obținerii Certificatului de Urbanism aferent rețelelor tehnico - edilitare și stradale și ale altor lucrări cu caracter tehnico - edilitar ce se desfășoară pe domeniul public al municipiului București, conform anexei nr. 6.

Art.7 Se aprobă documentația necesară pentru obținerea Autorizației de execuție branșament/racord, conform anexei nr. 7.

Art.8 Se aprobă formularul Autorizației de execute branșament/racord, conform anexei nr. 8.

Art.9 Se aprobă opisul documentației pentru emiterea Autorizației de Construire/Desființare pentru lucrări de infrastructură tehnico - edilitare și stradale pe teritoriul municipiului București, conform anexei nr. 9.

Art.10 Anexele 1 - 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11 Nerespectarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico - edilitare șl stradale de pe teritoriul municipiului București" constituie contravenție și se sancționează conform anexei nr. 1, capitolul VII.

Art.12 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 ziie de ia data aducerii ia cunoștință publică.

Art.13 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 220/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art14 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, direcțiile de poliție locală ale sectoarelor 1-6, Administrația Străzilor, Primăriile sectoarelor 1-6 București, administrațiile domeniului public ale sectoarelor 1-6, Brigada Rutieră București, operatorul serviciului de transport public, operatorul serviciului public de apă potabilă șl canalizare, operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică, operatorul serviciului de iluminat public, Distrigaz Sud Rețele SRL, Telekom Romania Communications S.A., E-Distribuție Muntenia S.A., Metrorex S.A, Netcity Telecom SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.03.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


£>.*»&• lozpQzo

Anexa nr. 1

Norme pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico - edilitare și stradale de pe teritoriul municipiului București

Capitolul I Dispoziții Generale

Art. 1 Prevederile prezentei hotărâri se aplică lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de orice categorie și care aduc atingere domeniului public al municipiului București.

Art. 2 Prezenta hotărâre stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind programarea, coordonarea, avizarea, autorizarea și execuția de lucrări, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale și ale altor instituții implicate în domeniul construcțiilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală ce se execută în municipiul București.

Art. 3 Executarea de lucrări pe domeniul public, autorizate conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția branșamentelor și a racordurilor, se poate face numai după includerea și aprobarea lor în Programul Coordonator Anual.

Capitolul II Competențe

Art. 4 Primăria Municipiului București, prin direcția de specialitate, va emite autorizațiile de construire, avizele și acordurile legale pentru execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitare și stradale de pe teritoriul municipiului București, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5 Primăria Municipiului București, prin direcția de specialitate, va emite Certificatul de Urbanism pentru lucrările de infrastructură tehnico-edilitare și stradale de pe teritoriul municipiului București.

Art. 6 (1) Administratorii domeniului public vor emite autorizațiile de execuție branșament/racord, conform art. 11 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Administratorii domeniului public vor publica distinct pe pagina proprie de internet sau prin afișare la sediul acestora listele la zi ale autorizațiilor de execuție branșament/racord emise. Datele cuprinse în aceste liste vor conține obligatoriu informații cu privire la numărul și data autorizației, administratorul de rețea și adresa pentru care a fost emisă autorizația.

Art. 7 Primarul General aprobă Programul Coordonator Anual.

Capitolul III Definiții

Art. 8 în înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

Autorizația de construire - constituie actul final de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor.

Autorizație de execuție branșament/racord - reprezintă actul prin care administratorul domeniului public își exprimă acceptul pentru executarea branșamentului/racordului la rețeauaJehnico-edilitară în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Avarie la rețeaua proprie a transportului public de suprafața (calea de rulare) degradare locală a pieselor de cale, a dalelor, a șinelor de tramvai precum și degradarea carosabilului în zona căii de rulare și/sau în zona de responsabilitate a operatorului serviciului de transport public; avarii la rețeaua subterană de curent continuu și la stâlpii rețelei de contact de tramvaie și troleibuze.

Avarie la rețeaua stradală - degradare locală a covorului asfaltic, a pavajului sau a infrastructurii; cămin edilitar neadus la cota străzii sau surpat; borduri dislocate sau degradate și avarii la instalații de semaforizare, marcaje rutiere, indicatoare rutiere; avarie la instalația de alimentare cu energie electrică, la instalația de detectare a incendiilor, la instalația de evacuare a apei, la pereți, tavane, stâlpi, balustrade, în cazul lucrărilor de artă din municipiul București (poduri și pasaje); avarie la mobilierul stradal; avarie la sistemul de management al traficului.

Avarie la rețelele tehnico-edilitare - se înțelege întreruperea furnizării unei utilități sau a unui serviciu, sau furnizarea acestora la alți parametri decât cei proiectați, ca urmare a apariției unui accident tehnic.

Avizul Comisiei de coordonare a proiectării lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitare și stradale - document prin care, în urma analizei proiectelor și planului coordonator, se exprimă acordul pentru execuția lucrării solicitate, cu respectarea avizelor obținute la proiect și cu asigurarea funcționării simultane cu rețelele de infrastructură existente.

Branșamentul - este acel tronson de rețea, cu o lungime mai mică de 60 metri liniari (ml), folosit pentru racordarea consumatorilor la rețeaua de bază, în vederea asigurării unei utilități.

Certificatul de Urbanism - este actul de informare prin care autoritățile locale:

 • a) fac cunoscute solicitantului informațiile privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii;

 • b) stabilesc cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului;

 • c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;

 • d) indică nominal operatorii de rețele tehnico-edilitare care vor emite respectivele avize/acorduri; avizele se vor solicita doar de la posesorii de rețele supraterane și subterane care afectează suprafața de teren și/sau construcțiile pentru care se solicită certificate de urbanism, cu consultarea bazei de date urbane constituite în condițiile legii;

 • e) încunoștințează investitorul/solicitantul cu privire la obligația de a contacta autoritatea competentă pentru protecția mediului, în scopul obținerii punctului de vedere și, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.

Infrastructură - se înțelege totalitatea rețelelor tehnico-edilitare și stradale care asigură accesibilitatea la o zonă teritorială și funcționabilitatea acesteia (de locuit, de exploatare industrială, agricolă, turistică, etc.)

Lucrările de infrastructură - constau în modernizarea, reabilitarea, extinderea, devierea, redimensionarea și înlocuirea rețelelor de distribuție pentru: apă - canalizare, gaze naturale, energie electrică, iluminat public, termoficare, comunicații electronice, semaforizare, a rețelelor de transport (de suprafață și subteran), precum și lucrări de modernizare și/sau reabilitare străzi, poduri și pasaje.

Programul Coordonator Anual - cuprinde programarea execuției și stabilirea duratei tuturor lucrărilor tehnico - edilitare și a lucrărilor de modernizare/reabilitare străzi, poduri, pasaje pe teritoriul municipiului București, conform art. 3 din Anexa nr. 1.

Remedierea avariei la rețeaua proprie a transportului public de suprafață (calea de rulare) - înlocuirea/îobală a dalelor, a șinelor de tramvai, a componentelor pieselor d(

/ / 2Z a '

Ț /I        $

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, c6d poștal «>0013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.cmb.ro                           Pag cale, precum și aducerea la starea inițială a carosabilului îrFzona căii de rulare și/sau în zona de responsabilitate a operatorului serviciului de transport public; remedierea avariilor la rețeaua subterană de curent continuu și la stâlpii rețelei de contact de tramvaie și troleibuze.

Remedierea avariei la rețeaua stradală - reprezintă aducerea la starea inițială a covorului asfaltic, a pavajului sau a infrastructurii; refacerea/aducerea la cotă a căminelor edilitare; înlocuirea bordurilor dislocate sau degradate; remedierea avariilor la instalațiile de semaforizare, marcajele rutiere, indicatoarele rutiere; remedierea avariei la rețeaua stradală, la instalația de alimentare cu energie electrică, la instalația de detectare a incendiilor, la instalația de evacuare a apei, la pereți, tavane, stâlpi, balustrade, în cazul lucrărilor de artă din municipiul București (poduri și pasaje); remedierea avariei la mobilierul stradal; remedierea avariei la sistemul de management al traficului.

Remedierea avariei la rețelele tehnico-edilitare - reprezintă repunerea în funcțiune a utilității/serviciului la parametrii proiectați.

Stradă modernizată - este acea arteră pe care s-au executat lucrări de refacere în carosabil și trotuar inclusiv a fundației și rețelelor tehnico - edilitare, dotarea cu mobilier stradal, după caz.

Stradă reabilitată - este acea stradă la care s-au executat lucrări de frezare a stratului de uzură vechi și așternere de mixturi asfaltice noi sau de înlocuire a pavajului vechi cu unul nou și/sau lucrări punctuale de infrastructură, dacă pe zonele frezate se constată deteriorări ale acesteia, în scopul prelungirii duratei de exploatare.

Capitolul IV Proceduri

Art. 9 (1) Branșamentele și racordurile la rețelele tehnico-edilitare ce deservesc diverși consumatori nu pot avea lungimi mai mari de 60 metri liniari (ml).

 • (2) în cazul în care distanța dintre rețeaua tehnico-edilitară (sursa) și consumator este mai mare de 60 metri liniari (ml), atunci se impune extinderea rețelei tehnico-edilitare până în dreptul consumatorului, urmând ca extinderea rețelei și execuția branșamentului/racordului să se realizeze în cadrul aceluiași proiect.

Art. 10 Proiectul aflat în faza de autorizare va fi corelat cu toate celelalte proiecte și lucrări de infrastructură din zonă prin Comisia de coordonare a proiectării lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală din cadrul Primăriei Municipiului București.

Capitolul V Responsabilități

Art.11 (1) Administratorii rețelelor tehnico-edilitare răspund de calitatea lucrărilor efectuate pe domeniul public al municipiului București și sunt obligați să mențină la cota drumului capacele căminelor de vizitare după terminarea lucrărilor din subteran.

 • (2) în cazul producerii de tasări pe traseele rețelelor tehnico-edilitare cauzate de defecțiuni la acestea sau de execuția necorespunzătoare a umpluturilor și pavajelor, sarcina refacerii revine administratorilor de rețele tehnico-edilitare.

 • (3) Administratorii de rețele tehnico-edilitare au obligația de a realiza imediat după terminarea lucrărilor din subteran legătura acestora la rețeaua existentă.

 • (4) Administratorii rețelelor tehnico-edilitare răspund de viabilitatea materialului dendrologic (arbori, arbuști) situați pe traseul lucrărilor, fiind direct răspunzători de eventualele accidente și pagube produse ca urmare a acestora, dacă materialul dendrologic a fost amplasat pe traseul conductelor cu respectarea prevederilor legale.

Art. 12 Urmărirea respectării condițiilor din avizul de intervenție/autorizația de construire/autorizația de execuție branșament/racord cu privire la aducerea la starea inițială a zonelor afectate de lucrări se face de către administratorii domeniului public, direcțiile de specialitate din primăriile sectoarelor ^ 6 sau Primăria Municipiului București, după caz.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47,


5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.omb.ro


Art. 13 (1) în termen de maxim 5 zile de la data termenului avizat/autorizat, administratorii rețelelor tehnico-edilitare/împuterniciții acestora vor solicita în scris administratorilor domeniului public (Administrația Străzilor, administrațiile domeniului public ale sectoarelor 1 - 6)/ direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București/ale primăriilor sectoarelor 1 - 6, după caz, recepția la terminarea lucrărilor a zonelor afectate de lucrări, inclusiv privind starea materialului dendrologic (arbori, arbuști) și a spațiilor verzi; un exemplar al proceselor-verbale de recepție va fi înaintat emitentului avizului de intervenției/autorizației de construire/ autorizației de execuție branșament/racord.

 • (2) Recepția lucrărilor de refacere a zonelor afectate de lucrări se face de către comisii de recepție, conform procedurii administratorului domeniului public.

 • (3) Comisia de recepție va efectua recepția în termen de maxim 5 zile de la data comunicării de către beneficiar că lucrarea a fost finalizată.

Art. 14 (1) Comisia de recepție va încheia procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor a lucrărilor de refacere a zonelor afectate, inclusiv prezentarea stării materialului dendrologic (arbori, arbuști) și a spațiilor verzi, consemnând constatările privind calitatea acestora și dacă este cazul, remedierile necesare și termenele de realizare a acestora.

(2) în cazul în care lucrările nu corespund prescripțiilor tehnice se va refuza recepția, consemnându-se în procesul-verbal cauzele refuzului, condițiile de remediere și data pentru recepție; termenul nu poate depăși 90 de zile.

Art. 15 în cazul în care până la recepția finală se produc tasări sau degradări ale zonelor afectate de lucrările în cauză, inclusiv degradări ale materialului dendrologic (arbori, arbuști) și a spațiilor verzi, administratorii de rețele tehnico-edilitare sunt obligați să urmărească și să intervină operativ pentru înlăturarea deficiențelor apărute și pentru remedierea situației, fiind direct răspunzători de eventualele accidente și pagube produse ca urmare a acestora.

Art. 16 (1) La expirarea perioadei de garanție prevăzute în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, administratorii de rețele tehnico-edilitare vor solicita în termen de maxim 5 zile administratorilor domeniului public recepția finală a zonelor afectate.

(2) în termen de maxim 5 zile de la data solicitării, comisia de recepție va proceda la efectuarea recepției și va întocmi procesul-verbal de recepție finală a zonelor afectate.

Art. 17 în cazul în care, la recepția finală, comisia de recepție va constata că starea suprafețelor afectate este necorespunzătoare, administratorii de rețele tehnico-edilitare sunt obligați să refacă suprafețele în conformitate cu specificațiile tehnice și în termenul fixat în procesul-verbal.

Art. 18 Refacerea zonelor afectate de lucrările tehnico-edilitare se va face în baza contractului/contractului subsecvent al acordului cadru încheiat între administratorii rețelor tehnico-edilitare și constructorii de drum. Contractul/contractul subsecvent al acordului cadru trebuie să prevadă suprafața totală de asfaltare din zona afectată. în cazul străzilor aflate în perioada de garanție/postgaranție (întreținere) refacerea suprafețelor afectate se va face în baza contractului încheiat între administratorii de rețele tehnico-edilitare și societatea care are în garanție/postgaranție (întreținere) artera respectivă.

Art. 19 în termen de maxim 5 zile de la data primirii comenzii ferme de refacere a zonelor afectate de lucrări de la administratorii de rețele tehnico-edilitare, societatea care are în garanție/postgaranție (întreținere) artera are obligația de a aduce la starea inițială zonele afectate.

Capitolul VI Avizul de intervenție în domeniul public pentru remedierea Avariilor

Art. 20 (1) Lucrările de întreținere curentă și remediere a avariilor la rețelele de infrastructură tehnico-edilitare_si stradale se vor executa peBd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 0500/3 lector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro domeniul public eliberate de către Primăria Municipiului București, prin direcția de specialitate, administratorilor de rețele tehnico-edilitare și stradale.


 • (2) Durata acestor lucrări nu poate depăși 48 de ore.

 • (3) Pentru situații excepționale, atunci când din motive obiective, în urma analizei efectuate de către emitentul Avizului de Intervenție în domeniul public, rezultă necesitatea prelungirii acestui termen, acesta se poate prelungi cu alte 48 de ore.

 • (4) Avizele de intervenție în domeniul public se eliberează pe o perioadă stabilită de emitent, numai după ce solicitantul prezintă procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor, încheiate cu administratorii domeniului public pentru lucrările executate anterior solicitării. în vederea stabilirii zonei de valabilitate a Avizului de Intervenție, emitentul poate solicita documentele prevăzute de lege în baza cărora au fost construite rețelele tehnico-edilitare și stradale.

 • (5) Lucrările de remediere a avariilor vor începe numai după obținerea acordului direcției de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București. în acest sens, executantul va transmite direcției de specialitate, înaintea începerii execuției, listele și schițele lucrărilor solicitate care vor conține elementele de identificare a amplasamentului, tipul intervenției, zonele afectate, perioada execuției și societățile responsabile cu aducerea la starea inițială a suprafețelor afectate.

 • (6) în cazuri excepționale, atunci când avariile creează un pericol deosebit sau când este afectată furnizarea serviciului către utilizatori, lucrările pot începe imediat cu anunțarea telefonică a direcției de specialitate, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar O8oo-1600 și la Dispeceratul Primăriei Municipiului București în intervalul orar 16°°-O800, precum și în zilele de sâmbătă, duminică și în cursul sărbătorilor legale.

 • (7) Documentația aferentă lucrărilor anunțate telefonic va fi prezentată direcției de specialitate în cursul zilei sau în prima zi lucrătoare după producerea avariei.

 • (8) Fiecare lucrare de remediere a avariilor va primi un număr de înregistrare propriu de la direcția de specialitate.

 • (9) O copie a Avizului de Intervenție în domeniul public pe care se va menționa numărul de înregistrare propriu se va păstra la punctul de lucru, pentru a fi prezentată la cererea organelor de control ale Primăriei Municipiului București și ale primăriilor sectoarelor 1-6. Deținătorul de aviz are responsabilitatea organizării evidenței acestor copii.

 • (10) Toate lucrările de intervenție pentru remedierea avariilor vor fi înregistrate la direcția de specialitate în vederea urmăririi încadrării în termenele de execuție acordate și refacerii corespunzătoare a zonelor afectate.

Capitolul VII Sancțiuni

Art. 21 (1) Nerespectarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico - edilitare și stradale de pe teritoriul municipiului


București” constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

 • a) încălcarea prevederilor art. 11, art. 13 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, și art. 20 alin.(1), (5), (6), (7) și (9), cu amendă de la 2500 la 5000 lei.

 • b) încălcarea prevederilor art. 19 cu amendă de 5000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către Primarul General al Municipiului București prin împuterniciții acestuia, precum și de către primarii sectoarelor 1 - 6 prin împuterniciții acestora, după caz.


COMPONENȚA COMISIEI DE COORDONARE A PROIECTĂRII LUCRĂRILOR DE INFRASTRUCTURĂ TEHNICO-EDILITARE Șl STRADALE

 • - PREȘEDINTE - Director Direcție Generală de Specialitate

 • - VICEPREȘEDINTE - Director Direcție de Specialitate

 • - SECRETAR - Șef Serviciu Direcție Specialitate

MEMBRII:

 • 1. Reprezentantul Direcției Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • 2. Reprezentantul Direcției Generale Investiții din cadrul Primăriei Municipiului București

 • 3. Reprezentantul Direcției Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • 4. Delegați împuterniciți cu drept de decizie de către administratorii de rețele tehnico-edilitare:

 • - operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • - operatorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

 • - operatorul serviciului de transport public local;

 • - operatorul serviciului de iluminat public;

 • - Distrigaz Sud Rețele SRL;

 • - E-Distribuție Muntenia SA;

 • - Telekom Romania Communications SA;

 • - Netcity Telecom SRL;

 • - alți administratori/deținători de rețele, după caz

 • 5. Delegați ai administrației locale/centrale după caz:

 • - Reprezentanții primăriilor sectoarelor 1 - 6;

 • - Reprezentanții administrațiilor domeniului public ale sectoarelor 1 - 6;

 • - Reprezentantul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București;

 • - Reprezentantul Brigăzii Rutieră București;

 • - Reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov;

 • - Reprezentantul Administrației Străzilor;

 • - Reprezentanții altor instituții/societăți emitente de avize prevăzute în Certificatul de Urbanism.

  Bd. Regina Elisabeta nr. 47 cod poștal 050013, se  r 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.imb.roAnexa nr. 3

i

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI COMISIEI DE COORDONARE A PROIECTĂRII LUCRĂRILOR DE INFRASTRUCTURĂ TEHNICO-EDILITARE Șl STRADALE

 • -  Solicitare din partea beneficiarului sau împuterniciți! acestuia în numele administratorilor de rețele tehnico-edilitare și stradale;

 • -   Memoriu justificativ întocmit de administratorul rețelei tehnico-edilitare;

 • -  Certificat de urbanism;

 • -  Plan anexă la certificatul de urbanism;

 • -  Filă/dovada includerii obiectivului de investiții în Programul Coordonator Anual;

 • -  Aviz operator serviciu public de alimentare cu energie termică;

 • -  Aviz operator serviciu public de alimentare cu apă și de canalizare

 • -  Aviz operator serviciu de transport public local;

 • -  Aviz operator serviciu de iluminat public;

 • -  Aviz E-distribuție Muntenia SA;

 • -  Aviz Distrigaz Sud Rețele SRL;

 • -  Aviz Telekom Romania Communications SA;

 • -  Aviz Netcity Telecom SRL;

 • -  Aviz administrator domeniu public;

 • -  Aviz direcții de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau ale primăriilor sectoarelor 1 - 6, după caz;

 • -  Plan coordonator cu tabel coordonator semnat de reprezentanții adminstratorilor rețelelor tehnico-edilitare (în 2 exemplare);

 • -  Plan profile transversale, după caz;

 • -  Dovada achitării taxei plătită la casieria Primăriei Municipiului București;

 • -  Alte avize specifice obiectivelor de investiții.

Toate documentele vor fi depuse în copie.

Anexa nr. 4

administratorul domeniului public (Administrația Străzilor, administrațiile domeniului public ale sectoarelor 1 - 6)/direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București/direcțiile de specialitate din cadrul primăriilor sectoarelor 1-6

Avizul emis de administratorul domeniului public (Administrația Străzilor, administrațiile domeniului public ale sectoarelor 1 - 6), direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau ale primăriilor sectoarelor 1 - 6, va cuprinde obligatoriu următoarele prevederi:

 • -  Denumirea lucrării;

 • -  Suprafața terenului - domeniu public, afectată de lucrare (estimativ);

 • -  Descrierea traseului cu menționarea zonelor afectate (carosabil, trotuar, spații verzi cu localizarea exactă a arborilor și arbuștilor și cu precizarea distanței rețelei față de axa fiecărui arbore/arbust situat pe traseul lucrării);

 • -  Anul în care au fost executate ultimele lucrări de reabilitare/modernizare a străzilor afectate de traseul lucrării. în cazul străzilor aflate în perioada de garanție/postgaranție (întreținere) administratorul domeniului public va indica în aviz operatorul economic care asigură garanția lucrărilor în vederea încheierii cu acesta a contractului de aducere la starea inițială a suprafețelor afectate. în cazul străzilor care nu se află în perioada de garanție/postgaranție (întreținere) refacerea zonelor afectate de lucrările tehnico-edilitare se va face în baza contractului/contractului subsecvent al acordului cadru încheiat între administratorii de rețea și constructorul de drum și verificat de administratorul domeniului public.

 • -  Totodată, în cadrul avizului, se vor menționa condițiile de lucru pe timp friguros, după cum urmează:

o Se va lucra în regim prelungit (inclusiv sâmbătă și duminică);

o Zona de lucru va fi împrejmuită și semnalizată conform normelor legale în vigoare;

o în perioada în care vremea nefavorabilă face imposibilă refacerea la starea inițială a zonelor afectate (beton de ciment, îmbrăcăminte asfaltică) lucrările vor respecta obligatoriu următoarele condiții:

 • 1. Materialul rezultat din desfacerile de pavaje și săpături va fi evacuat obligatoriu, întreaga umplutură urmând a se executa conform normativelor în vigoare;

 • 2. Se vor realiza refaceri provizorii prin blocaj de pavele;

 • 3. Administratorii rețelelor și executanții lucrărilor vor urmări permanent starea refacerilor provizorii și vor interveni imediat ce condițiile meteorologice vor permite acest lucru;

 • 4. Lucrările vor fi realizate pe tronsoane de maximum 30 metri liniari (ml), pentru a putea fi închise imediat;

 • 5. Se vor lua toate măsurile ca în zona de lucru să nu fie obstrucționat accesul utilajelor de deszăpezire/combaterea poleiului. Titularul prezentului aviz va fi direct răspunzător pentru orice pagube materiale create operatorilor care asigură deszăpezirea/combaterea poleiului.

 • -  Avizul de traseu va putea cuprinde și alte prevederi pe care emitentu necesare;

 • -  Perioada de valabilitate a acestui aviz este de 12 luni de la data eliberări

  Anexa nr. 5


Documentația necesară în vederea obținerii Avizului de Intervenție în domeniul public

în vederea obținerii Avizului de Intervenție în domeniul public, administratorii rețelelor tehnico-edilitare vor prezenta:

 • -  solicitare a Avizului depusă de administratorul rețelei tehnico-edilitare și stradale;

 • -  procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor a zonelor afectate pentru lucrările executate de administratorul de rețea anterior solicitării;

 • -  fotografii color (semnate și ștampilate) reprezentând imagini cu zonele afectate de lucrări aduse la starea inițială, care să aibă specificate atât adresa menționată în anunțul de intervenție în domeniul public, cât și numărul de înregistrare propriu al lucrării primit de la Serviciul Management Avarii - Dispecerat.

 • -  alte documente solicitate de emitent, după caz.Anexa nr. 6

Documentația necesară obținerii Certificatului de Urbanism aferent rețelelor tehnico-edilitare și stradale și ale altor lucrări cu caracter tehnico-edilitar ce se desfășoară pe domeniul public al municipiului București

Cerere tip (formular model F1 din Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare);

Scurtă descriere a solicitării;

Extras de carte funciară, pentru informare, la zi, în cazul în care se solicită și branșamente/racorduri;

Elementele de identificare ale solicitantului;

Avizul tehnic de racordare emis de administratorul rețelei tehnico-edilitare;

Elementele de identificare ale imobilului pentru care se solicită emiterea Certificatului de Urbanism;

Autorizația de Construire pentru imobilul ce urmează a fi deservit de utilități în cazul în care acesta este în construcție sau finalizat;

Planul de situație emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (sc. 1:500, 2 exemplare);

Plan încadrare în zonă a lucrărilor emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (sc. 1:2000, 1 exemplar);

Taxa Certificat de Urbanism;

alte documente solicitate de emitent, după caz.

Planurile vor fi eliberate, la cerere, de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București. Planurile vor fi completate cu elemente de identificare ale traseului/traseelor pentru care se solicită Certificat de Urbanism, conform fișei de soluție a administratorului de rețea tehnico-edilitară sau stradală, după caz.

HCGrMk xAjoz-/20a)

Anexa nr. 7

Documentația necesară pentru obținerea Autorizației de execuție branșament/racord

 • -  Cerere pentru emitere Autorizație de execuție branșament/racord, conform art. 1 alin. 1A1 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Elementele de identificare ale solicitantului;

 • -  Avizul tehnic de branșare/racordare al administratorului/deținătorului de rețea însoțit de planul cadastral emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (1:500 2 exemplare) care să conțină traseul lucrării;

 • -  Plan de încadrare în zonă a lucrărilor emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (sc: 1:2000, un exemplar);

 • -  Plan topografic scara 1:500 cu rețelele tehnico-edilitare eliberat de Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • -  Extras de carte funciară, actualizat la zi, al imobilului ce urmează a fi branșat/racordat;

 • -  Extras de carte funciară, actualizat la zi, pe traseul lucrării unde se va executa branșamentul/racordul, dacă există documentație cadastrală;

 • -  Dovada deținerii imobilului unde se va executa branșamentul/racordul (Autorizația de Construire a clădirii în cazul construcțiilor existente/Certificat de Urbanism pentru construcții ce urmează a fi edificate/actul de proprietate etc - copie semnată conform cu originalul de către beneficiar/investitor);

 • -  Documentația Tehnică, conform art. 7 alin. 1, lit. cA1 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Avizele administratorilor/deținătorilor de rețele tehnico-edilitare existente în zonă (E-Distribuție Muntenia SA, Distrigaz Sud Rețele SRL, Apa Nova S.A., Netcity Telecom SRL, Compania Municipală Iluminat Public București, Compania Municipală Termoenergetica București etc, după caz);

 • -  Contractul de execuție a lucrării încheiat cu administratorul/deținătorul rețelei tehnico-edilitare;

 • -  Contract refacere pavaje, conform prevederilor legale;

 • -  Graficul de execuție vizat de administratorul/deținătorul rețelei tehnico-edilitare;

 • -  Memoriu tehnic;

 • -  Avizul Comisiei Tehnice de Circulație;

 • -  Avizul Brigăzii Rutiere;

 • -   Devizul estimativ de lucrări;

 • -  Dovada achitării taxei de 1 % din valoarea devizului estimativ.

Totodată, în cadrul Autorizației de execuție branșament/racord, se vor menționa

în perioada în care vremea nefavorabilă face imposibilă refacerea la starea inițială a zonelor afectate (beton de ciment, îmbrăcăminte asfaltică) lucrările vor respecta obligatoriu următoarele condiții:

 • 1. Materialul rezultat din desfacerile de pavaje și săpături va fi evacuat obligatoriu, întreaga umplutură urmând a se executa conform normativelor în vigoare;

 • 2. Se vor realiza refaceri provizorii prin blocaj de pavele;

 • 3. Administratorii rețelelor și executanții lucrărilor vor urmări permanent starea refacerilor provizorii și vor interveni imediat ce condițiile meteorologice vor permite acest lucru;

 • 4. Lucrările vor fi realizate pe tronsoane de maximum 30 metri liniari (ml), pentru a putea fi închise imediat;

 • 5. Se vor lua toate măsurile ca în zona de lucru să nu fie obstrucționat accesul utilajelor de deszăpezire/combaterea poleiului. Titularul prezentei autorizații de execuție va fi direct răspunzător pentru orice pagube materiale create operatorilor care asigură deszăpezirea/combaterea poleiului.

Autorizația de execuție branșament/racord va putea cuprinde și alte prevederi pe care emitentul le consideră necesare.

Perioada de valabilitate a Autorizației de execuție branșament/racord este de 12 luni de la data eliberării.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România;
Anexa nr. 8


ANTETUL ADMINISTRATORULUI DOMENIULUI PUBLIC

AUTORIZAȚIE DE EXECUȚIE BRANȘ AM ENT/R ACORD

Nr........../.


Ca urmare a cererii nr.......depusă de .................cu sediul în......................

sector...., cod postai......str..............................., nr........., bl.............sc........., et.......,

ap....., telefon/fax.............., e-mail...................... înregistrată la ...................cu

nr.............în calitate de administrator/deținător al rețelei de......................................

solicită realizarea lucrării de branșament/racord executată pe domeniul public al municipiului București la infrastructura existentă

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1A1 și art. 11 alin.(7) lit. e) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii CGMB nr...................

SE ELIBEREAZĂ PREZENTA AUTORIZAȚIE PENTRU:

Denumire lucrare.....................................................................................................

Adresa lucrării........................................................................................................

Beneficiarul lucrării...................................................................................................

Lucrarea se va executa prin □ foraj orizontal □ șanț deschis

Carosabil

Trotuar

Spațiu verde

în zona mai sus menționată au fost/nu au fost efectuate lucrări de reparații/modernizări în ultimii... ani:.....................

Prezenta autorizație este valabilă cu respectarea următoarelor condiții:

 • -  Lucrările se vor executa numai pe domeniul public aflat în administrarea.......

 • -  Zona de lucru va fi împrejmuită și semnalizată conform normelor legale în vigoare;

 • -   Refacerea zonei afectate de lucrările de execuție (carosabil/trotuar/spațiu verde)

  se va face cu respectarea următoarelor condiții:..........................

  • -  Durata de execuție:..........................................

  • -  Constructorul are obligația încheierii procesului-verbal de predare-primire amplasament și a procesului-verbal de recepție cu administratorul domeniului


public;

Lucrările se pot realiza și pe timp friguros cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Se va lucra în regim prelungit (inclusiv sâmbătă și duminică);

 • 2. Materialul rezultat din desfacerile de pavaje și săpături va fi evacuat obligatoriu, întreaga umplutură urmând a se executa conform

  normativelor în vigoare;


  3. Se vor


va refa^feri provizorii prin blocaj de pavele-

 • 4. Administratorii rețelelor și executanții lucrărilor vor urmări permanent starea refacerilor provizorii și vor interveni imediat ce condițiile meteorologice vor permite acest lucru;

 • 5. Lucrările vor fi realizate pe tronsoane de maximum 30 metri liniari (ml), pentru a putea fi închise imediat;

 • 6. Se vor lua toate măsurile ca în zona de lucru să nu fie obstrucționat accesul utilajelor de deszăpezire/combaterea poleiului. Titularul prezentei autorizații de execuție va fi direct răspunzător pentru orice pagube materiale create operatorilor care asigură deszăpezirea/combaterea poleiului.

Prezenta autorizație pentru execuția lucrărilor de branșament/racord pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă este emisă conform art. 1 alin. 1A1 și art. 11 alin.(7) lit. e) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare și este valabilă 12 luni de la data eliberării.

Autorizația de execuție branșament/racord este valabilă numai însoțită de planul cadastral emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (1:500) pe care este figurat traseul lucrării și avizat de administratorul domeniului public..........................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47 cod poștal 050013, sector 5, București, Ro

Anexa nr. 9

OPIS DOCUMENTAȚIE EMITERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ TEHNICO - EDILITARE Șl STRADALE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Denumire proiect:________________________________________________________________________

Certificat de urbanism nr./

Beneficiar:_______________________________________________________________________________________

Proiectant:.

Șef proiect:________________________________________________________________________________________

Nr. crt.

Denumire document

Tip document

Nr. exemplare

Aviz nr./dată

Nu este cazul

1

Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare, completată integral, semnată și ștampilată.

original

1 exemplar

2

Certificat de Urbanism

copie

1 exemplar

3

Plan de situație topografic, anexa la Certificatul de Urbanism.(scara 1:500)

copie

1 exemplar

4

Plan de încadrare în zonă (scara 1:2000)

copie

1 exemplar

5

Dovada achitării taxei de emitere a autorizației de construire/desființare

copie

1 exemplar

6

Extrasul de carte funciară pentru informare, actualizat la zi

copie conform

cu originalul

1 exemplar

7

Actele doveditoare ale titlului de proprietate asupra imobilului

copie conform cu originalul

1 exemplar

8

Acord proprietar/coproprietari cu privire la lucrările pentru care se solicită autorizație de construire

original

1 exemplar

7 J/7      "W ■/

3d. Regina Elisabeta nr. 47 cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel

7 7                           v

; 4X021 305 55 00: www.cmb.ro II Bă            o“IPagl7

9

Acord creditor ipotecar/acordul persoanei înscrisă în Cartea Funciara la Secțiunea sarcini

original

1 exemplar

10

Confirmare regim juridic (adresă de la direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și/sau Primăriile Sectoarelor 1 - 6)

copie

1 exemplar

11

Proiect tehnic de specialitate (însușit de verificator atestat MLPTL):

 • a. referat de specialitate

 • b. memoriu tehnic

 • c. piesele desenate la PT

 • d. listă de semnături pe specialitate

original

2 exemplare

12

Aviz Apa Nova București SA

copie

1 exemplar

13

Aviz Compania Municipală Termoenergetica București SA

copie

1 exemplar

14

Aviz E-Distribuție Muntenia SA

copie

1 exemplar

15

Aviz Distrigaz Sud Rețele București SRL

copie

1 exemplar

16

Aviz Societatea deTransport București SA

copie

1 exemplar

17

AvizTelekom Romania Communications SA

copie

1 exemplar

18

Aviz Compania Municipală Iluminat Public București SRL

copie

1 exemplar

19

Aviz Netcity Telecom SRL

copie

1 exemplar

20

Aviz Administrația Națională „Apele Române”

copie

1 exemplar

21

Aviz Electrocentrale București SA

copie

1 exemplar

22

Aviz Societatea Națională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” SA

copie

1 exemplar

23

Aviz Administratorul domeniului public (Administrația Străzilor București și/sau Administrația Domeniului Public ale sectoarelor 1-6)

copie

1 exemplar

24

Aviz Agenția pentru Protecția Mediului București

copie

1 exemplar

25

Aviz Comisia Tehnică de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București, cu planurile anexă la acesta

copie

1 exemplar

26

Aviz Comisia de Coordonare a Proiectării lucrărilor de infrastructură tehnico - edilitare și stradale din cadrul Primăriei Municipiului București, însoțit de planul de coordonare, însușit de verificator MLPTL

copie

1 exemplar

27

Expertiză tehnică

original

1 exemplar

28

Aviz Inspectoratul de Stat în Construcții

copie

1 exemplar

29

Autorizația de construire a imobilului (dacă construcția nu este înscrisă în Cartea Funciară)

copie

1 exemplar

30

Dovada începerii execuției lucrărilor de construcții și/sau proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor autorizate

copie

1 exemplar

31

Aviz Primarilor sectoarelor 1 - 6

copie

1 exemplar

32

Aviz Brigada Rutieră București

copie

1 exemplar

33

Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale

copie

1 exemplar

34

Aviz Ministerul Transporturilor

copie

1 exemplar

35

Aviz SNCFR

copie

>-exemplapy

^9 j

-Z.A x

36

Aviz CNAIR

copie

1 exemplar

37

Aviz Metroul S.A./Metrorex

copie

1 exemplar

38

Aviz M.Ap.N. / M.A.I. / S.R.L / S.I.E. / S.T.S./ M.A.E.

copie

1 exemplar

39

Aviz I.S.U. „Dealul Spirii” București - Ilfov

copie

1 exemplar

40

Model firidă

copie

1 exemplar

41

Deviz estimativ

copie

1 exemplar

42

Grafic de lucrări

copie

1 exemplar

43

Contract refacere pavaje

copie

1 exemplar

44

Contract evacuare deșeuri din construcții

copie

1 exemplar

45

Proiect tehnic de refacere sistem rutier/pavaje (însușit de verificator atestat MLPTL):

 • a. referat de specialitate

 • b. memoriu tehnic

 • c. piese desenate la PT

 • d. listă de semnături pe specialitate

original

1 exemplar

46

Studiu geotehnic și/sau hidrologic

original

1 exemplar

47

Alte avize solicitate prin Certificatul de Urbanism.

copie

1 exemplar

Documentele vor fi îndosariate conform opisului și în ordinea indicată

întocmit,

Proiectant,Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.omb.ro