Hotărârea nr. 101/2020

HOTARAREnr. 101 din 2020-03-23 PRIVIND DELEGAREA CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTORELOR 1 - 6 ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI A INCHEIERII CONTRACTELOR DE DEPOZITARE A DESEURILOR REZIDUALE REZULTATE IN URMA PROCESULUI DE SORTARE SI TRATARE A ACESTORA COLECTATE DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind delegarea către Consiliile locale ale Sectoarelor 1 - 6 ale Municipiului București a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate n urma procesului de sortare și tratare a acestora colectate de pe raza municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice nr. 419/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 3/23.03.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 103/23.03.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art 59 alin. (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit i), art. 139 alin. (3) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă delegarea către Consiliile locale ale Sectoarele 1 - 6 ale Municipiului București a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare și tratare a acestora colectate de pe rara Municipiului București.

Art.2 încheierea contractelor prevăzute la art. 1 se va face odată cu ajungerea la termenul final al contractelor pentru activitatea de depozitare, respectiv Contractul nr. 955/11.03.1999 încheiat între Municipiul București și S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L și Contractul nr. 22268/ 14.07.1999 încheiat între Municipiul București și S.C. ECO SUD S.A., cât și în limita prevederilor Autorizațiilor Integrate de Mediu deținute de cele două depozite.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliile locale ale Sectoarele 1 - 6 ale Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.03.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Bd. Regina Eli ibi nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro