Hotărârea nr. 10/2020

HOTARAREnr. 10 din 2020-01-29 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AI MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR.71/19.12.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA LUNCA FLORILOR NR. 1, BL. 12, SC. 1, ET. 2, AP. 21, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 71/19.12.2019, situat în București, strada Lunca Florilor nr. 1, bl. 12, sc. 1, et. 2, ap. 21, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 94.1/07.01.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 5/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 8/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr. 71/19.12.2019; în conformitate cu prevederile:

  • -   ari. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/26.07.2018 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din certificatele de vacanță succesorală;

în temeiul prevederilor art. 108 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 354 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București și va avea destinația de locuință de necesitate bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 71/19.12.2019, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar, bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.

Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. Jty

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 71/19.12.2019

Nr. crt

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, Str. Lunca

Florilor nr. 1, bl. 12, sc. 1, et. 2, ap. 21, sector 2.

Apartament, confort III, compus din 1 (una) cameră de locuit și dependințe, cu o suprafață utilă de 13,67 m.p., împreună cu cota indiviză de 1,43% corespunzătoare acestui apartament, din părțile și dependințele comune ale imobilului-bloc, care prin natura și destinația lor sunt în proprietate comună, forțată și perpetuă a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de folosință asupra terenului în suprafață indiviză de 3,54 m.p., cu număr cadastral 226126, aferent apartamentului nr. 21, cu număr cadastral 226126-C1-U9 (număr cadastral vechi 893/21), descris mai sus, teren care urmează regimul juridic prevăzut de art. 36, alin. 2 din Legea nr. 18/1991, republicată.