Hotărârea nr. 99/2019

HOTARAREnr. 99 din 2019-02-26 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE SPATIU URBAN PUBLIC SALA PALATULUI CU PARCAJ SUBTERAN (SUD) DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


^CONFORM


HOTĂRÂRE

privind declararea utilității publice de interes local ntru obiectivul de investiții "Modernizare spațiu urban public Sala Palatului cu parcaj s eran (sud) din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană ” Zona Centrală ”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generală Investiții nr. 156/21.01.2019 ;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 14/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 106/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 103/2012 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona centrală”;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului General nr. 246/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ” Modernizare spațiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (sud) ”;

-Art. 18 alin. (4) și alin. (6) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților .republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

  • - Art. 1, art. 2 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit.c), alin. (4) lit. e) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se declară de utilitate publică de interes local lucrările pentru obiectivul de investiții "Modernizare spațiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (sud) din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană ” Zona Centrală”.

  • (2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic Zonal - Spațiu Public Sala Palatului - Plan Integrat de Dezvoltare Urbană „ Zona Centrală”, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului General nr. 16/2016.

  • (3) Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local "Modernizare spațiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (sud)”, potrivit planului de amplasament prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (4) Se aprobă schimbarea destinației spatyjlub-yerde pe care se execută

lucrările aferente obiectivului de investiții de la alin^l^ și/! se modifică corespunzător Registrul Spațiilor Verzi al Municipiului București.'A


i (

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector» București, Rdmânia; tel.: 021 3Q5 55 ,d0; wWw.pmb.ro


Art.2 Expropriatorul este Municipiul București. Aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București va lua măsurile' pentru pregătirea documentațiilor necesare declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică pentru realizarea obiectivului de investiții ” Modernizare spațiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (sud) ”, ce vor fi supuse aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Pentru zona centrală Primăria Municipiului București va dezvolta un proiect complex de dezvoltare, iar proiectul parcajelor va fi corelat cu amenajarea complexă a teritoriului.               .                                          -r -                             ......... ..... . .

Art.4 Prezentul act de declarare a utilității publice va fi adus la cunoștință publică prin afișare la sediul Municipiului București.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 26.02.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Anca Daniela RaiciuCRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 26.02.2019

Nr. 99

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.roAsfb


v'f PRIMĂRIA               W

\ 3 (, Direcția urbanism

\ \      |»-? m       ----

\\ ■


° oW.*J Anexa la certificatul de


pe MOOERNIZARE SPAȚIU URBAN PUBLIC SALA PALATULUI CU PARCAJ SUBTERAN (SUD) ANEXA LA PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ - ZONA CENTRALĂ

COORDONATOR:

RE-ACT NOW STUDIO

|5EF DE PROIECT:

RE-ACT NOW STUDIO

ÎNTOCMIT-,

RE-ACT NOW STUDIO• T.

Ai'


PLAN DE

SITUAȚIE


B PLANȘA:

A002


SCARA:

1: 500

DATA:

FEBRUARIE 20^'