Hotărârea nr. 97/2019

HOTARAREnr. 97 din 2019-02-26 PRIVIND TRANSMITEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AFERENT PARCULUI REGELE MIHAI I AL ROMANIEI (FOST HERASTRAU) DIN ADMINISTRAREA GESTIONARULUI SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BUCURESTI - S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI


CONSIUUL GENERAL AL            FOmania2019.eu

______ Pssțwrșo axnârtei ta Consax Urajnî Europcno MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

",            .                                                                       U'^ 3 DIRECȚIA. 'Șrx

llț’  asistentă  ^1

XsJ' M                                                                       TEHNICĂ Șl  -ii

\\i     JURIDICĂ   o 1

¥%■ >-41

ET

SlONFORM^ORIGINA L UL

I

HOTĂRÂR^5^

■ X

privind transmiterea sistemului de iluminat public aferentpârcujij

if&egele Mihai 1 al României

(fost Herăstrău) din administrarea gestionarulyrast&mstt

ii de iluminat public în

Municipiul București - S.C. Luxten Lighting uompany S.A. în administrarea

Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice nr. 214/19.02.2019 și al Direcției Patrimoniu nr. 2648/19.02.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 37/26.02.2019, raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 7/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 104/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București nr. 450/15.01.2019, prin care se solicită preluarea în administrare a sistemului de iluminat public aferent Parcului Regele Mihai I (fost Herăstrău), Sector 1/București:

în conformitate cu prevederile:

Legii 230/2006 privind serviciul de iluminat public, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 87/27.02.2004 privind reorganizarea Administrației Lacurilor de Agrement București prin comasare prin absorbirea Administrației Parcurilor și Grădinilor și schimbarea denumirii în Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, potrivit căreia Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău) este în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 756/22.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției de eficientizare și modernizare a sistemului de iluminat public în parcul Regele Mihai I al României (fost Herăstrău), prin utilizarea aparatelor de iluminat cu tehnologie LED, în coordonare cu realizarea sistemului de supraveghere video;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 749/30.10.2018 privind aprobarea inventarului sistemului de iluminat public al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea sistemului de iluminat public aferent parcului Regele Mihai I al României (fost Herăstrău) din administrarea gestionarului sistemului de iluminat public în Municipiul București - S.C. Luxten Lighting Company S.A. în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.Art.2 Elementele ^ lapâhiff.xsistemului /de iluminat public, supuse transmiterii în administrarea Adminisțfației^âcurîTParcurhși Agr^mpnt București se regăsesc în Hotărârea

NB-dul Regina Elisabeta nr. 4Vcodz poștal 0500f ,urești, România; tel.: 021305 55X10; www.pmb.ro


Consiliului General al Municipiului București iluminat public al Municipiului București. Listaind inventarul sistemului de __ cgnâtitui^si^temul de iluminat public aferent parcului Regele Mihai I al României (fost Herăștră^)/£c€nform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Predarea/preluarea bunurilor menționate verbal încheiat între Primăria Municipiului Bucureșfr-Direcția Servicii Integrate - Serviciul Iluminat Public, S.C. Luxten Lighting Company S.A. și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București.articolul 2 se va face pe bază de proces


Art.4 De la data semnării procesului verbal de predare/preluare, obligativitatea menținerii în stare de funcționare, rezolvarea disfuncționalităților, întreținerea și modernizarea sistemului de iluminat public aferent Parcului Regele Mihai I (fost Herăstrău), revine Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.


Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului


București, gestionarul Sistemului de Iluminat Public în Municipiul București - S.C. Luxten Lighting Company S.A. și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.București, 26.02.2019

Nr. 97B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Lista elementelor Sistemului de llumifiat Public aferente Parcului Regele Mihai I al României (fost Herăstrău) identificate conform H.C.G.M.B. nr.

749/30.10.2018 privind inventarul sistemului de iluminat public al Municipiului București

Elemente S.I.P. aparținând P.M.B.

Cantitate

Stâlpi

847 buc

Console

312 buc

Corpuri

1000 buc

Puncte de aprindere

2 buc

Cutii de distribuții

33 buc

Rețea subterană

40,134 km

Tip cablu

ACYABY 4x16

Tensiune rețea

0,4 kw

Vechime rețea

2002