Hotărârea nr. 96/2019

HOTARAREnr. 96 din 2019-02-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI TERENUL SITUAT IN STRADA GHEORGHE SERBAN NR. 6-10 (FOST 10-20), SECTOR 2HOTĂRÂRE privind împuternicirea Consiliului Local al Șe€l^rtidjui-2-^a"achiziționeze pentru și în numele municipiului București terenul ’ uat jn strada Gheorghe Șerban

nr. 6-10 (fost 10-20)/ăeAvând în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 1705628/1894/ 12.02.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 35/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 103/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa nr. 286/04.02.2019 emisă de Primăria Sectorului 2;

Luând în considerare Hotărârea nr. 23/30.01.2019 adoptată de către Consiliul Local Sector 2;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2), lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 2 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București, imobilul în suprafață de 3401 m.p. (din acte) și 3377,30 m.p. (din măsurători), proprietate particulară, situat în București, strada Gheorghe Șerban nr.6-10 (fost 10-20), sector 2, ce se identifică cu nr. cadastral 211302, înscris în Cartea Funciară nr. 211302 București, Sector 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se declară, ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București și va fi administrat de Consiliul Local Sector 2 cu destinația de teren aferent Centrului de Asistență și Sprijin pentru Prevenirea Situațiilor ce Pun în Pericol Sănătatea și Dezvoltarea Copilului ” Casa din Tei” și Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 2.

Art.3 Bunul menționat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea Consiliului GeneraLal MQ^te^iiului ^ucurești nr. 186/2008.


i!

L,....   ,

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectot Ș București, R


Art.4 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 2 să efectueze formalitățile de publicitate imobiliară pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în numele municipiului București.

Art.5 Consiliul Local Sector 2 are obligația ca în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului București documentele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în legătură cu bunul menționat la art. 1.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.


ECȚIA asistența TEHNICA Ș| JURIDICA


4 r.

CONFORM^GU-GfrtĂLUIJ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniela RaiciuBucurești, 26.02.2019

Nr. 96

Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 2


XĂNCP.T

3<itSTț.\ S’OHJ'VM l “rir-Z. ,»:»a-3T r *<••>» *! »!»« n»ic nțtwii fni


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 211302 București Sectorul 2


A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. București Sectorul 2, StrGh

Nr. CF vechi:70071

Nr. cadastral vechi:16001

he SerbanțFost Nr. 10-20), Nr. 6-10, jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

211302

Din acte: 3.401

Masurata: 3.376

Descriere: TEREN LIBER DE CONSTRUCȚII IN SUPRAFAȚA DE 3377,3Q^^tsr'0

TEREN CALE DE ACCES IN SUPRF. DE 23,68 MP

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referipțe

48769/ 30/07/2018                                 Zn/WZ

Act N

btarial nr. 936, din 27/07/2018 emis de Buje Alexandru;                   ^Z     \ /

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

---”

1) MARFIN BANK ( ROMAN1A ) SA, CIF:10556861

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

/A WHIIb         WS

Carte Funciară Nr. 211302 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 2

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment t* (ni)

Punct început

pun$t

sfârșit

Lungime segment c» (ni)

13

14

. 2.055

14

15

26.86

‘15

1.6

2.779

13

17

68,462

17

18

10.057

18

19

18.863

19

20

22.248

20

21

6.203

21

22

3.495

22

23

12.734

23

1

8.807

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt măi mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și perUfu^^bterea succesiunilor, far informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condiUfl£$egii!p*$ț


S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța mtg>n^nn9954'^i/18-01-2019 In suma de 20, o4ntr(i serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                                    I     '—


Data soluționării,

21-01-2019

Data eliberării,

I /

21 ^N.2019


CONFORM CU
.......                                     ' ■ |g                .. ,™.

Anexă IaH.C.L S 2nr. 23/30.01.2019 ~

______________________________ Carte Fundară,Nr. 211302______, .

Anexa Nr. 1 La Partea I

Tereh; .

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

-- ---—-----;---■----------

Observații/Referințe

211302

Din acte: 3.401 Măsurată: 3.376

Descriere: TEREN LIBER DE CONSTRUCȚII IN SUPRAFAȚA DE 3377.30 MP      ‘

TEREN CALE DE ACCES IN SUPRF. DE 23,63 MP

'țUCIP;

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Obștrf'^țlIJJUfertrTțe'

1

curți

construcții

DA

3.376

-

-


curți -

construcții


3.376         -


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct sfârșit

Lunglrhe segment i-(m)

1

...... 2

68.31

3

4

34.007

5

6

1.798

7

8

17.622

9

10

12.58

11

12

24.281


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <- (m)

. 2

3

58.505

~~4]

5

60.819

6

7

64.856

8

9

23.938

10

11

£L217

12

13


Mm

k* /X


Carte Funciară Nr. 211302

început

Lungime segment

(m)

Punct început

Lungime segment

14

2.055

14

15

25.86

*15

16

2.7791

16

17

68.462

17

18

10.057

18

19

18.863

19

20

22.248

20

21

6.203

.21

22

3.495

22

23

12.734

23

1

. j 8.807

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 ți Sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.