Hotărârea nr. 95/2019

HOTARAREnr. 95 din 2019-02-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 4/2003 PRIVIND ATRIBUIREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESATI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A SPATIULUI SITUAT IN BD. BASARABIA NR. 84, SECTOR 2, CU DESTINATIA ECONOMAT

romania2019.eu

«omOnieiio CanMUUnu-i Europene

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 4/2003 privind atribuirea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 a spațiului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, cu destinația economat

J

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 126


Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 34/2 juridice și de disciplină nr. 102/25.02.2019 din ~~c

ortul Comisiei


Municipiului București;

Luând în considerare:

, <50 <5 <   » iiiliOHOi Ovulul Urdi Z. Iii. Ti iO

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr? -Hotărârea nr. 89/2018 adoptată de către Consiliul Local Sector^ -Hotărârea nr. 320/2018 adoptată de către Consiliul Local Sector 2; în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 59 din Legea nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2), lit. (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 4/2003 se modifică și se completează după cum urmează:

„(1) Se aprobă trecerea spațiului cu altă destinație în suprafață totală de 181,91 mp situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, cu destinația de sediu al Politiei Locale Sector 2.

»                                                                                      s

  • (2) Spațiul precizat la alin. 1 se identifică conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 2 să efectueze, în numele și neeesare pentru înscrierea în cartea


  • (4) Lista anexă la Hotărârea Consiliului General nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător”

Art.ll Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 4/2003 rămâne neschimbat.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, și Consiliul Local al Sectorui 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniela Raiciu


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 26.02.2019

Nr. 95

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro
--------——

j, 60

Rr 60 ?    1.18     ,,

„     1-30

u 60      60 k

' 2.08

4 ——

'* 75

75

* 75

' ' 75

.....


Subsol

35,13m2

- 2,90AS|s tențâ ,CA


tehi

JUR 5IQA


CONFORM CU ORIGINALU


ila = 35,13m2 S.desf. = 42,16m2


- -

>y*J:-

...

Verificatori expert >

■/£^ume .

Semnătură

Proiedantg^Ltn^cpIUDIA PROJECT

r-.'-^fr-Av.pcatilbr.irr. 3,Satul Gulîâ,Qom. Tartasesti z                    JudețulXîâmboy^ă/j

Beneficiar: -^-Municipiul București

Consiliul Local al Sectorului 2 Str. Chiristigiilor nr. 11 -13 Sectorul 2 - București

Pr. nr. 2-

01.2019

Specialitate

"Nume

Scara:

1 : 50

Sef proiect

PLAN SUBSOL

B-dul Basarabia nr. 84

Planșa:

A02

Proiectat

Ar®

> 41

Data :

01.2019

Desenat

AllplanA-fiw

13.30


oo xT


OO nt


oo


LO h-


O CD cxi


Monitorizare

99,60m2


co h-

LO
S. utila = 146,55r

S. desf.= 175,86r
Verificatori expert

• Nume

Semnătură

Proiectant general: CONCORDIA PROJECT

Str.Avocatilor nr. 3,SatuLGulia,Com. Tartasesti Județul Dpftibpvita

Beneficiar:        Municipiul București

Consiliul Local al Sectorului 2 Str. Chiristigiilor nr. 11 -13 Sectorul 2 - București

Pi

01

Specialitate

Nume

^^Katura

G          v

Scara:

1 : 50

Sef proiect

PLAN PARTER

B-dul Basarabia nr. 84

P

Proiectat

Desenat

jData :

| 01.2019