Hotărârea nr. 94/2019

HOTARAREnr. 94 din 2019-02-26 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PARTIALA PENTRU IMOBILUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA SOSEAUA BERCENI NR. 2, SECTOR 4, NR. CADASTRAL 201442, SITUAT PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "AMENAJARE PEISAGISTICA- ESPLANADA VERDE PIATA SUDULUI", IN SCOPUL AMENAJARII DE SPATII VERZI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE


privind declanșarea procedurilor de expropriere parțială pentru imo^ito^ropri adresa Șoseaua Berceni nr. 2, sector 4, nr. cadastral 201442, sit utilitate publică „Amenajare peisagistică - esplanadă verde Piața'SudujuP, în scopul amenajării de spații verzi pe teritoriul Municipiului


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și al Direcției Juridic nr. 2769/20.02.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 32/26.02.2019 și raportul Comisiei Juridice și de disciplină nr. 100/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 26/18.02.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafața de 4454 mp. teren și 1009 mp. construcții, parte din imobilul proprietate privată de la adresa Șoseaua Berceni nr. 2, sector 4, nr. cadastral 201442, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Amenajare peisagistică -esplanadă verde Piața Sudului”, în scopul amenajării de spații verzi pe teritoriul Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Art. 2 alin. (1) lit. k), alin. (3) lit. e), art. 5 alin. (1) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 4 alin. (1), (2), (5) și (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 26/18.02.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafața de 4454 mp. teren și 1009 mp. construcții, parte din imobilul proprietate privată de la adresa Șoseaua Berceni nr. 2, sector 4, nr. cadastral 201442, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Amenajare peisagistică - esplanadă verde Piața Sudului”, în scopul amenajării de spații verzi pe teritoriul Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 10, alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere parțială a imobilului teren și construcții proprietate privată de la adresa Șoseaua Berceni nr. 2, sector 4, nr. cadastral 201442, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Amenajare peisagistică - esplanadă verde Piața Sudului”, conform planului din anexa nr. 1 și^Usteț;din-anexa nr. 2, în scopul amenajării de spații verzi pe teritoriul Municipiului București, cu respectarea țîreyederilor Legii nr. 24/2007.Wr !                 -----

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 05001A sector 5 București, Româniaytel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

> / /

CONFORM CU ORIGINALUL


Art.2 Se aprobă ca justă despăgubire pentru suprafața de teren și const parte din imobilul teren și construcții proprietate privată de la adresa Șoseaua 4, nr. cadastral 201442, suma în valoare totală de 7.153.608,15 lei, reprâzehtâ estimată a despăgubirilor compusă din valorile individuale aferente de raportului de evaluare realizat prin raportare la expertizele întocmit de Camera Notarilor Publici.


2, sector


suma globală ifilor estimate, conform i actualizate pentru anul 2019


Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri urmează a fi asigurate din fondurile proprii ale Primăriei Sectorului 4 și urmează a fi virate de către aceasta în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.4 Ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate asupra suprafeței de teren și a construcțiilor expropriate, prevăzute la art.1, se aprobă transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea amenajării spațiilor verzi în cadrul lucrării de utilitate publică „Amenajare peisagistică - esplanadă verde Piața Sudului”. Nerespectarea destinației de spațiu verde duce la revocarea dreptului de administrare.

Art.5 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.6 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și Primarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, din data de 26.02.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Anca Daniela RaiciuBucurești, 26.02.2019

Nr. 94B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Buturești, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roPLAN if AMPLASAMENT SI DELIMITAii.

A IMOBILULUI

SCARA 1:1000


3S Ae.Oi. SLC.1S

Anexa Nr. 1Nr. Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

322084.019

589503.159

17.996

2

322098.739

589492.807

50.227

3

322087.794

589443.787

1.848

4

322087.391

589441.983

68.383

5

322024.549

589415.019

20.814

6

322017.956

589434.761

10.240

7

322018.096

589445.000

20.247

8

321998.319

589449.336

16.113

9

322001.058

589465.215

45.684

10

322008.821

589510.235

6.493

11

322015.219

589511.344

3.473

12

322016.035

589514.720

11.994

13

322027.753

589512.160

4.576

14

322032.214

589511.139

3.474

15

322031.489

589507.742

2.973

16

322028.591

589508.405

54.698

17

322017.138

589454.919

2.906

-18

322019.980

589454.311

3.587

1&

322019.229

589450.803

14.553

20

322033.459

589447.756

2.764

21

322034.056

589450.455

22.112

22

322055.647

589445.683

1.860

23

322055.245

589443.867

5.228

24

322060.350

589442.739

1.859

25

322060.751

589444.554

1.826

26

322062.534

589444.160

32.060

27

322069.172

589475.525

3.000

28

322069.793

589478.460

2.772

29

322072.505

589477.886

24.120

30

322077.499

589501.483

16.973

31

322060.904

589505.045

18.346

32

322042.967

589508.895

2.927

33

322043.866

589511.680

6.077

34

322037.945

589513.047

19.181

35

322043.840

589531.300

49.054

S=4454mp                       !


Situație actuala

(inainte de dezlipire ) Suprafața

(mp)


Categoria folosința


Altele


Descrierea imobilului


Suprafața

(mp)


Lot 1 ( S= 4454mp)


Lot 2 ( S= 2873 mp)


Situație viitoare (după dezlipire)


Categoria de folosința


Suprafața afectata de culoarul de expropriere


7327

Executant: S.C. GEO-TOPO S.R.L.ANEXA 2


FEBRUARIE 2019


Tabel cu situația imobilelor afectate de expropriere in proiecțlțț^ș:, Amenajare peisagistică - esplanadă verde Piața Sudul ' <
Nr. Crt

Nume Proprietar

Adresa

Categorie de folosința

Nr.Cad.

Suprafața TEREN propusa pentru expropriere suplimentara (mp)

Construcții

Suprafața

CONSTRUCȚIE

L_       X 5

Valoare teren [Lei]

6HA

valoareconstrucții

[Lei]

propusa pentru expropriere (mp)

C1

103,00

219.935,39 lei

C2

455,00

971.559,23 lei

C3

125,00

266.911,88 lei

C4

42,00

89.682,39 lei

SC BANEASA

cc aferent

1

INVESTEMENT SA

Sos. Berceni nr. 2 sector 4

spatii comerciale

201442

4.454

C5

62,00

5.135.726,12 lei

132.388,29 lei

C6

9,00

19.217,66 lei

C7

16,00

34.164,72 lei

C8

29,00

41.179,16 lei

C9

168,00

238.555,16 lei

Suprafața totala TEREN propusa spre expropriere (mp)

4.454

5.135.726,12 lei

<

Suprafața totala CONSTRUCȚII propusa sore expropriere (mo)

1.009

2.013.593,86 lei

Suprafața qard cărămidă propusa sore expropriere (ml)

46

Valoare gard cărămidă

4.288,17 lei

VALOARE TOTALA

7.153.608,15 lei


a ytj vatwu ipotezei speciale de mai jos :


ANEXA 2 redata mai sus este o estimare a valorilor imobilelor propuse pentru expropriere pentru executarea lucrărilor de utilitate publica - "Amenajare v,                                       peisagistică - esplanadă verde Piața Sudului"


ANEXA 2 este realizata in ipotezele speciale stricte descrise mai jos:


1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan aferent spatii comerciale.


2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite de la beneficiari.


  • 3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor întocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2019, si anume zonările furnizate de Grila notariala 2019

  • 4. S-a avut in vedere Grila Notariala 2019 București întocmită de S.C. EURO EXPERT SRL prin adresa'380/13 februarie 2019 emisa de Camera Notarilor Publici București.


5. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor sunt cele primite de la S.C. GEOTOPO SRL .


6. Suprafețele utilizate si categoriile de folosința reies din Tabel primit de la SC GEOTOPO SRL, in data de 13.02.2019


7,Pentru construcții s-a avut in vedere Nota de informare nr. P.19.1,2/04.02.2019 emisa de Direcția Generala de Politia Locala - Direcția control General - Serviciul Disciplina in construcții


-poziția 1 - autorizație de construire 146 / 7968 din 29.04.2013 PV recepție 228/08.09.2016


-poziția 2 - autorizație de construire 129 /13833 din 29.04.2013 PV recepție 236/11.09.2013


-poziția 3 - autorizație de construire 600/38441 din 17.11.2014 PV recepție 227/08.09.2016


-poziția 4 - autorizație de construire 63 /1942 din 20.02.2013 PV recepție 229/08.09.2016


-poziția 5 - autorizație de construire 93 / 4836 din 01.04.2013 PV recepție 20/29.01.2015


-pozitia6- autorizație de construire 601 /38793din 17.11.2014 PV recepție 50/17.03.2017