Hotărârea nr. 93/2019

HOTARAREnr. 93 din 2019-02-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL SENTINTEI CIVILE NR. 6311/11.05.2017, SITUAT IN BUCURESTI, ALEEA TOMESTI NR. 11, BL. 14, SC. 1, ET. 5, AP. 7, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


romania2019.euHOTARARE

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a burfului imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 6311/11.05.2017, situat în București, Aleea Tomești nr. 11, bl. 14, sc. 1, et. 5, ap.

87, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 1263.2/05.02.2019 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 30/26.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 99/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Sentința civilă nr. 6311/11.05.2017;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) alin. (2) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 6311/11.05.2017, situat în București, Aleea Tomești nr. 11, bl. 14, sc. 1, et. 5, ap. 87, sector 4.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces - verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.

Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Art.5 Primarul General, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința București din data de 26.02.2019.


ordinară


a Consiliului General al Municipiului
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.. 021 305 55 00; www.pmb.ro