Hotărârea nr. 92/2019

HOTARAREnr. 92 din 2019-02-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 26/13.02.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STR. CIUCEA NR. 8, BL. L18, SC. 1, ET. 4, AP. 21, SECTOR 3 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI —

T

| CONFORM CU ORIG

L .


HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureș unului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 26/13.02.2019, situat în București, str. Ciucea nr. 8, bl. L18, sc. 1, et. 4, ap. 21, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 562.1/14.02.2019 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 29/26.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 98/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr. 26/13.02.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) alin. (2) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatul de vacanță succesorală nr. 26/13.02.2019, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art.1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces - verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.

Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art.1.

Art.5 Primarul General, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost

București din data de 26.02.2019.


adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al MunicipiuluiB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 26/13.02.2019

Nr. crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, str. Ciucea nr. 8, bl. LI8, sc. 1, et. 4, ap. 21, sector 3

Apartament compus din 2 (două) camere și dependințe, cu o suprafață desfășurată de 50,80 mp, din care suprafață locuibilă de 31,96 mp, împreună cu cota parte de 0,45% din părțile și dependințele comune ale imobilului-bloc, precum și cu terenul în suprafață de 7, 00 mp, atribuit în folosință pe toată durata existenței construcției.