Hotărârea nr. 91/2019

HOTARAREnr. 91 din 2019-02-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR SI DE VACANTA SUCCESORALA PARTIALA NR. 9/14.02.2019 SI A CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR SUPLIMENTAR DE VACANTA SUCCESORALA NR. 11/14.02.2019, SITUAT IN BUCURESTI, ALEEA COMPOZITORILOR NR. 13, BL. OD5, SC. 6, ET. 1, AP. 205, SECTOR 6 SI TRANSMITERE ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI LMOBILIAR


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


HOTĂRÂRE


privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a buffuKii imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor și de vacanță succesorală parțială nr. 9/14.02.  19 și a Certificatului de moștenitor

suplimentar de vacanță succesorală nr. 11/14.02.2019, situat în București, Aleea Compozitorilor nr. 13, bl. OD5, sc. 6, et. 1, ap. 205, sector 6 și transmitere acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 177.2/19.02.2019 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 28/26.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 97/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de moștenitor și de vacanță succesorală parțială nr. 9/14.02.2019 și Certificatul de moștenitor suplimentar de vacanță succesorală nr. 11/14.02.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art 36 alin (2) lit. c) art 45 alin (3) art 121 alin (1) alin. (2) și art 123 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatul de moștenitor și de vacanță succesorală parțială nr. 9/14.02.2019 și Certificatul de moștenitor suplimentar de vacanță succesorală nr. 11/14.02.2019, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art.1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces - verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.

Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art.1.

Art.5 Primarul General, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.roDATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL

ce face obiectul Certificatului de moștenitor si de vacantă succesorală parțială

5         5            5                1-5

nr. 9/14.02.2019 și a Certificatului de moștenitor suplimentar de vacanță succesorală nr. 11/14.02.2019

Nr. crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, Aleea

Compozitorilor nr. 13, bl.

OD5, sc. 6, et. 1, ap. 205, sector 6

Cota indiviză de 1/2 împreună cu cota indiviză de 3/8 din dreptul de proprietate asupra apartamentului compus din 3 (trei) camere de locuit și dependințe, cu o suprafață utilă de 62,86 mp, împreună cu cota parte indiviză de 0,36% din suprafața de folosință comună și împreună cu terenul aferent locuinței în suprafață de 9,86 mp, respectiv cota indiviză de 0,36% din teren, teren atribuit în folosință, pe durata existenței construcției.