Hotărârea nr. 90/2019

HOTARAREnr. 90 din 2019-02-26 PRIVIND ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, A IMOBILULUI SITUAT IN STRADA FOCSANI NR. 26, SECTOR 5, BUCURESTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI yrf îîllCONFORM CU ORIGINALUL


HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiul imobilului situat în strada Focșani nr. 26, sector 5, B


Având în vedere expunerea de motive a Primarului G        Municipiului BuctUrestl

și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 2123/12.02.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 27/2019 și raportul Comisiei juridice de disciplină nr. 96/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Articolului 24 alin. (3) din Legea nr. 7/1996 cadastrului și a publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Articolului 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică modificările și completările ulterioare;

  • -  Articolului 21 din Legea nr. 195/2006 a descentralizării, cu modific^rj|completările ulterioare;

  • -  Articolului 36 alin. (1) din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (-|) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificârj|e șj completările ulterioare;


CU


și


cu


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului București a imobilului situat în strada Focșani nr. 26, sector 5, identificat conform planului topografic scara 1/500 anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1, se va înscrie în cartea funciară a Municipiului , București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.
Mc cadastral          * .:    ■ Snpr.ribț.-t măsurată a mrobiMwi

Adresa inwWufe't

. . .. - ■

Strada Focșani nr. 26

Cartea Funerară Nr      îs.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Sector 3, București

DIRECȚIA ASISTENȚA TEHNICA Șl

JURIDICĂ?t/ta '0'*'B. Date referitoare la construcții


Destinația


Suprafața construită la sol (mp)


Total

/ - / \

\

Suprafața totală măsurată a imobilului = 248 mp             F c.               v

\ ^±Z

1------------------------------

Suprafața din                                        l' r-..U                /’

—            ’     ---V - ' — ——— ,

k

i

’ T


Executant:

SC THEOTOP SRL

Ing. Cojocea Georgiana-Ionela


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondenta acesteia cu realitatea din teren.


Confirm introducerea tmo integrata și atribuirea


OmâH'


Semnătura