Hotărârea nr. 9/2019

HOTARAREnr. 9 din 2019-01-31 PRIVIND APROBREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)SI INTOCMIRE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) PENTRU REABILITAREA/CONSTRUIREA - POD TIMPURI NOI"


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului „Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și întocmire documentații în vederea obținerii autorizațiilor de construire (PAC) pentru reabilitarea/consolidarea - Pod Timpuri Noi”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură nr. 103/23.01.2019 și al Administrației Străzilor București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 7/30.01.2019, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 7/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de i disciplină nr. 9/.30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 4/18.01.2019 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului „Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și întocmire documentații în vederea obținerii autorizațiilor de construire (PAC) pentru reabilitarea/consolidarea - Pod Timpuri Noi”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roANEXA nr.1 la H.C.G.M.B. nr.


INDICATORI TEHNICO-ECONOlIlîâ


Reabilitarea / consolidarea podului Timpuri Noi - Pod Timpuri Noi-

  • 1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.):

din care

Lucrări de construcții montaj: (inclusiv cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților)

  • 2. Eșalonarea investiției:

Anul I

Lungime totala pod:

Lungime suprastructura pod:

Lățime totala suprastructura :

Lățime parte carosabila:

Lățime cale tramvai:

Lățime cale trotuare :


4.995.562,00 lei

4.210.137,00 lei

total inv:     4.995.562,00 lei

C+M:       4.210.137,00 lei

  • 21,50 m

  • 21,50 m

21,50m

21,00 m

  • 6,50 m

2 x 2,45 m

DA

DA

12 luni