Hotărârea nr. 89/2019

HOTARAREnr. 89 din 2019-02-26 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A UNEI PARTI DIN IMOBILUL SITUAT LA ADRESA CALEA DUDESTI NR. 104-122, SECTOR 3, BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a unei părți din imobilul situat la adresa Calea Dudești nr. 104-122, sector 3, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 20309/20.02.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 26/26.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 95/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-adresa Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 24039/10.11.2018, înregistrată la Direcția Patrimoniu sub nr. 20309/11.10.2018;

- Hotărârea nr. 419/14.09.2018 adoptată de către Consiliul Local Sector 3;. în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3), art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 3 în


administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a imobilului cu număr cadastral 208897 compus din teren în suprafață măsurată de 19.375 mp și construcție conform numerelor cadastrale, aferente suprafețelor ocupate de Spitalul Clinic Colțea -Policlinica pentru Sportivi și Spitalul de Pneumoftiziologie Sfântul Ștefan -Dispensar TBC, situat la adresa Calea Dudești nr. 104-122, sector 3, București și identificate conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu excepția spațiilor medicale ce fac obiectul contractelor de concesionare/închiriere/vânzare, încheiate în temeiul Hotărârii Guvernului privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinet medicale nr. 884/2004, Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 400/2017 și Ordonanței de Urgență a Guvernului privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în


nform CU originalul


General al Municipiului București nr. 137/28.03.2018 și prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 11/31.01.2019;

Art.2 Predarea - primirea se va face între Consiliul Local Sector 3 și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Consiliul Local Sector 3 și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

(


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniela Raiciu


București, 26.02.2019

Nr. 89
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro
Spații medical


Spitalul Clinic “Colțea” și Spitalul de Pneumoftiziologie Sfântul Ștefan


Nr. crt.

Spitalul Clinic “Colțea”

Spitalul de Pneumoftiziologie

“Sfântul Ștefan”

>

1

Corp C1 - 208897-C1-U101

Corp C1 -208897-C1-U64

2

Corp C1 - 208897-C1-U81

Corp C1 -208897-C1-U65

3

Corp C1 -208897-C1-U71

Corp C2 - 208897 C2-U2

4

Corp C1 -208897-C1-U62

Corp C4 - 208897 C4-U2

5

Corp C1 -208897-C1-U8

Corp C4 - 208897 C4-U7

6

Corp C1 -208897-C1-U83

-

7

Corp C1 - 208897-C1-U88

-

8

Corp C3 - 208897-C3

-

9

Corp C4 - 208897 C4-U6

-

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro