Hotărârea nr. 88/2019

HOTARAREnr. 88 din 2019-02-26 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN IMOBILUL DIN STR. ACADEMIEI NR. 35-37, SECTOR 1, BUCURESTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobijj

Consiliului General al Municipiului București a spațiului cu altă _______

Academiei nr. 35 - 37, sector 1, Bdcureștiy

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Logistică nr. 569/12.02.2019, Direcției Patrimoniu și Administrației Fondului Imobiliar nr. 8259/12.02.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 25/26.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 94/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

Nota Direcției Administrative nr. 427/31.01.2019;

Protocolul de predare - primire nr. 5843/07.02.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 845,67 mp dispus pe subsol I 226,50 mp, subsol II 540,32 mp și parter 78,85 mp, situat în imobilul din strada Academiei nr. 35 - 37, sector 1, București, în vederea amenajării și utilizării pentru depozit/arhivă a Primăriei Municipiului București.

Art.2 Spațiul prevăzut la art. 1 se exclude din lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 109/2003 privind actualizarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii care vor fi vândute în baza Legii nr. 550/2002.

Art.3 Se ia act că între cele două entități predarea - primirea spațiului prevăzut la art. 1 a avut loc în conformitate cu Protocolul de predare - primire nr. 5843/07.02.2019.

Art.4 Plata tuturor utilităților (energie electrică, gaze naturale, alimentare cu apă și canalizare), a cheltuielilor aferente lucrărilor de renovare, igienizare, recompartimentare, racordare la utilități, precum și a tuturor taxelor aferente spațiului (reparații și întreținere) rămân în sarcina utilizatorului locației.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


.Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară București din data de 26.02.2019.


a Consiliului General al Municipiului