Hotărârea nr. 87/2019

HOTARAREnr. 87 din 2019-02-26 PENTRU AVIZAREA STUDIILOR DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA - ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI- ILFOV, AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI- ILFOV, ACORDAREA CATRE ACEASTA A MANDATULUI SPECIAL PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA SI ATRIBUIREA DIRECTA A CONTRACTULUI DE DELEGARE CATRE OPERATORUL REGIONAL COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A

CONSILIUL GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

■                                                                                                         I

j CONFORM CU ORIGINALUL i

j

romania2019.euțHNlC^


HOTĂRÂRE

pentru avizarea studiilor de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public  de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, acordarea către aceasta a mandatului special pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 1991/20.02.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 6/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 93/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară J

Termoenergetică București - Ilfov nr. 132/20.02.2019 înregistrată la Direcția Generală Servicii Publice cu nr. 224/20.02.2019 și la Direcția Servicii Integrate cu nr. 1989/20.02.2019 privind înaintarea studiilor de oportunitate și a documentației de atribuire;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 141/2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 466/26.07.2018 privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se avizează studiul de oportunitatit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București/^- Mlfov' ,fSftidjul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului ' "         ' cu energie termică - activitatea

de producere a energiei termice             dșș^iyif\ de A Asociația de Dezvoltare


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


owetTM '%'?> r'sisjtwe ?C “ ‘ 'Ași >X

'CA


Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov”, conform anexei hrTT. integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se avizează studiul de oportunitate, întocmit de Asociația c Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov „Studiul de^oportunitate privind" modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București -Ilfov, prin gestiune directă.

Art.4 Se avizează proiectul de contract de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov precum și anexele sale, care împreună formează anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, respectiv:

 • -  Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică - anexa nr. 1 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.1 la prezenta hotărâre;

 • -  Caietul de sarcini al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică -Activitatea de Producere a Energiei Termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, anexa nr. 2.1 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.2.1 la prezenta hotărâre;

 • -  Caietul de sarcini al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică -Activitatea de Transport a Energiei Termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, anexa nr. 2.2 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.2.2 la prezenta hotărâre;

 • -  Caietul de sarcini al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică -Activitatea de Distribuție a Energiei Termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, anexa nr. 2.3 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.2.3 la prezenta hotărâre;

 • -  Caietul de sarcini al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică -Activitatea de Furnizare a Energiei Termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, anexa nr. 2.4 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.2.4 la prezenta hotărâre;

 • -  Procesul - verbal de predare - preluare a bunurilor proprietate publică, anexa nr. 4 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.4 la prezenta hotărâre;

 • -  Indicatorii de performanță, anexa nr. 5 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.5 la prezenta hotărâre;

 • -  Programul de investiții finanțate de operatorul regional, anexa nr. 6 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.6 la prezenta hotărâre;

 • -  Contractul de furnizare a energiei termice - proiect, anexa nr. 7 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.7 la prezenta hotărâre.

Art.5 (1) Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică iștribuție a Energiei Termice -curești S.A. să inventarieze bunurile proprietate publică și privată ale municipiului București,Jh^sesa're prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în arfealul deservit \de Asociația de Dezvoltare

București - Ilfov ca împreună cu Regia Auton RADET și Compania Municipală Termoenerge
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, RoViâfoa

Tel: 021.305.55.00

http://wvtfw.pmb.ro


©

U KAS

ISO 9001 • ISO 14001        001Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

(2) Lista bunurilor menționate la alin. (1) se va constitui ca anexa de delegare.

Art.6 Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomurtițară-Termoene


/ ^9 \\

7”

Diffprr. *£• C\\ t-CȚlA -J3 a A


'EHA7/C4 s

. II im»-,.. . .          m 11


București - Ilfov să stabilească, în condițiile legii, nivelul redevenței în baza listei bunurilor stabilite la art. 5.


Art.7 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov ca în numele și pe seama Consiliului General al Municipiului București să delege gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociație și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A.

Art.8 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 544/23.08.2018 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 546/23.08.2018.

Art.9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice - RADET și Compania Municipală Termoenergetică București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General a!


Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniela Raiciu

n


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zamfir


București, 26.02.2019

Nr. 87

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România


Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro                                               Pag. 3