Hotărârea nr. 86/2019

HOTARAREnr. 86 din 2019-02-26 PRIVIND ASIGURAREA PERMANENTEI SI CONTINUITATII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA - ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI - ILFOV

CONSSUUL GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE privind asigurarea permanenței și continuității serviciulu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Servicii Publice nr. )   226/20.02.2019 și Direcției Juridic nr. 3856/20.02.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 5/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 92/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa administratorului judiciar al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București nr. 15391/07.02.2019, înregistrată la Primar General sub nr. 847/11.02.2019 si la Direcția Generală Servicii Publice sub nr.

>                                                   J

198/15.02.2019 și adresa al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București nr. 14286/20.02.2019, înregistrată la Direcția Generală Servicii Publice sub nr. 225/20.02.2019;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a, pct. 14 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Pentru îndeplinirea serviciului public de alimentare cu energie termică, activitatea prestată de Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București va fi asigurată în regim de continuitate, permanent, până la preluarea acesteia de către Compania Municipală Termoenergetică București S.A.

Art.2 La data preluării serviciului menționat la art. 1 de către Compania Municipală Termoenergetică București SA, se va retrage calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică a Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București.                   \ \/

Art.3 Odată cu îndeplinirea condițiilor de la art. 1 și art. 2, pentru asigurarea în condiții de continuitate a serviciului public se preia întreg personalul aferent acestuia, cu respectarea legislației muncii și protecției sociale.

Art.4 Acolo unde legea sau autoritățile publice cu competențe în domeniu prevăd în mod expres, Compania Municipală Termoenergetica București S.A. va prelua contractele necesare asigurării continuității serviciului pubiic de alimentare cu energie termică.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice - RADET București și Compania Municipală Termoenergetica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Gen Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
București, 26.02.2019

Nr. 86