Hotărârea nr. 85/2019

HOTARAREnr. 85 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATILOR PE ACTIUNI CAMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A. SI A COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A., IN SCOPUL CONTINUARII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


0

HOTĂRÂRE


iui,w

privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în scopul continuării serviciului de alimentare cu energie termică

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Juridic nr. 3855/20.02.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 4/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 91/25.02.2019, din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de nota de fundamentare pentru aprobarea propunerii de divizare prin transferul simultan al patrimoniului Companiei Municipale Energetica București S.A., către doua societăți existente (Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. și Compania Municipală Termoenergetica București S.A.) precum și de Decizia definitivă cu nr. 6504/22.11.2018 a Secției de Contencios Administrativ și Fiscal a Curții de Apel București, prin care au fost anulate Hotărârile C.G.M.B. date sub nr. 67/28.02.2017 si nr. 94/29.03.2017, prin care s-a apreciat că ar fi necesară o majoritate de doua treimi în această situație a înființării Companiei;

Raportat la necesitatea de a conserva continuarea si funcționarea serviciilor publice cu caracter economic, gestionate de întreprinderile publice înființate, precum și raportat la obligația Municipalității de a furniza colectivității locale teritoriale aferente Municipiului București, servicii publice cu caracter economic, absolut necesare, esențiale pentru asigurarea unui standard minim și rezonabil de viață al locuitorilor din Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

 • - Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii C.G.M.B. nr. 141/2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București - Ilfov;

în temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 37 și art. 45 alin. (3), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă participarea Municipiului București la consti&ii^aj pe acțiuni cu denumirea "Compania Municipală Termoenergetica București S.Z


 • (2) Scopul constituirii Societății este prestarea și furnizarea serviciului public de , alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica - producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice (Serviciul de utilitate publică).

 • (3) Societatea este operatorul Serviciul de utilitate publică, din categoria operatorilor prevăzuți la art. 2 și art. 28 din alin. (2) indice 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (operatori cu statut de societăți reglementate de Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu capital integral al unităților administrativ - teritoriale), căreia Municipiul București îi va atribui în mod direct, prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, Contractul de Delegarea a gestiunii Serviciului de utilitate publică;

 • (4) Societatea în calitate de Delegat, va desfășura exclusiv activități din sfera furnizării/prestării Servicii de utilitate publică destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica.

Art.2 Membrii fondatori ai societății Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. vor fi:

 • -  Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentat prin consilieri C.G.M.B. domnul Ardeleanu Mircea, domnul Ciudomirov Mihai Anton, domnul Șuhan Valeriu, domnul Catana Claudiu Daniel, domnul Țuțu Radu Cristian.

 • -  Comună/Oras..........;

 • -  Comună/Oraș..........;

Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate al societății, conform CAEN, ca fiind: furnizarea de abur si aer condiționat - 353;

 • (2) Activitatea principală a societății este: 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;

Această clasă include:

-producerea, colectarea și distribuția aburului și a apei calde pentru încălzit, obținerea de energie și alte scopuri -producerea și distribuția de aer rece

-producerea și distribuția de apă refrigerată pentru răcire

CONFORM CU ORIGINALUL


-producerea de gheață, în scop alimentar sau nealimentar

 • (3) Activități secundare ale societății:


 • 3511 Producția de energie electrică

 • 3512 Transportul energiei electrice

 • 3513 Distribuția energiei electrice

 • 3514 Comercializarea energiei electrice

 • 3521 Producția gazelor

 • 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

 • 3523 Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;

4211 Lucrări de construcții ale drumurilor si autostrăzilor

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții


4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4950 Transporturi prin conducte

6820 închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;

7112 Activități de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea //.X 0,,

7120 Activități de testări si analize tehnice;                           //sf

7490 Alte activități profesionale, științifice si tehnice n.c.a.                         J £/y

8559 Alte forme de învățământ                                       ^3/

Art.4 Se aprobă sediul social al Companiei Municipale Termobftârgetfea București S.A. la adresa din str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 18, camerele 1 și 2, sector 4, București.

Art.5 (1) Se aprobă capitalul social al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în cuantum de 120.000 lei, împărțit în 12.000 acțiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei fiecare.

 • (2) Structura acționariatului va fi:

 • -  Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București va deține un număr de 11.988 acțiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,999 % din capitalul social;

 • -  Comună/Oras..............va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 11.989 la

» > >

11.994 reprezentând 0,0005% din capitalul social;

 • -  Comună/Oras..............va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 11.995 la

»                                                                         J                                                                                                t

12.000 reprezentând 0,0005% din capitalul social;

 • (3) Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

 • - Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, 119.880 lei aport în numerar;

 • - Comună/Oraș...............60 de lei, aport în numerar;

 • - Comună/Oraș...............60 de lei, aport în numerar.

(3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societății Compania Municipale Termoenergetica București S.A. în cuantum de 119.880 lei reprezentând aportul Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București.

Ari.6 (1) Compania Municipală Termoenergetica București S.A. va funcționa în sistem unitar de administrare.

 • (2) Se aprobă componența Consiliului de Administrație astfel:

 • - Membru - domnul Burghiu David - Alexandru cetățean roman, născut la data de

in..........., domiciliat in..............,  str.............., nr...., bl..... sc....., ap......, Sector ....,

identificat cu .... seria .... nr.....eliberata la data de ...........de

CNP

 • - Membru - domnul Gogescu luliu, cetățean roman, născut la data de...........in............

domiciliat in...............str.............., nr.....bl.....sc....., ap.......Sector...., identificat cu ....

seria .... nr.....eliberata la data de...........de............ CNP

 • - Membru - doamna Cliseru Speranța, cetățean roman, născut la data de

in............ domiciliat in.............., str............... nr..... bl..... sc...... ap....... Sector .....

identificat cu .... seria .... nr.....eliberata la data de ...........de

CNP

 • - Membru - domnul Ciolan Nicu, cetățean roman, născut la data de.........., in

domiciliat in............... str.............., nr...., bl.....sc......ap......, Sector...., identificat cu ....

seria .... nr.....eliberata la data de...........de..........., CNP

 • - Membru - domnul Beu Hasanogu Cristian, cetățean roman, născut la data de

in..........., domiciliat in..............,  str.............., nr..... bl..... sc....., ap....... Sector ....,

identificat cu .... seria .... nr.....eliberata la data de ...........de............

CNP

- Membru - doamna Malaia Violeta, cetățean roman, născut la data de: domiciliat in............... str............... nr.....bl.....sc......ap.......Sector,..

seria .... nr.....eliberata la data de...........de..........., CNP


J'i

;i

...—----'x*         y y ț- Membru - Daniel Alexandru cetățean rc

domiciliat in.............., str.............., nr.....bl...

seria .... nr.....eliberata la data de...........de............      .......................,

 • (3) Durata mandatului primilor administrator este de maxim 2 (doi) ani, iar puterile le exercită împreună.

 • (4) în termen de cel mult 4 (patru) luni de la finalizarea și aprobarea proiectului de divizare, se va demara de către Consiliul General al Municipiului București procedura de selecție a expertului independent care va asista Consiliul General al Municipiului București în procedura de recrutare a persoanelor care vor fi propuse adunării generale a acționarilor pentru alegerea organelor de conducere ale societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

 • (5) în toate etapele de selecție a expertului independent și de recrutare prevăzute la alin. (4), Consiliul General al Municipiului București prin intermediul Direcției Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General va îndeplini toate procedurile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

 • (6) Direcția Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București va întocmi și înainta un raport cu rezultatele selecției membrilor în Consiliul de Administrație care va fi supus spre aprobare Consiliului General al Municipiului București.

 • (7) După validarea raportului privind selecția candidaților pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație, Consiliul General al Municipiului București va mandata reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze și să aleagă conform mandatului acordat.

Art.7 (1) Reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor nu vor putea exercita fără mandat special din partea Consiliului General al Municipiului București atribuțiile acesteia (stabilite în sarcina adunării ordinare sau extraordinare, potrivit legii și Actului Constitutiv), referitoare la:

 • a) schimbarea formei juridice a societății;

 • b) aprobarea propunerilor privind strategia globală de dezvoltare, de afaceri și de restructurare economico - financiară a Societății;

 • (2) Pentru toate celelalte hotarari stabilite în sarcina adunării generale ordinare sau extraordinare, potrivit legii și Actului Constitutiv, reprezentații desemnați vor hotărî în conformitate cu prevederile legale în interesul Municipiului București, ai căror reprezentanți sunt.

 • (3) Se aprobă delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), lit. c) și lit. f) din Legea nr 31/1990 către Consiliul de Administrație, conform art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8 Se aprobă componența primei comisii de cenzori ai societății formată din:

 • - Doamna Muntianu Ana - auditor financiar/ expert contabil, cetățean roman, născut la

data de..........in...........domiciliat in......., str.............., nr.....Sector...., identificat cu ... seria

... nr......eliberata la data de........., de.........CNP

 • - Doamna Tescan Alina Magda, cetățean roman, născut la data de ..........in

domiciliat in........str.............., nr. ..., Sector..... identificat cu ... seria ... nr......eliberata la

data de........., de........, CNP

 • - Doamna Joita Julieta Rozalia, cetățean roman, născut la data de ..........in

domiciliat in......., str............... nr. ..., Sector.....identificat cu ... seria ... nr......eliberata la

data de..........de.........CNP...................

Art.9 Se aprobă durata societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A.-nelimitată.


Art.10 Se aprobă reprezentanți ai Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A.:

- Domnul Ardeleanu Mircea, cetățean roman, născut la data de ..........in...........

identificat cu ... seria ... nr.....,


domiciliat in........ str.............., nr..... Sector ....,

eliberata la data de........., de.........CNP................;

 • -  Domnul Ciudomirov Mihai Anton, cetățean roman,

domiciliat in......., str.............., nr. ..., Sector ....,

eliberata la data de..........de........, CNP................;


născut la data de..........in..........,

identificat cu ... seria ... nr.....,


 • -  Domnul Șuhan Valeriu, cetățean roman, născut la data de..........in.........., domiciliat

in......., str.............., nr.....Sector.....identificat cu ... seria ... nr....., eliberata la data

de..........de........, CNP

Domnul Catana Claudiu Daniel, cetățean roman, născut la data de domiciliat in......., str.............., nr..... Sector ...., identificat cu ...

eliberata la data de........., de........, CNP

 • -  Domnul Țuțu Radu Cristian, cetățean roman, născut la data de

domiciliat in........ str.............., nr. ..., Sector ...., identificat cu ...

eliberata la data de........., de........, CNP

Art.11 Se aprobă actul constitutiv al societății conform anexei nr. 1 integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12 (1) Se aprobă participarea Municipiului București la constituirea unei societăți pe acțiuni cu denumirea "Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.”

(2) Scopul constituirii Societății este prestarea activităților și serviciilor ce nu sunt conexe activității de producere, transport, distribuție și furnizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București Ilfov;

Art.13 Membri fondatori ai societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. vor fi:

 • -  Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentat prin consilier C.G.M.B. domnul Amzăr Gheorghe, domnul Chirică Petre, dpmjiul-Circa-Tiononus,--domnul Voicu Ion Valentin, domnul Florescu Adrian Constantin.

 • -  Comună/Oraș...........                                    '

 • -  Comună/Oras...........                                L

Ari. 14 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate al societății ca fiind 432 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si aer condiționat.

 • (2) Activitatea principală a societății este: 4322 Lucrări de instalații sanit încălzire și aer condiționat;

 • (3) Activități secundare ale societății:

 • 3311 Repararea articolelor fabricate din metal;

 • 3312 Repararea mașinilor;

 • 3313 Repararea echipamentelor electronice si optice;

 • 3314 Repararea echipamentelor electrice;

 • 3319 Repararea altor echipamente;

 • 3320 Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale;

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor si autostrăzilor

 • 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

 • 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații 4291 Construcții hidrotehnice;

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.


..........in..........,

seria ... nr.....,


..........in..........,

seria ... nr.....,


care face parte


CONFORM CU ORIGINALUL i
4313 Lucrări de foraj si sondaj pentru construcții ;

 • 4321 Lucrări de instalații electrice

 • 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4391 Lucrări de nivelatori, șarpante si terase la construcții

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;

 • 4618 Intermedieri în comerțul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a;

 • 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;

4671 Comerț cu ridicata si combustibililor solizi, lichizi si gazoși si al produselor derivate 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;

4941 Transporturi rutiere de mărfuri


4950 Transporturi prin conducte

5210 Depozitări;

5224 Manipulări

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

A £l\\

rn 4 Pil


6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiri

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;

 • 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicări

 • 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea 7120 Activități de testări si analize tehnice;

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

8130 Activități de întreținere peisagistică

8559 Alte forme de învățământ

8411 Servicii de administrație publică generală

Art.15 Se aprobă sediul social al societății la adresa din Splaiul Unirii, nr. 76, et. 1, Clădirea River Piaza, corp A, sectorul 4, București.

Art.16 (1) Se aprobă capitalul social al societății Compania Municipală Energetica cu

Servicii București S.A. în cuantum de 120.000 lei, împărțit în 12.000 acțiuni nominative valoare nominală de 10 lei fiecare.

(2) Structura acționariatului va fi:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București va deține număr de 11.988 acțiuni numerotate de la 1 la 11.988,


reprezentând 99,999 %


un din


capitalul social;

 • -  Comună/Oraș ............va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 11.989 la

11.994 reprezentând 0,0005 % din capitalul social;

 • -  Comună/Oraș.............va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 11.995 la

12.000 reprezentând 0,0005 % din capitalul social;

 • (3) Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 119.880 lei, aport în numerar;

 • -  Comună/Oraș............60 de lei, aport în numerar;

 • -  Comună/Oraș............60 de lei, aport în numerar.

 • (4) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe

numele societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. în cuantum de lei 119.880 lei reprezentând aportul Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București.                                                            u

Art.17 (1) Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.'va sistem unitar de administrare.


I CONFORM CU ORi • (2) Se aprobă componența Consiliului de Administrație aștfel:

 • - Membru - domnul Chiriță Sorin, cetățean roman, născut la data de

domiciliat in.............., str.............., nr.....bl.....sc....., ap.......Sector...., identi

seria .... nr.....eliberata la data de...........de..........., CNP

 • - Membru - domnul Coaje Marius, cetățean roman, născut la data de..........

domiciliat in...............str............... nr...., bl sc , ap......, Sector...., identificat cu ....

seria .... nr.....eliberata la data de...........de..........., CNP

 • - Membru - domnul Marinescu Mihai, cetățean roman, născut la data de

in............ domiciliat in.............., str..............,  nr..... bl..... sc...... ap....... Sector ....,

identificat cu .... seria .... nr..... eliberata la data de

CNP

 • - Membru - domnul Ardenel Vasile, cetățean roman, născut la data de.........., in

domiciliat in...............str............... nr...., bl.....sc......ap......, Sector.....identificat cu ....

seria .... nr.....eliberata la data de...........de..........., CNP

 • - Membru - doamna Ardeleanu Georgiana, cetățean roman, născut la data de

in..........., domiciliat

identificat cu ....

CNP

 • - Membru - domnul

in..........., domiciliat

identificat cu ....

CNP

 • - Membru - doamna Trifan Laura Mihaela, cetățean roman, născut la data de

in............ domiciliat in.............., str............... nr..... bl..... sc....., ap....... Sector .....

identificat cu .... seria .... nr.....eliberata la data de

CNP

 • (3) Durata mandatului primilor administrator este de maxim 2(doi) ani, iar puterile le exercită împreună.

 • (4) La data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege se va demara de către Consiliul General al Municipiului București procedura de selecție a expertului independent care va asista Consiliul General al Municipiului București în procedura de recrutare a persoanelor care vor fi propuse adunării generale a acționarilor pentru alegerea organelor de conducere ale societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011.

Art.18 Se aprobă delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), lit. c) și lit. f) din Legea nr. 31/1990 către Consiliul de Administrație, respectiv directoratului, conform art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19 Se aprobă componența primei comisii de cenzori ai societății formată din:

 • - Doamna Alexe lonelia - auditor financiar/ expert contabil, cetățean roman, născut la

data de.........in.........., domiciliat in......., str.............., nr.....Sector.....identificat cu ... seria

... nr....., eliberata la data de........., de.........CNP...............;

 • - Doamna Nițu Gabriela, cetățean roman, născut la data de ..........in.........., domiciliat

in........ str.............., nr..... Sector ...., identificat cu ... seria ... nr....., eliberata la data

de.......... de......... CNP


in.....

seria


, str.

nr.


J

nr...., bl..... sc...... ap....... Sector ....,

eliberata la data de ...........de


Militaru Marian Cătălin cetățean roman, născut la data de..........,

in.............., str............... nr..... bl..... sc...... ap....... Sector ....,

seria .... nr..... eliberata la data de ...........de...........,


- Domnul Guță Marius, cetățean roman, născut la data de ..........in.........., domiciliat

in......., str............... nr. ..., Sector ..... identificat cu ... seria ... nr....., eliberata la data

de..........de........, CNP...................

Art.20 Se aprobă durata societății Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.- nelimitată.

Art.21 Se aprobă reprezentanții Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a societății Compania Municipale Energetica


Servicii București S.A.:                                                         \ \

j

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro ' \ i


CONFORM CU ORIGtDomnul Amzăr Gheorghe, cetățean roman';" n'ăscut la‘zjdâ'ta domiciliat in......., str.............., nr. Sector ..... identiffcai_£

eliberata la data de..........de........, CNP

Domnul Chirică Petre, cetățean roman, născut la data de..........in........... domiciliat

in , str.............., nr. ..., Sector identificat cu ... seria ... nr , eliberata la data

de..........de.........CNP

Domnul Circa Honorius, cetățean roman, născut la data de..........in.........., domiciliat

in......., str.............., nr. ..., Sector..... identificat cu ... seria ... nr....., eliberata la data

de..........de

 • -  Domnul Voicu Ion Valentin, cetățean roman, născut la data de ..........in

domiciliat in......., str............... nr..... Sector ..... identificat cu ... seria ... nr

eliberata la data de........., de.........CNP

 • -   Florescu Adrian Constantin, cetățean roman, născut la data de ..........in...........

domiciliat in......., str.............., nr. .... Sector ..... identificat cu ... seria ... nr......

eliberata la data de..........de........, CNP

Art.22 Se aprobă actul constitutiv al societății conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.23 (1) Se aprobă reorganizarea Companiei Municipale Energetica București S.A. prin divizare, finalizată prin dizolvare. în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Consiliului General a Municipiului București se va convoca Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Energetica București S.A. care va aproba declanșarea procedurii de divizarea a acesteia. Compania Municipală Energetica București S.A. continuă activitatea conform tuturor Hotărârilor Consiliului General al Municipiului

București (conform anexei nr. 3) adoptate până în prezent pentru funcționarea și organizarea sa până la data dizolvării acesteia.

 • (2) Se împuternicește Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Energetica București S.A. și Consiliul de Administrație al acesteia să întocmească și să aprobe proiectul de divizare cu respectarea art. 238 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Divizarea Companiei Municipale Energetica București S.A. se va realiza prin transferul simultan al patrimoniului societății divizate către societățile nou constituite prevăzute la art. 1 și art. 12 din prezenta hotărâre.

 • (4) Partea divizata din Compania Municipală Energetica București S.A. care corespunde serviciului public de alimentare cu energie termică va fi transferată către Compania Municipală Termoenergetica București S.A, care primește activele și pasivele corespunzătoare, avizele și licențele, contractele și personalul aferent prestării serviciului public.

 • (5) în termen de 90 de zile de la înregistrarea transferului conform alin. (4), cele două societăți nou constituite, beneficiare ale patrimoniului Companiei Municipale Energetica București S.A. au obligația de a prezenta Consiliului General al Municipiului București planurile de afaceri pentru următorii 2 ani și proiecțiile financiare și de investiții, cu identificarea surselor sau modalităților de finanțare.

J                                                                 >

Art.24 Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitatea de producere a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București Ilfov prin gestiune directă.


Art.25 Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., va prelua activele și pasivele corespunzătoare, avizele și licențele, contractele și personalul aferente prestării

serviciilor care nu sunt conexe serviciului de utilitate publică. / -

i

~V*                     i

\ < • . 1


i CONFORM CU ORi

I

Art.26 Se mandatează reprezentanții Consiliului General al Wnicipiului Bi Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Energetica BucupeȘti demararea procedurilor legale și totodată să exercite drepturile și obligăȚîîTe^acționarului majoritar în vederea divizării Companiei.


Art.27 La data înregistrării hotărârii de finalizare a divizării, acesta își va produce yȘy efectele prevăzute de lege, iar Compania Municipală Energetica București S.A. vă începe ’ de îndată procedura de dizolvare și radiere a acesteia de la Oficiul National al Registrului

Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Art.28 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Energetica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu
București, 26.02.2019

Nr. 85