Hotărârea nr. 84/2019

HOTARAREnr. 84 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A ENERGEI TERMICE LIVRATA PRIN PUNCTE TERMICE URBANE, DE TRANSPORT PENTRU CONSUMATORII CU PUNCTE TERMICE PROPRII, DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE LA CENTRALELE TERMICE DE CVARTAL, DE PRODUCERE LA CENTRALA TERMICA CASA PRESEI LIBERE SI A PRETURILOR LOCALE MEDII DE TACTURARE A ENERGIEI TERMICE PENTRU CONSUMATORII NON - CASNICI, PRACTICATE DE RADET BUCURESTI


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

; CONFORM CU ORIGINALI!

L


HOTĂRÂRE ~7/r~

privind aprobarea tarifelor de transport și distribuție a energiei termice livrată prin puncte termice urbane, de transport pentru consumatorii cu puncte termice proprii, de producție și distribuție la centralele termice de cvartal, de producere la Centrala Termică Casa Presei Libere și a prețurilor locale medii de facturare a energiei termice pentru consumatorii non -casnici, practicate de RADET București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice nr. 215/19.02.2019 si Direcției Generale Economice nr. 1570/19.02.2019;

5                                       5

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 3/25.02.2019, raportul Comisiei economice buget finanțe nr. 25/25.02.2019 și Comisiei juridică și de disciplină nr. 90/25.02.2019;

Luând în considerare solicitarea Regiei Autonome de Distribuție a Energiei l ermice București, înaintată cu adresa nr. 12617/15.02.2019, însoțita de avizul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/14.02.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • -   art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art. 40 alin (8) si (10) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

  • -  art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă tarifele locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termică prin sistemul centralizat de încălzire a municipiului București, după cum urmează:

  • a) tariful pentru transportul si distribuția energiei termice furnizate prin puncte termice urbane, la un nivel de 191,23 lei/Gcal (fără TVA) - anexa nr. 1;

  • b) tariful pentru transportul energiei termice pentru consumatorii alimentați din circuitul primar, la un nivel de 116,92 lei/Gcal (fără TVA) - anexa nr. 2;

Art.2 Se aprobă tariful de producere și distribuție a energiei termice la Centralele Termice de cvartal la un nivel de 492,66 lei/Gcal (fără TVA) - anexa nr. 3;

Art.3 Se aprobă tariful de producere a energiei termice la Centrala Termică - Casa Presei Libere (CPL) la un nivel de 284,46 lei/Gcăi (fără TVA) - anexa nr.v4;

0 j '


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Art.4 Se aprobă prețurile locale de facturare ale energiei termice furnizată consumatorilor non - casnici (agenți economici), practicate de Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București la un nivel de 440,51 lei/Gcal (fără TVA) - pentru consumatorii alimentați din PT urbane si centrale termice de cvartal și 354,68 lei/Gcal (fără TVA) - pentru consumatorii alimentați din PT proprii.

Art.5 După parcurgerea perioadei de 48 luni de la punerea in aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 472/2017, si anume de la 28.09.2021 și în cazul în care nu vor apărea alte influențe, prețurile locale de facturare ale energiei termice livrată consumatorilor non - casnici vor fi la un nivel de 401,35 lei/Gcal (fără TVA) - pentru consumatorii alimentați din puncte termice urbane și centrale termice de cvartal și 314,35 lei/Gcal (fără TVA) - pentru consumatorii alimentați prin puncte termice proprii.

Art.6 Tarifele si prețurile aprobate conform art. 1 - 5, practicate de Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București , se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

Art.7 Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.8 Sumele încasate prin tarifele aprobate în articolele 1 - 3, corespunzătoare cheltuielilor pentru dezvoltarea și modernizarea SACET ( 2% din fiecare tarif), se constituie într-un cont distinct al operatorului și se utilizează pe baza programului de dezvoltare avizat de autoritatea administrației publice locale, exclusiv pentru scopul în care a fost constituit.

Art.9 Sumele încasate prin tarifele aprobate în art. 1 - 3, corespunzătoare cheltuielilor pentru reparații executate cu terți angajate de operator, se constituie într-un cont distinct al operatorului și se utilizează pe baza programului de reparații executate cu terți.

Art. 10 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară Municipiului București din data de 26.02.2019

DIRECȚIA -A O .-, ^fS FENTĂ F-CVBucurești, 26.02.2019

Nr. 84
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1STRUCTURA          r»n *■>.          i

; U'-PJRw CU ORIGINALUL f tarifului de transport si distribuție pentru consumâtorii-alimențați din Punctele T>

Urbane


ELEMENTE DE CHELTUIELI

PT Urbaijf

tarif aprobai

Lei

lei/ Gcal

Pondere in tarif

/ CHELTUIELI VARIABILE

356.177.568,40

103,88

54,32%

Combustibil tehnologic

-

Cheltuieli transp combust

-

En. termica cumparata de la terti (pierdere)

271.630.178,20

79,22

41,43%

Energie electrica tehnologica

23.221.659,00

6.77

3,54%

Apa rece+canal

4.129.171,20

1,20

0,63%

Apa demineralizata sau dedurizata

57.196.560,00

16,68

8.72%

Alte cheltuieli

-

II CHELTUIELI FIXE

256.593.797,78

74,84

39,13%

a)

Cheltuieli materiale

86.988.949,87

25,37

13,27%

materiale

8.394.802,65

2,45

1,28%

amortizare

11.257 109,40

3,28

1,72%

redeventa

-

-

ch ptr protecția mediului

1.354.254,54

0,39

0,21 %

energie electrica

-

-

reparații in regie

-

-

reparații exec cu tertii

49.679.608,52

14,49

7.58%

verif, metrologice si reparații contori

5.763.150,00

1,68

0,88%

studii si cercetări

-

-

alte serv exec cu tertii

7.703.023,94

2,25

1,17%

colaborări

-

-

comisioane si onorarii

2.279.882,41

0,66

0,35%

protocol, reclama si publicit

33.903,22

0,01

0,01%

deplasări, detasari, transferări

5.680,16

0,00

0,00%

posta si telecomunicații

222.424,84

0,06

0,03%

impozite si taxe

4.477.674,80

1,31

0,68%

paza

471.351,36

0,14

0,07%

serv internet si informatice

212.107,14

0,06

0,03%

diverse chelt. exec cu terti

290.658,81

0,08

0,04%

alte ch materiale

2.546.342,02

0,74

0,39%

b) Ch cu munca vie

168.476.531,03

49,14

25,70%

salarii

150.887.584,02

44,01

23,01%

Contribuții angajator

3.394.970,64

0,99

0,52%

alte chelt cu munca vie

14.193.976,37

4,14

2,16%

c) Cheltuieli financiare

1.128.316,88

0,33

0,17%

III CHELTUIELI TOTALE (l+ll)

612.771.366,18

178,72

93,46%

IV Profit

30.638.568,31

8,94

4,67%

V Cota de dezvoltare

12.255.427,32

3,57

1,87%

VI TOTAL CHELTUIELI (III+IV+V)

655.665.361,82

191,23

100,00%

VII Cantitate livrata

-i x               3.428.729

Tarif (IV x 1000)/Gcal

191,23
STRUCTURA C0NF0RM CU ORIGINAL


tarifului de transport pentru consumatorii alimentați din Puncte Termi

ELEMENTE DE CHELTUIELI

PT Proprii pridystrii)

Taripapjjooat

Lei

lei / Gcal

Pondere in tarif

1 CHELTUIELI VARIABILE

13.627.569,39

63,83

54,59%

Combustibil tehnologic

-

Cheltuieli transp combust

-

En. termica cumparata de la terti (pierdere)

10.617.224,39

49,73

42,53%

Energie electrica tehnologica |

-

-

Apa rece+canal

-

Apa demineralizata sau dedurizata

3.010.345,00

14,10

12,06%

Alte cheltuieli

-

II CHELTUIELI FIXE

9.702.166,65

45,44

38,87%

a)

Cheltuieli materiale

4.246.706,02

19,89

17,01%

materiale

393.915,24

1,85

1,58%

amortizare

379.506,60

1,78

1.52%

redeventa

-

ch ptr protecția mediului

43.751,46

0,20

0,18%

energie electrica

-

reparații in regie

-

reparații exec cu tertii

2.988.766,48

14,00

11,97%

verif.metrologice si reparații contori

-

-

0,00%

studii si cercetări

-

-

alte serv exec cu tertii

313.112,06

1,47

1,25%

colaborări

-

-

comisioane si onorarii

103.117,59

0,48

0,41%

protocol, reclama si publicit

1.916,78

0,01

0,01%

deplasări, detasari, transferări

1.319,84

0.01

0,01%

posta si telecomunicații

12.575,16

0,06

0.05°%

impozite si taxe

157.041,20

0,74

0,63%

paza

26.648,64

0,12

0,11%

serv internet si informatice

10.492,86

0,05

0,04%

diverse chelt. exec cu terti

17.896,19

0,08

0,07°%

alte ch materiale (+consultanta)

109.757,98

0,51

0,44°%

b)    Ch cu munca vie

5.401.387,51

25,30

21,64%

salarii

4.783.328,98

22,40

19,16°%

Contribuții angajator

107.624,90

0,50

0.43%

alte chelt cu munca vie

510.433,63

2,39

2,04%

c)     Cheltuieli financiare

54.073,12

0,25

0,22%

III CHELTUIELI TOTALE (l+ll)

23.329.736,04

109,27

93,46%

IV Profit

1 166.486,80

5,46

4,67%

V Cota de dezvoltare

466.594,72

2,19

1,87°%

VI TOTAL CHELTUIELI (lll+IV+V)

24.962.817,56

116,92

100,00%

VII Cantitate livrata                             v

213.501

Tarif (IV x 1000) / Gcal

116,92

STRUCTURA | C0NF0FÎM CU ORIGINALUL i.

I


tarifului energiei termice produse si distribuita centralizat prin Centrale


Nr. crt.

Specificație

Preț/Tarif aprobat 2019

Total lei

Lei/Gcal

Pondere în tarif

0

1

6

8

9

1.

CHELTUIELI VARIABILE

50.811.899,84

327,82

66,54

Combustibil tehnologic

42.052.237,27

271,30

55,07

Cheltuieli de transport combustibil

Energie cumpărată (gaze) pentru energia pierdută pe

4.844.425,24

31,25

6,34

Energie electrică tehnologică (activă+reactivă)

3.441.435,36

22,20

4,51

Apa brută sau pretratată

473.801,97

3,06

0,62

Apă demineralizata sau dedurizata cumpărată de la

Alte cheltuieli

II.

CHELTUIELI FIXE, din care:

20.488.153,37

132,18

26,83

a) Cheltuieli materiale:

2.626.322,07

16 94

3.44

- materiale

575.000,00

3,71

0,75

- amortizare

121.613,00

0,78

0,16

- redevență

- cheltuieli pentru protecția mediului

42.700,00

0,28

0,00

- energie electrică

9.126,40

0,06

0,01

- reparații în regie

0,00

- reparații executate cu terții

617.903,08

3,99

0,81

verif metrologice și reparații contoare

231.918,00

1,50,

0,30

- studii și cercetări

- alte servicii executate cu terții:

442.287,73

2,85

0,58

• colaborări

0,00

• comisioane și onorarii

57 940.94

0 37

0.08

• protocal, reclame, publicitate

789,69

0,01

0.00

• deplasări, detașări, transferări

342,51

0,00

0,00

• poșta și telecomunicații

34.582,84

0,22

0,05

• impozite, paza, servicii internet și informatică

348.631,75

2,25

0,46

- alte cheltuieli materiale

817.691,86

5,28

1,07

b) Cheltuieli cu munca vie:

17.861.831,30

115,24

23,39

salarii

15.348.587,80

99,02

20,10

- contribuție angajator

345.343,23

2,23

0,45

alte cheltuieli cu munca vie

2.167.900,27

13,99

2,84

c) Cheltuieli financiare

III.

CHELTUIELI TOTALE (1 + II)

71.300.053,20

460,00

93,37

IV.

PROFIT 5%

3.565.002,66

23,00

4,67

V

COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET

1.497.301,12

9,66

1,96

VI.

Venituri obținute din activitatea de producere energie termică

76.362.356,98

VII.

CANTITATE LIVRATĂ (Gcal)

155.000,00

Tarif lei/Gcal                 ■

492,66Slu o

f O rXSprețului la energia termică produsă centralizat prin CTZ Casa Presei - gaze naturale

Nr.

crt.

Specificație

Pret/tarif aprobat 2019

Total lei

Lei/Gcal

Pondere în preț/tarif

0

1

6

8

9

1.

CHELTUIELI VARIABILE

33.551.857

239,66

84,25

Combustibil tehnologic

32.306.680

230,76

81,12

Cheltuieli de transport combustibil

Energie cumpărată (gaze) pentru en. pierduta pe rețelele de

Energie electrica tehnologica

1.231.669

8,80

3,09

Apa bruta sau pretratata

13.508

0,10

0,03

Apa demineralizata sau dedurizata cumparata de la teri

II

Alte cheltuieli

CHELTUIELI FIXE, din care:

3.667.328

26,20

9,21

a) Cheltuieli materiale:

1.486.037

10,61

3,73

- materiale

110.000

0,79

0,28

- amortizare

123.539,40

0,88

0,31

- redeventa

- cheltuieli pentru protecția mediului

691.550,80

4,94

1,74

- energie electrica

- reparații in regie

- reparații executate cu tertii

146.392

1,05

0,37

- studii si cercetări

0,00

0,00

- alte servicii executate cu tertii:

124.704

0,89

0,31

• comisioane si onorarii

8.390

0,06

0,02

• protocal, reclame, publicitate

124

0,00

0,00

• deplasări, detasari, transferări

46

0,00

0,00

• posta si telecomunicații

4.838

0,03

0,01

• impozite, paza, servicii internet si informatica

111.306

0,80

0,28

- alte cheltuieli materiale

289.851

2,07

0,73

b) Cheltuieli cu munca vie:

2.181.291

15,58

5,48

salarii

1.931.071

13,79

4,85

- contribuție angajator

43.449

0,31

0,11

alte cheltuieli cu munca vie

206.771

1,48

0,52

c) Cheltuieli financiare

0

0,00

0,00

III.

CHELTUIELI TOTALE (I + II)

37.219.185

265,85

93,46

IV.

PROFIT 5%

1.860.95S

13,29

4.67

V

COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET

744.384

5,32

1,87

VI.

Venituri (Pret/Tarif) obținute din activitatea de producere energie

39.824.528

VII.

CANTITATE LIVRATA (Gcal)

140.000

Preț/tarif lei/Gcal

284,46