Hotărârea nr. 83/2019

HOTARAREnr. 83 din 2019-02-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILELOR GARAJELE LEONIDA

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București a imobilelor Garajele Leonida

Având în vedere expunerea de motive consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 907/19.02.2019 si al Direcției Patrimoniu nr. 2450/19.02.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 24/26.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 89/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București a Garajelor Leonida, având datele de identificare conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea realizării unui muzeu al mobilității în cadrul Polului cultural Piața Victoriei, precum și declararea acestora din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local.

Art.2 în cazul în care se schimbă destinația, bunurile menționate la art. 1 revin de drept în proprietatea publică a statului.

Art.3 Predare - primirea bunurilor precizate la art. 1 se va face între părțile interesate prin încheierea unui protocol de predare - primire în terrpenul stabjJit în hotărârea Guvernului.

-_L

~T~B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Secretariatului General al Guvernului României prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Daniela Raipiu


București, 26.02.2019

Nr. 83 ’B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


Datele de identificare ale imobilelor GARAJELE LEONIDA

Denumire

Date de identificare

Baza

Legală

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Descriere tehnică

Adresa

Sediul

Central:

Service

Aviatorilor

Teren în suprafață de 1.580,86, cota indiviză de 30,34% din totalul de 5.210,47 mp., compus din: spații administrative, spații pentru reparat autoturisme, școală de șoferi stație inspecții tehnice periodice, transport persoane, vânzări piese și autoturisme

Bd. Aviatorilor, nr. 14, sector 1, București -Sediul Central: Service Aviatorilor

HG nr. 60/2005 H.G. nr. 567/1993 (abrogată)

RAAPPS

Municipiului

București -administrarea

Consiliului General al Municipiului București

C" i H •r °

1 cl Li i 1 k.

Imobil garaj cu teren cotă indiviză de 61,94% din totalul de 5.210,47 mp.

GF-24T420

Str. Paris nr. 1 1, sector 1, București

h-

HG nr. 60/2005

HG nr.

1031/2004

D A A DDC ixnru i D

Municipiului

București -administrarea

Consiliului General al Municipiului București


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.prStj.ro