Hotărârea nr. 82/2019

HOTARAREnr. 82 din 2019-02-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STR. CANDIANO POPESCU NR. 2, SECTORUL 4 IN VEDEREA REVITALIZARII MUZEULUI NATIONAL TEHNIC PROF. ING. DIMITRIE LEONIDA


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


HOTĂRÂRE^

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hot

pentru transmiterea în proprietatea publică a Municipiului București a imobilul situat în str. Candiano Popescu nr. 2, sectorul 4 în vederea revitalizării Muzeului Național Tehnic Prof. Ing. Dimitrie Leonida

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 351/23.01.2019 și al Direcției Patrimoniu nr. 855/21.01.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 17/31.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 88/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

(            în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea în proprietatea publică a Municipiului București a imobilului situat în str. Candiano Popescu nr. 2, sectorul 4 în vederea revitalizării Muzeului Național Tehnic Prof. Ing. Dimitrie Leonida, declararea acestui imobil de interes public național în bun de interes public local, precum și transferarea Muzeului Național Tehnic prof. ing. Dimitrie Leonida, cu acordarea personalității juridice, sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Secretariatului General al Guvernului României.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SECRETAR GENERAL           .....
Eu, Georgiana Zamfir, în calitate de Secretar General al Municipiului București, exercitând atribuțiile conferite de art. 117 lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consider respectat temeiul legal pentru hotărârea:

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea în proprietatea publică a Municipiului București a imobilul situat în str. Candiano Popescu nr. 2, sectorul 4 în vederea revitalizării Muzeului Național Tehnic Prof. Ing. Dimitrie Leonida

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 36 alin. (2):

” Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;”

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcție,Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

UKAS

ISO 9001 • ISO 14001

001