Hotărârea nr. 81/2019

HOTARAREnr. 81 din 2019-02-26 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU UNELE SPATII AFLATE IN PROPRIETATE PRIVATA DIN IMOBILUL-MONUMENT ISTORIC, INCADRAT IN CLASA I RISC SEISMIC, SITUATE LA ADRESA STR. FRANCEZA NR. 9, SECTOR 3, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 639/20.02.2019, Direcției Patrimoniu nr. 2770/20.02.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1306/20.02.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 23/26.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 87/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare Avizul Ministerului Culturii si Identității Naționale nr. 576/Ex/2018 1                                                  i                            1

privind inițierea procedurii de expropriere, emis în baza prevederilor ari. 10 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile:

art. 2 alin. (1) lit. m), alin. (3) lit. e), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 10, art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a spațiilor proprietate privată în suprafață construită totală de 92,33 mp și a suprafeței de 12,69 mp teren în cotă parte indiviză din imobilul - monument istoric, încadrat în clasa I de risc seismic, situat la adresa str. Franceză nr. 9, sector 3, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local, expropriator fiind Municipiul București, conform planurilor prevăzute în anexa nr. 1 A, anexa nr. 1 B și a listei prevăzute în anexa nr. 2.

Art.2 Se aprobă ca justă despăgubire pentru spațiile proprietate privată în suprafață totală construită de 92,33 mp și a suprafeței de 12,69 mp teren în cotă parte indiviză, menționate la art. 1, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, în valoare de 294.104,9 lei, conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici.

Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri vor fi cuprinse în devizul general al obiectivului de investiții și se vor vira în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor, în  vederea acordării despăgubirilor în cadrul proceduritâr ște expropriere, în condițiile legii.

Art.4 Regularizarea documentațiilor cad^t^ife proiectului tehnic și a detaliilor de execuți respectarea reglementărilor în vigoare.


efectua de către expropriator pe baza dispozițiile prezentei hotărâri,


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Buc

Art.5 Anexele nr. 1A, 1B și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roAnexa .....................

/o //C 6/r/zSNr. cadastral al terenului

Suprafața utila

Adresa imobilului:    . ■ ■

35.50 mp

București,Str. Franceza nr. 9,sc B et. 1 , ap. 20B

Carte Funciara colectiva nr.

UAT

Sector 3

Cod Unitate Individuala (U)

CF individuala


Tabel suprafețe Apartament 20B

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața [mp]

1

Camera

12.11

2

Camera

15.93

3

Grup sanitar

1.66

4

Baie

5.80

SUPRAFAȚA UTILA

35.50

5

Balcon

0.67

6

Coridor acces

( detinut in indiviziune )

6.75

SUPRAFAȚA TOTALA

42.92


4  s        /

'1   03             /

A °

?(5F>

/]         2.80m

3 1.92m

4.95m

d       <N

Zj


Data

X Q.         £//

^41     -

, Februarie 2019

S                       . R. L.       ..

B!R

—H //

PI..Ui

’?:7;

W/Nr. cadastral al terenului

Suprafața utila

Adresa imobilului:

23.53 mp

București,Str. Franceza nr. 9,sc B et. 1, ap. 20A

Carte Funciara colectiva nr.

UAT

Sector 3

Cod Unitate Individuala (U)

CF individuala


Tabel suprafețe apartament 20A

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața [mp]

1

Camera

15.68

2

Bucătărie

5.02

,  3

.     Baie

1.61

4 ■

'Grup sanitar

1.22

SUPRAFAȚA UTILA

23.53

5

Coridor acces

( detinut in indiviziune )

4.47

SUPRAFAȚA TOTALA

28.00ANEXA 2


Tabel cu situația imobilelor afectate de expropriere in proiectul de utilitate publica "Consolidare, reabilitare, extindere si restaurare fațada imobil șgfcfiranc&aaMWSB; secfer^București"


Nr. Crt.

Nume Proprietar

Adresa

Suprafața Indiviza teren [mp]

Suprafața utila apartament [mp]

Suprafața utila indiviza hol [mp]

Suprafața utila parti comune din intregul imobil[mp]

Suprafeta construita [mp]

Valoare construcții [Lei]

Valoare totala teren [Lei]

Valoare totala teren + construcții [Lei]

1

Proprietar neidentificat

4,93

23,53

4,47

8,80

36,800

100.109,46 lei

16.679,45 lei

116.788,92 lei

2

Proprietar neidentificat

Ji-L"- ~ -HL

7,76

35,50

6,75

13,28

55,530

151.061,91 lei

26.254,07 lei

177.315,98 lei

SuDrafate totale TEREN si CONSTRUCȚII oroDUse SDre expropriere (mp)

12,69

59,03

11,22

22,08

92,330

251.171,38 lei

42.933,52 lei

294.104,90 lei

A se vedea Ipotezele speciale de mai jos :

0ANEXA 2 redata mai sus este o estimare a valorilor imobilelor propuse pentru expropriere pentru executarea lucrărilor de utilitate publica - "Consolidare, reabilitare, taurare fațada imobil str. Franceza nr. 9, sector 3, București"luare este efectuat In ipotezele speciale stricte descrise mai jos:


re a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan ocupat de construcții.

t exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite de la beneficiari, aporteaza la grila Notarilor Publici asa c

e zonările furnizate de Grila notariala 204leLegea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor intocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul

Z’îl/mihime imobiliare in București » realizat de EURO EXPERT SRL pentru Camera Notarilor Publici Bțic JZ.