Hotărârea nr. 80/2019

HOTARAREnr. 80 din 2019-02-26 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 22-24, SECTOR 3 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR PRIVIND REABILITAREA FATADEI SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL-AMBIENTALE


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


privind transmiterea imobilului situat în Calea Victoriei nr. 22 - 24, sector 3 în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în vederea efectuării lucrărilor privind reabilitarea fațadei și creșterea calității arhitectural - ambientale

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 2023/1000/13.02.2019, Direcției Generale Investiții și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1115/13.02.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 22/26.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 86/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1000/08.02.2019, prin care a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului cu adresa Calea Victoriei nr. 22 - 24, sector 3;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 10, art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea imobilului situat în Calea Victoriei nr. 22 - 24, sector 3, în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în vederea efectuării lucrărilor privind reabilitarea fațadei și creșterea calității arhitectural - ambientale.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1, se identifică conform planului topografic sc. 1:500, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Predarea - primirea imobilului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre se face în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.


București, 26.02.2019

Nr. 80

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro