Hotărârea nr. 8/2019

HOTARAREnr. 8 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI, ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI) SI INTOCMIRE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) PENTRU REABILITAREA/ CONSOLIDAREA - POD OPERA"

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂREprivind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului „Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și întocmire documentații în vederea obținerii autorizațiilor de construire (PAC) pentru reabilitarea/consolidarea - Pod Opera"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură nr. 100/23.01.2019 și al Administrației Străzilor București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 6/30.01.2019, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 6/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 8/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 3/18.01.2019 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului „Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și întocmire documentații în vederea obținerii autorizațiilor de construire (PAC) pentru reabilitarea/consolidarea - Pod Opera”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniela Raiciu


SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 31.01.2019

Nr. 8


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

ANEXA nr.1 la H.C.G.M.B. nr.

1.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICE21FOr^ CU ORi


Reabilitarea/consolidarea Podului Opera


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.):

din care


13.609.874,09 lei


Lucrări de construcții montaj:

11.453.610,21 lei

(inclusiv cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților)


Studii

38.827,53 lei

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

88.748,64 lei


Proiectare

Asistenta tehnica

Alte cheltuieli

2. Eșalonarea investiției:


332.807,39 lei

166.403,70 lei

1.595.527,16 lei


Anul I


total inv:

C+M:


13.609.874,09 lei

11.487.410,89 lei


Suprafața totala pasaj:

4.139,40 m2


1.247,90 m2