Hotărârea nr. 78/2019

HOTARAREnr. 78 din 2019-02-26 PRIVIND FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND PLATA CHIRIEI LA LOCUINTELE DE NECESITATE REPARTIZATE PENTRU CAZAREA TEMPORARA A PERSOANELOR FIZICE EVACUATE DIN IMOBILELE CE VOR FI SUPUSE LUCRARILOR DE INTERVENTIE-CONSOLIDARE PE PERIOADA EXECUTIEI ACESTOR LUCRARI DE INTERVENTIE-CONSOLIDARE


privind finanțarea de Ia bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind plata chiriei la locuințele de necesitate repartizate pentru cazarea temporară a persoanelor fizice evacuate din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de intervenție - consolidare pe perioada execuției acestor lucrări de intervenție - consolidare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 550/13.02.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1064/12.02.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 23/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 84/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Ordonanței de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor (                existente, modificată prin Legea nr. 223/31.07.2018;

Hotărârii Guvernului nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 20/1994;

Hotărârii C.G.M.B nr. 368/2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările și completările ulterioare;             ..

în temeiul prevederilor ari. 36 alin. (2) lit. bj.lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 și art. 45ălin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă finanțarea de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind plata chiriei la locuințele de necesitate repartizate persoanelor fizice evacuate din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de intervenție - consolidare pe perioada execuției acestor lucrări de intervenție - consolidare.

Art.2 Proprietarii persoane fizice care nu au fost de. acord cu realizarea lucrărilor de intervenție -consolidare precum si cei care se opun evacuării/relocării din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de intervenție - consolidare și refuză intrarea în spațiul cu destinația de locuință în vederea efectuării lucrărilor de intervenție - consolidare și la care autorizarea se face cu ajutorul instanțelor judecătorești prin ordonanța președințială, potrivit dispozițiilor din Codul de procedură civilă precum și persoanele fizice care acumulează restante la plata utilităților, la aceste locuințe de necesitate, mai mari de 30 de zile de la data scadentă a facturii emise de furnizor, sunt exceptate de la finanțarea prevăzută la art. 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.București, 26.02.2019

Nr. 78

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI romoniogmeu

SECRETAR GENERAL


Eu, Georgiana Zamfir, în calitate de Secreip^/iA^âucurești,


ce locale nr.


exercitând atribuțiile conferite de art. 117 lit. a) din Legea inistrației

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consider respectat temeiul legal pentru hotărârea:


privind finanțarea de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind plata chiriei la locuințele de necesitate repartizate pentru cazarea temporară a persoanelor fizice evacuate din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de intervenție - consolidare pe perioada execuției acestor lucrări de intervenție - consolidare

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) si lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 36 alin. (2):

"Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;”

Art. 36 alin. (6):

”în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

17. locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție.


SECRETAR GENERAL al Municipiului București Georgiana


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

-■UtQA

V

UKAS

BO«xn ■ BO 14001

001