Hotărârea nr. 77/2019

HOTARAREnr. 77 din 2019-02-26 PRIVIND ASIGURAREA INTEGRALA A FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND REALIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA STRUCTURAL-ARHITECTURALA A ANVELOPEI CLADIRILOR SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI IN ZONA DE ACTIUNE PRIORITARA


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


HOTĂRÂRE privind asigurarea integrala a finanțării de la bugetul local, îrMi ondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind realizarea lucrârilbrde^ntervenție pentru reabilitarea structural - arhitecturala a anvelopei clădirilor și creșt z ă'calității arhitectural - ambientale a  unor imobile situate în municipiul București în zona de acțiune prioritară

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 551/13.02.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1063/12.02.2019;

Văzând raportul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 22/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 83/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 153/05.07.2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice și a normelor de aplicare a acestora republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările si completările ulterioare;

 • -  Hotărârii C.G.M.B nr. 384/26.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, in municipiul București; .

 • -  Hotărârii C.G.M.B nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii C.G.M.B nr. 571/22.11.2017 privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Municipiul București pentru asigurarea contribuției proprii a deținătorilor clădirilor, în vederea realizării lucrărilor de intervenție privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural-arhitecturala a anvelopei acestora;

în temeiul prevederilor ari. 36 alin. (2) lit. b), alin (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

»

Art.1 Se aprobă finanțarea de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind realizarea lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural - arhitecturală a anvelopei clădirilor și creșterea calității arhitectural - ambientale a unui număr de șase imobile situate în municipiul București, în zona de acțiune^ prioritară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021

Art.2 Finanțarea de la bugetul local prevăzută la art. 1 se va face în condițiile constituirii dreptului de creanță și recuperării cheltuielilor de la deținătorii notificați, în condițiile legii, ai acestor clădiri ce le posedă în proprietate/administrare.

Art.3 Recuperarea sumelor destinate finanțării cheltuielilor prevăzute la art. 1 de la deținătorii acestor clădiri ce le posedă în proprietate/administrare se face în condițiile Legii nr. 153/2011 si a Hotărârii C.G.M.B. nr. 571/2017.

I

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,București, 26.02.2019

Nr. 77B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.roANEXA LA H.C.G.M.B. NR.

 • 1. Calea Victoriei nr.136-138 (scara A+B), sector 1

 • 2.B-dul Lascar Catargiu nr. 11A, sector 1

 • 3.B-dul Lascar Catargiu nr. 16, sector 1

 • 4.B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1


  1


 • 5. B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 32-36, sector 1

 • 6. B-dul Regina Elisabeta nr. 63, sector 5