Hotărârea nr. 76/2019

HOTARAREnr. 76 din 2019-02-26 PRIVIN FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND PROIECTAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA STRUCTURAL - ARHITECTURALA A ANVELOPEI CLADIRILOR SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTUAL - AMBIENTALE A ACESTORA


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.eu

P»s$«£r£a tomântoi to Cerea* Un»jrt Europane


HOTĂRÂRE privind finanțarea de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural -arhitecturală a anvelopei clădirilor și creșterea calității arhitectural - ambientale a acestora

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 549/13.02.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1065/12.02.2019;

Văzând raportul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 21/25. Comisiei juridice și de disciplină nr. 82/25.02.2019 din cad Municipiului București;                           ,

în conformitate cu prevederile:           ț CONFORM CU ORIGINALEI

  • -  Legii nr. 153/05.07.2011 privind măsuri de creștere a

a clădirilor;                                    L----

  • -  Legii nr. 422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor i aplicare a acestora;

  • -   Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții ulterioare;t raportul erai al


direcția as,stemța Bunica ș, JURioi


rice și a normelor de oGlftcărite^șT^com p letă ri le


  • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările si completările ulterioare;

  • -  Hotărârii C.G.M.B nr. 384/26.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, în municipiul București;

  • -  Hotărârii C.G.M.B nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii C.G.M.B nr. 571/22.11.2017 privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Municipiul București pentru asigurarea contribuției proprii a deținătorilor clădirilor, în vederea realizării lucrărilor de intervenție privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare ștructural-arhitecturala a anvelopei acestora;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, alin (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă finanțarea de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural - arhitecturală a anvelopei clădirilor si creșterea calității arhitectural -ambientale a acestora.

Art.2. Finanțarea de la bugetul local preyăzutăTa art. 1 se va face în condițiile constituirii dreptului de creanță și recuperării ’    .....Vr'' deținătorii/acestor clpdiy:


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 proprietari persoane fizice și juridice, instituții publice ce le poseda în pro p rietate/ad m i n istra re.

Art.3 Recuperarea sumelor destinate finanțării cheltuielilor prevăzute la art. 1 de la deținătorii acestor clădiri, proprietari persoane fizice și juridice, instituții publice ce le posedă în proprietate/administrare se face în condițiile Legii nr. 153/05.07.2011 si a Hotărârii C.G.M.B. nr. 571/22.11.2017.

Art.4 Deținătorii de orice fel ai unor astfel de clădiri care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizică și siguranța populației și/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit și a spațiilor publice urbane ce beneficiază de finanțare conform art. 1 și care nu își însușesc proiectul și nu continuă realizarea măsurilor de intervenție fundamentate, în vederea reabilitării structural-arhitecturale a anvelopei clădirilor, vor returna integral și într-o singură tranșă sumele alocate ca finanțare de la bugetul local.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniela Rai


București, 26.02.2019

Nr. 76 ’


\ SECRETAR GENERAL ^Vl MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro