Hotărârea nr. 75/2019

HOTARAREnr. 75 din 2019-02-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN AAMINISTRAREA INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, BULEVARDUL GHENCEA NR. 158A, NR. CADASTRAL 225412, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA - DOMNESTI


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE privind solicitarea către Guvernul României de itere a unei Kotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în domeniul public al Municipiului București a unei suprafețe de teren din imobilul situat în sectorul 6 al Municipiului București, Bulevardul Ghencea nr. 158A, nr. cadastral 225412, în vederea realizării obiectivului de investiții Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și al Direcției Patrimoniu nr. 2526/18.02.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 21/26.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 81/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 1/31.01.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești”, în vederea continuării lucrărilor de interes public local.

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea în domeniul public al Municipiului București, în vederea realizării obiectivului de investiții Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești, precum și declararea din bun de interes public național în bun de interes public local, a unei suprafețe de 56 mp, din imobilul - teren în suprafață totală măsurată de 1.701 mp, situat în Bulevardul Ghencea nr. 158A, sector 6, București, înscris în Cartea Funciară a Municipiului București cu nr. cadastral 225412, proprietate publică a statului român și administrat de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2, care

fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectei

i CONFORM CU OPJArt.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Seerefanatului General al Guvernului, prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,București, 26.02.2019

Nr. 75

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1{CONFORM CU


ale imobilului din care face parte suprafața de teren pentru care


ANEXA NR. 1


transmiterea din


domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare -Dezvoltare, în domeniul public al Municipiului București și declararea din bun de interes public național în bun de interes public local

Nr.

MFP

Cod de clasificație

Locul unde este

situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Date de identificare

Caracteristici

tehnice

Anul dobândirii/ dării în folosință

Valoarea de inventar (în lei)

Municipiul

București

Domeniul public al statului și administrarea

Institutului Național de Cercetare -Dezvoltare

Domeniul public al Municipiului

București

Municipiul

București, Bulevardul

Ghencea nr. 158A, sector 6

Suprafață de

56 mp., parte din imobilul cu nr.

cadastral 225412

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

SCARA 1:1000


Anexa Nr. 2

neant t-j/m


Nr. cadastral


225412


c


Suprafața măsurată


1701 mp


Adresa imobilului:


Bulevardul Prelungirea Ghencea nr 158A, București

UAT Sector 6


o

o f-

CJ

LOT 2- suprafața ramasa in proprietate ”
CONFORM CU ORIGINALUL.


LOT 1 ■ suprafața afectata de culoarul de expropriere /

S = 56 mpInventar de coordonate puncte de contur Sistem Stereografic 1970

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi latun

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

324410.166

582636.583

31.005

2

324414.435

582667.293

1.695

3

324412.929

582668 070

4.245

4

324413.409

582672.288

3.345

5

324415.253

582675.079

23.718

6

324418.787

582698.532

26.052

7

324392.963

582701.968

62.252

8

324381.546

582640.772

28.925

S=1701mpTabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil


Situație viitoare

(după dezlipire)

Situație actuala

(inainte de dezlipire )

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria folosința

Descrierea imobilului

225412

1701

Curți

LOT 1 ( S= 56 mp )

Curți construcții

Suprafața afectata de culoarul de expropriere

construcții

LOT 2 ( S= 1645 mp )

Curți construcții

Rest proprietate

TOTAL:

1701

1701


Executant: