Hotărârea nr. 74/2019

HOTARAREnr. 74 din 2019-02-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, STRADA PRELUNGIREA GHENCEA NR. 3-5, NR. CADASTRAL 228578, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA - DOMNESTI
privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului București a unei suprafețe de teren din imobilul situat în sectorul 6 al municipiului București, strada Prelungirea Ghencea nr. 3-5, nr. cadastral 228578, în vederea realizării obiectivului de investiții Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și al Direcției Patrimoniu nr. 2528/18.02.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 20/26.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 80/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 1/31.01.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești”, în vederea continuării lucrărilor de interes public local.

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea în domeniul public al municipiului București, în vederea realizării obiectivului de investiții Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești, precum și declararea din bun de interes public național în bun de interes public local, a unei suprafețe de 91 mp din imobilul - teren în suprafață totală de 4.385 mp, situat în sectorul 6 al municipiului București, strada Prelungirea Ghencea nr. 3-5, înscris în Cartea Funciară a Municipiului București cu nr. cadastral 228578, proprietate publică a statului român și administrat de Ministerul Apărării Naționale.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2, care


Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretari prin grija Secretarului General al Municipiului București.i General ei Guvernului, w

Aii.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Gerferal al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

■" »*

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.
București, 26.02.2019

Nr. 74

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

DATELE DE IDENTIFICARE
ale|^oBilului din care face parte suprafața de teren pentru care se solicită transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniuf public al Municipiului București și declararea din bun de interes public național în bun de interes public local

Nr.

MFP

Cod de clasificație

Locul unde este

situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Date de identificare

Caracteristici

tehnice

Anul dobândirii/ dării în folosință

Valoarea de inventar (în lei)

Municipiul

București

Domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării

Naționale

Domeniul public al Municipiului

București

Municipiul

București, str.

Prelungirea

Ghencea

nr. 3-5, sector 6

Teren în suprafață de 91 mp, parte din imobilul cu nr.

cadastral

228578

8d. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE                         Anexa Nr 2

A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

SCARA 1:5000                                       F

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului:

228578

4385 mp

Strada Prelungirea Ghencea nr 3-5, București

UAT Sector 6

1 §

L          ”                                   ”                  ------„.....-

4                               .......

NORD

D-—--              a

Culoar de expropriere                #

ZXOU t O

booj

LOT 2 ( S= 4294 mp )

Drum

Rest proprietate

TOTAL:

4385

4385


Executant: S.C. GEO-TOPO S.R.L.

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si