Hotărârea nr. 733/2019

HOTARAREnr. 733 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL SI MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 10/2018, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Genera! al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 13709/10.12.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 272/17.12.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 825/17.12.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Părții VI a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Gvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art1 (1) în aplicarea art. 610 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Direcției Generale Achiziții Publice se stabilesc funcțiile publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I prin schimbarea denumirii funcțiilor publice de execuție de expert, clasa I care au în atribuțiile postului activități de achiziție publică mai mult de 50%.

 • (2) Salariații din cadrul Direcției Generale Achiziții Publice încadrați în prezent în funcții publice de execuție expert, clasa I vor fi numiți în funcțiile publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I.

Art.2 în aplicarea art. 406 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 15 posturi de natură contractuală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București în care sunt îndeplinite activități ce implică exercitarea prerogativelor de putere publică se stabilesc ca posturi în regim de funcție publică.

Ărt.3 Sintagma "Secretar General" de la poziția 22 din statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/ înlocuiește cu sintagma "Secretar General a

ificările și completările ulterioare, se i".

\
Bd. Regina Elisabeta nr. ^7, c Art.4 (1) Numărul total de posturi din Primăria MunicipMaf București este de 1272 din care 1251 paratul de specialitate al Primarului General, 13 la cabin^tjXPrimarului Gener^^^șabinetele r 2 viceprimari, 3 demnitari și un administrator public.

(2) Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al .fwB'iar.steu Q&neral al


Municipiului București conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.


 • (3) Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Genial               1 la

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 443/2019 se abrogă.

Art. 5 începând cu data de 01.02.2020 structura organizatorică a aparatului^^^^âfalitate al Primarului General al Municipiului București se modifică după cum urmează:

 • (1) Se reorganizează Direcția Generală Economică, cu reîncadrarea personalului existent în cadrul acesteia, conform organigramei prezentate în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 • (2) Se înființează Direcția Generală Investiții prin comasarea actualei Direcții Generale Infrastructură și actualei Direcții Generale Investiții cu reîncadrarea personalului existent în cadrul acestora, conform organigramei prezentate în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

 • (3) Se reorganizează Direcția Generală Servicii Publice, cu reîncadrarea personalului existent în cadrul acesteia, conform organigramei prezentate în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

 • (4) Se reorganizează Direcția Transporturi, cu reîncadrarea personalului existent în cadrul acesteia, conform organigramei prezentate în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art. 6 (1) Organigrama aparatului de specialitate al Primarului General - anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează în consecință conform art. 5.

 • (2) Modificările structurii organizatorice prevăzute la art. 5 vor fi puse în aplicare odată cu intrarea în vigoare a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare aferente structurilor modificate.

 • (3) Statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare aferente structurilor modificate conform art. 5 vor fi supuse aprobării Consiliului General al Municipiului București în termen de maxim 60 de zile de la data prezentei hotărâri.

Art.7 Anexele nr. 1 - 5 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Generai al Municipiului București nr. 10/2018, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

Art.9 De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se stabilește un termen de 30 de zile, în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de art. 408 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2019.


Bucureștk2T8.12 2019

Nr. 733^SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


Georgiana ZamfirSplaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ

1

PRIMAR GENERAL

2

VICEPRIMAR

3

VICEPRIMAR

ADMINISTRATOR PUBLIC

4

ADMINISTRATOR PUBLIC

|

S

1 CABINET PRIMAR GENERAL

5

CONSILIER PERSONAL

S

6

CONSILIER PERSONAL

S

7

CONSILIER PERSONAL

S

8

CONSILIER PERSONAL

S

9

CONSILIER PERSONAL

S

10

CONSILIER PERSONAL

S

11

ASISTENT CABINET

M

12

CONSILIER PERSONAL

S

13

CONSILIER PERSONAL

s

14

CONSILIER PERSONAL

s

15

CONSILIER PERSONAL

s

16

CONSILIER PERSONAL

s

17

CONSILIER PERSONAL

s

2 CABINET VICEPRIMAR 1

18

CONSILIER

S

19

CONSILIER

S

3 CABINET VICEPRIMAR 2

NR.

funcția

GRAD/TREAPTA

CLASA

NIVEL STUDII

CRTy

PROFESIONALĂ

CORPUL DE ^T^^L^RfMARULUI GENERAL

i,


27 |DtRECTORV^^Vn;^

^g*V/Md


II


 • 5.1 SERVICIUL CONTROL INSTITUȚIONAL

  28

  SEF SERVICIU

  II

  s

  29

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  30

  EXPERT

  SUPERIOR

  ș

  s

  31

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  32

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  33

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  34

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  35

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  36

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  37

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  38

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  s

 • 5.2 SERVICIUL CONTROLUL GESTIONĂRII Șl UTILIZĂRII FONDURILOR

  39

  SEF SERVICIU

  II

  s

  40

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  41

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  42

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  43

  EXPERT

  SUPERIOR

  (

  S

  44

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  45

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  46

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  s

 • 5.3 COMPARTIMENTUL SECRETARIAT


  47

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  S

  48

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  I

  s

  49

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  I

  s

  NR.

  CRT.

  l’UNCUA

  GRADR’REAPTA

  PROFESIONALĂ

  CLASA

  NIVEL STUDII

  ^SERVICIUL FINANCIAR

  -K, X

  J8EF SERVICIU

  II

  S(^l.l.l/oMPARTIMENTUL FINANCIAR CHELTUIELI CURENTE

53

EXPERT

SUPERIOR

I

S

54

E XPK^B^

SUPERIOR

I

s

55

PRINCIPAL

I

S

56

SUPERIOR

I

s

57

tlO “                > 1

DEBUTANT

I

s

58

SUPERIOR

I

S

59

EXPERT<;==;===:^

SUPERIOR

I

s

60

EXPERT

SUPERIOR

I

s

61

EXPERT

SUPERIOR

I

s

62

EXPERT

SUPERIOR

I

s

63

CASIER

M


6.1.1.2 BIROUL FINANCIAR INVESTIȚII

64

SEF BIROU

II

s

65

EXPERT

SUPERIOR

I

s

66

EXPERT

SUPERIOR

I

s

67

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

s

68

EXPERT

SUPERIOR

I

s

69

EXPERT

SUPERIOR

I

s

70

EXPERT

SUPERIOR

I

s

71

EXPERT

SUPERIOR

i

S

72

EXPERT

SUPERIOR

I

s

73

EXPERT

ASISTENT

I

s

74

EXPERT

SUPERIOR

I

s

75

EXPERT

SUPERIOR

I

s

 • 6.1.2 SERVICIUL CONTABILITATE  6.V


  NR.

  FUNCȚIA

  GRAD/TREAPTA

  NIVEL. STUDII

  xCRT.

  PROFESIONALĂ  / 90

  SEF SERVICIU

  II

  S

  91

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  92

  CONSILIER JURIDIC

  PRINCIPAL

  1

  s

  93

  iir.i/f........................

  SUPERIOR

  1

  s

  94 Z

  SUPERIOR

  1

  s

  9S,Ji

  SUPERIOR

  1

  s

  96l

  ; a tA/         .   «•'/                     ..................... ..............

  SUPERIOR

  1

  s

  97 \

  PRINCIPAL

  1

  s

  98

  SUPERIOR

  i

  S


 • 6.1.4 SERVICIUL RAPORTARE EXECUȚIE BUGET

  99

  SEF SERVICIU

  I!

  S

  100

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  101

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  S

  102

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  103

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  S

  104

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  105

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  106

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  s

 • 6.1.5 SERVICIUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

  107

  SEF SERVICIU

  II

  S

  108

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  109

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  110

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  111

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  112

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  113

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  114

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  115

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

6.2 DIRECȚIA VENITURI

116

DIRECTOR EXECUTIV

II

j         S

 • 6.2.1 SERVICIUL URMĂRIRE VENITURI Șl ÎNCASARE TAXE


  128

  EXPERT /X>X

  SUPERIOR

  I

  S

  129

  SUPERIOR

  i

  s

  130

  EXPEIW T/X

  SUPERIOR

  I

  s

  131

  experVA.....     .....

  SUPERIOR

  I

  s

  132

  RErERE^^”’^

  SUPERIOR

  Itl

  M

  zx

  JR.


  /Kir. •

  CRTJ>

  /   \              FUNCȚIA

  GRAD/TREAPTA

  PROFESIONALĂ

  CLASA

  NIVEL STUDII

  IN^ECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  S


  '     y-----

  z /

  <^>.2 COMPARTIMENTUL EXECUȚIE BUGETARA VENITURI


7 DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ

133

DIRECTOR GENERAL                                   |         II

S

7.1 SERVICIUL PLANIFICARE LUCRĂRI MARI INFRASTRUCTURĂ

134

SEF SERVICIU

II

S

135

EXPERT

SUPERIOR

I

S

136

EXPERT

SUPERIOR

I

S

137

EXPERT

SUPERIOR

I

s

138

EXPERT

SUPERIOR

I

s

139

EXPERT

SUPERIOR

I

S

140

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

141

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

 • 7.1.1 COMPARTIMENTUL DOCUMENTAȚII TEHNICE

  142

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  143

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  144

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

7.2 DIRECȚIA URMĂRIRE LUCRĂRI MARI INFRASTRUCTURĂ

145

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

 • 7.2.1 SERVICIUL URMĂRIRE-VERIFICARE LUCRĂRI MARI INFRASTRUCTURĂ

  146

  SEF SERVICIU

  II

  S

  147

  EXPERT

  SUPERIOR

  i

  s

  148

  EXPERT

  SUPERIOR

  i

  S

  149

  EXPERT

  SUPERIOR

  i

  S

  150

  EXPERT

  SUPERIOR

  i

  s

  151

  EXPERT

  SUPERIOR

  i

  s

  152

  EXPERT

  SUPERIOR

  i

  s

  153

  EXPERT

  SUPERIOR

  i

  s

  154

  INSPECTOR DE SPECIALITATE                     X

  4\ tA

  s

  155

  EXPERT                       //Of

  7 ^^UPERIOR

  i

  s

  156

  INSPECTOR DE SPECIALITATE       §    ț

  \ *y A ia

  s  TURA  O "Z

  ......z______

  FUNCȚIA

  GRAD/TREAPTA

  PROFESIONALA

  Ci. AS A

  NIVEL STUDII

  /fs8

  SUPERIOR

  !

  S

  Expe/t

  SUPERIOR

  I

  S

  ex/ert

  SUPERIOR

  I

  S

  o

  > 161 /

  Inspector de specialitate

  IA

  s  162

  SEP SE

  A i------------------------------

  Ây 1

  II

  S

  163

  EXPER

  Zi AL      —

  SUPERIOR

  1

  S

  164

  EXPERTV* a, *•     £57/

  \\ a                .........................

  SUPERIOR

  1

  s

  165

  expert

  SUPERIOR

  1

  s

  166

  EXPERT            ~

  SUPERiOR

  1

  s

  167

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  S

  168

  INSPECTOR DE SPECIAUTATE

  IA

  S

  169

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s


8 DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII

170

DIRECTOR GENERAL

II

S

8.1 DIRECȚIA PLANIFICARE INVESTIȚII

171

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

 • 8.1.1 SERVICIUL LUCRĂRI INVESTIȚII

  172

  SEP SERVICIU

  II

  S

  173

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  174

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  175

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  176

  EXPERT

  SUPERiOR

  I

  s

  177

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  s

  178

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  179

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  180

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  181

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  182

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

 • 8.1.2 SERVICIUL PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

  183

  SEF SERVICIU

  II

  s

  184

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  S

  185

  EXPERT

  SUPERIOR

  i

  s

  186

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  187

  R E FE A E NT

  \    ,1         l •

  SUPERIOR

  Iii

  M

  188

  EXPERT                           4^

  PRINCIPAL

  1

  S

  189

  EXPERT                        /'

  r--\ z

  SUPERIOR

  1

  S

  190

  EXPERT                     ll    f

  SUPERIOR

  1

  S

  191

  INSPECTOR DE SPECIALITATE   |

  J. -

  192

  REFERENT  f

  T"""l

  ^.y

  //C *

  . / IA

  " ■■ ■' >" --------

  //$\
  /NR-

  '■ CRT.

  FUNCTiA

  GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ.

  CLASA

  NIVEL STUDII

  ^Ș&CȚIA URMĂRIRE PROIECTE

  J^3

  DIRECTOR EXECUTIV

  S


 • 8.2.1 SERVICIUL CONTRACTE

  194

  3S|?îSWi£iu

  li

  S

  ... .......

  SUPERIOR

  I

  s

  // 11

  Van ™ *

  SUPERIOR

  I

  s

  DEBUTANT

  I

  s

  SUPERIOR

  I

  s

  199^

  SUPERIOR

  I

  s

  200

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  201

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s


 • 8.2.2 SERVICIUL URMĂRIRE LUCRĂRI

  202

  SEP SERVICIU

  II

  s

  203

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  204

  EXPERT

  SUPERIOR

  î

  s

  205

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  206

  REFERENT DE SPECIALITATE

  SUPERIOR

  II

  SSD

  207

  EXPERT

  ASISTENT

  1

  S

  208

  EXPERT

  PRINCIPAL

  1

  S

  209

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  S

  210

  EXPERT

  PRINCIPAL

  1

  s

9 DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ

211

DIRECTOR GENERAL

II

S

9.1 DIRECȚIA FONDURI NERAMBURSABILE

212

DIRECTOR EXECUTIV

II • 9.1.1 SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE

  213

  ȘEF SERVICIU

  II

  s

  214

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  215

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  216

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  217

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  218

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  219

  EXPERT

  SUPERIOR

  ]

  s

  220

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  s

  221

  EXPERT                                     _

  ASISTENT

  I

  s

  222

  EXPERT                      M 4^

  K   SUPERIOR

  S

  '---<

  / xx.


  223''CRT

FUNCȚIA

GRADTREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

EXPEg-^

SUPERIOR

I

S

' 226^

£<PERT

SUPERIOR

I

S

EXPERT

SUPERIOR

I

s

228

EXPERT

SUPERIOR

I

s

229

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

230

SPECIALITATE

IA

s

23^

SUPERIOR

I

s

JT 'o-V £>
232^

ti

S

233

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

234

EXPERT

SUPERIOR

I

s

235

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

236

EXPERT

SUPERIOR

I

s

237

EXPERT

SUPERIOR

I

s


9.3 BIROUL DERULARE Șl RAPORTARE FONDURI RAMBURSABILE

238

SEF BIROU

II

S

239

EXPERT

SUPERIOR

I

s

240

EXPERT

SUPERIOR

I

s

241

EXPERT

SUPERIOR

I

s

242

EXPERT

SUPERIOR

I

s

243

EXPERT

ASISTENT

I

s

9.4. SERVICIUL UtP FAZA 2 GLINA

244

SEF SERVICIU

li

S

245

EXPERT

SUPERIOR

I

s

246

EXPERT

SUPERIOR

I

s

247

EXPERT

SUPERIOR

I

s

248

EXPERT

SUPERIOR

I

s

249

EXPERT

SUPERIOR

I

s

250

EXPERT

SUPERIOR

I

s

251

EXPERT

SUPERIOR

i

s

252

EXPERT

SUPERIOR

I

s

253

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

254

EXPERT

SUPERIOR

I

s

255

EXPERT

SUPERIOR

I

s

256

EXPERT

SUPERIOR

s

257

EXPERT

SUPERIOR

I

s

10 DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUINR

or/

\

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA

CLASA

NIVEL STUDII

PROFESIONALĂ

--—

---------


10-l^rSER^lCIUL DE URBANISMSEP SERVICIU

II

s

J 261

EXPERT

SUPERIOR

i

s

262

EXPERT

SUPERIOR

1

s

263

EXPERT

SUPERIOR

1

s

264

SUPERiOR

M

265

INSP^^^EC^L^TE a

IA

s

266

EXF^sf            ( zH

... J — = f * f f ir         X-Z. 1__________

ASISTENT

1

s

267

expfe    .....£$/........................1

SUPERIOR

1

s

268

EXPER^fcJ^i^

r |V ..*• .............

ASISTENT

1

s

269

EXPERT

SUPERIOR

1

s

270

EXPERT

ASISTENT

1

s

271

EXPERT

SUPERIOR

1

s


 • 10.1.2 SERVICIUL DE AUTORIZARE

  272

  ȘEF SERVICIU

  II

  S

  273

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  274

  EXPERT

  SUPERIOR

  s

  275

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  276

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  277

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  S

  278

  REFERENT

  SUPERIOR

  III

  M

  279

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  280

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  s

  281

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  282

  EXPERT

  SUPERiOR

  I

  s

  283

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  284

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  285

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  286

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  287

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  288

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  289

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  290

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  291

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  s

10.2 SERVICIUL PROIECTE URBANE

292


293


294


295


296


299


302PRINCIPAL


SUPERIOR


VȘUPERIOR


PERIOR


IPERIOR


NR

CRT.

ZK                F-UNCTIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ

clasa

NIVEL STUDIi

303/

EXPE^

SUPERIOR

1

S

/?4

e^Frt /

SUPERIOR

1

S

^efer/jt

SUPERIOR

111

IV

ref/rent

SUPERIOR

FII

M

/eferent

SUPERIOR

III

M

30^

R E FE R E

DEBUTANT

III

M

^09

SUPERIOR

1

S

310

SUPERIOR

1

S

311

REFfedkrl^/s if. .®âji

fA

M

312

EXPfr*.                p, //

-----------n \\ ii     L - U.      <L,<Z

SUPERIOR

1

S

313

SUPERIOR

1

s

314

REFERENT ’

IA

M

315

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

316

EXPERT

SUPERIOR

i

s

317

REFERENT

SUPERIOR

III

M

10.3 SERVICIUL PUBLICITATE STRADALĂ

318

SEF SERVICIU

I!

S

319

EXPERT

SUPERIOR

i

S

320

EXPERT

SUPERIOR

I

S

321

EXPERT

SUPERIOR

I

s

322

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

323

EXPERT

SUPERIOR

I

S

324

EXPERT

SUPERIOR

I

s

325

EXPERT

SUPERIOR

I

S

11 DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE Șl RELAȚIA CU CGMB

326

DIRECTOR GENERAL

II

S

11.1 DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

 • 11.1.1 SERVICIUL EVIDENȚĂ URMĂRIRE ACTE ADMINISTRATIVE

  328

  SEF SERVICIU

  II

  S

  329

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  330

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  331

  REFERENT DE SPECIALITATE

  SUPERIOR

  II

  SSD

  332

  REFERENT

  SUPERIOR

  III

  M

  333

  REFERENT

  DEBUTANT

  III

  M

  334

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  335

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S


\nr.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

' 34l)>

REFERENT DE SPECIALITATE

SUPERIOR

II

SSD

REFERENT

SUPERIOR

III

M

343

EXPERT

SUPERIOR

1

S

344

EXPERT

SUPERIOR

s


11.1.3 BIROUL DE REDACTARE MONITOR OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI%£^BIROU

... .

II

S

,<M-

E&pEfk 1 fi

SUPERIOR

l

S

w

SUPERIOR

1

s

^EF^NT

SUPERIOR

III

M

ifcOtHENI

SUPERIOR

III

M

35^

EXPERT

PRINCIPAL

1

S


 • 11.1.4 BIROUL ASISTENȚĂ COMISII SIGURANȚĂ PUBLICĂ Șl PROTECȚIE DATE CU CARACTER PERSONAL

  351

  SEF BIROU

  II

  352

  EXPERT

  PRINCIPAL

  i

  S

  353

  EXPERT

  DEBUTANT

  I

  s

11.1.4.1 COMPARTIMENTUL PROTECȚIE DATE CU CARACTER PERSONAL

354

EXPERT

DEBUTANT

I

s

355

REFERENT

ASISTENT

III

M

356

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

S

11,2 DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ

357

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

 • 11.2.1 SERVICIUL TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

  358

  SEF SERVICIU

  II

  S

  359

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  s

  360

  CONSILIER JURIDIC

  SUPERIOR

  I

  s

  361

  CONSILIER JURIDIC

  ASISTENT

  I

  s

  362

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  363

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  s

  364

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  s

  365

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  s

 • 11.2.1.1 BIROUL PENTRU APLICAREA LEGII NR. 544/2001

  366

  SEF BIROU

  II

  s

  367

  CONSILIER JURIDIC

  SUPERIOR

  i

  s

  368

  REFERENT

  SUPERIOR__

  ui

  M

  369

  EXPERT

  i

  s

  370

  EXPERT

  s

  371

  EXPERT

  _

  s • 11.2.2 SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ Șl TEHNICĂ LEGÎSL^J^

  372 SEF SERVICIU


  380

  SEF SERVICIU

  II

  S

  381

  CONSILIER JUHIDIC

  SUPERIOR

  I

  S

  382

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  383

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  384

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  385

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  s

  386

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  387

  CONSILIER JURIDIC

  SUPERIOR

  I

  s


  > X

  ORT.

  FUNCȚIA

  GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ

  CLASA

  NIVEL. STUDII

  Z 373

  EXPERT

  PRINCIPAL

  1

  S

  374

  CONSILIER JURIDIC

  SUPERIOR

  1

  S

  375

  CONSILIER JURIDIC

  SUPERIOR

  1

  S

  376

  EXPERT

  DEBUTANT

  S

  37^

  g^^SPECIAUW-re

  II

  S

  ASISTENT

  1

  s

  zs

  C^MI 1

  SUPERIOR

  1

  s


 • 11.2.4 SERVICIUL EVIDENȚĂ HOTĂRÂRI C.G.M.B..

  388

  SEF SERVICIU

  II

  s

  389

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  s

  390

  CONSILIER JURIDIC

  ASISTENT

  I

  s

  391

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  s

  392

  REFERENT

  ASISTENT

  II!

  M

  393

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  s

  394

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  395

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

11.3 DIRECȚIA RELAȚII CU PUBLICUL Șl REGISTRATURĂ

396

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

 • 11.3.1 SERVICIUL RELAȚII CU CETĂȚENII

  397


  SEF SERVICIU


  398


  399


  EXPERT


  400


  EXPERT


  401


  EXPERT


  402


  EXPERT


  403


  EXPERT


  404


  EXPERT


  405


  EXPERT


  406


  EXPERT


  EXPERT


  408


  EXPERT


  409


  EXPERT
  DEBUTAM


  SUPERI0F&'


  SUPE  NR.

  Xrt.

  FUNCȚIA

  GRAD/TR FAPTA

  PROFESIONALĂ

  CLASA

  NIVEL STUDII

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  ^5

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  /416

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  417

  EXPERT

  SUPERIOR

  i

  S

  418

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  419

  EXPEgfe*-^

  SUPERIOR

  1

  s

  420 ,

  ASISTENT

  1

  s

  421 7<

  wM.........

  ASISTENT

  1

  s

  422':

  SUPERIOR

  1

  s

  423

  ^6£.nT

  ASISTENT

  1

  s

  424

  PRINCIPAL

  s

  425

  EXPERT

  PRINCIPAL

  1

  s

  426

  EXPERT

  ASISTENT

  1

  s

  427

  EXPERT

  ASISTENT

  1

  s

  428

  EXPERT

  ASISTENT

  1

  s


 • 11.3.2 SERVICIUL DISPECERAT COMUNICARE, AUDIENȚE

  429

  SEF SERVICIU

  II

  S

  430

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  g

  431

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  s

  432

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  433

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  434

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  435

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  s

  436

  EXPERT

  SUPERIOR

  l

  s

  437

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  438

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  439

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  440

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  441

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  442

  EXPERT

  SUPERIOR

  [

  s

  443

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  S

  444

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  445

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  446

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  447

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  448

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  449

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  S

12 DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE


450

DIRECTOR GENERAL

II

S


j/Mp.

CRI.

A

FUNCȚIA

G RADO RE APTA PROFESIONALA

CLASA

nivel STUDII

EXPERT

SUPERIOR

l

S

455/

"expert

SUPERIOR

1

S

456

EXPERT

SUPERIOR

1

s

? 457

EXPERT

SUPERIOR

1

s

458

EXPERT

SUPERIOR

t

s

459

EXPEj^-ș^

SUPERIOR

1

s12.1.2 SERVlbl^^J^G


ENT DEȘEURI, SALUBRITATE


460

II

S

461

EXPERT--.'--"

SUPERIOR

I

S

462

EXPERT

SUPERIOR

I

s

463

EXPERT

SUPERIOR

I

s

464

EXPERT

SUPERIOR

i

s

465

EXPERT

SUPERIOR

I

s

466

EXPERT

SUPERIOR

I ,

s

467

REFERENT DE SPECIALITATE

SUPERIOR

II

SSD

468

EXPERT

SUPERIOR

I

S

469

EXPERT

SUPERIOR

s


12.2 DIRECȚIA SERVICII INTEGRATE

470

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

 • 12.2.1 SERVICIUL TE R MO ENERGETIC

  471

  SEF SERVICIU

  II

  s

  472

  EXPERT

  ASISTENT

  E

  s

  473

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  474

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  475

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  S

  476

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

12.2.1.1 COMPARTIMENTUL EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

477

EXPERT

SUPERIOR

I

S

478

EXPERT

SUPERIOR

i

S

 • 12.2.2 SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC  ^j2țyf?9Bft*Afe'rbL^MANAGEMENT AVARII - DISPECERAT
  GRAD,TREAPTA

  PROFESIONALĂ


  "~489

  SEF SERVICIU

  n

  S

  490

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  491

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  492

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  SUPERIOR

  I

  s

  ^49^

  UT

  SUPERIOR

  I

  S

  'EMUL-d

  SUPERIOR

  I

  s

  csS?

  SUPERIOR

  I

  s

  ■v?4,9.T ■

  SUPERIOR

  I

  s

  ^ERT

  SUPERIOR

  I

  s

  499

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  500

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s


 • 12.2.4 SERVICIUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR INTEGRATE

  501

  SEF SERVICIU

  II

  S

  502

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  503

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  504

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  505

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  506

  REFERENT

  SUPERIOR

  III

  M

  507

  EXPERT

  ASISTENT

  1

  S

  508

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  S

 • 12.2.5 SERVICIUL DEZINSECȚIE, DERATIZARE, DEZINFECȚIE

  509

  SEF SERVICIU

  II

  S

  510

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  511

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  512

  EXPERT

  PRINCIPAL

  s

  513

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  514

  EXPERT

  ASISTENT

  1

  s

  515

  EXPERT

  ASISTENT

  1

  s

  516

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

 • 12.2.6 SERVICIUL AUTORIZARE, COORDONARE LUCRĂRI INFRASTRUCTURĂNFL

FUNCȚIA

\

GRAD-'TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

*

i^ERT

SUPERIOR

1

S

EXJ^RT

SUPERIOR

1

S

531/

"EXPERT

SUPERIOR

1

S


3 DIRECȚIA GENERALA ACHIZIȚII PUBLICE


532

DIRECTOR GENERAL                                   |         II

SE^EpWTIV

II

S

OOI\f§ILfcR/QR&TII PUBLICE

SUPERIOR

s

53^

PUBLICE

SUPERIOR

1

s

536

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

s

537

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

s

538

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

ASISTENT

1

S

539

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

ASISTENT

1

s

540

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

s

541

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

s

542

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

s

543

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

s

544

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

1

s

545

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

546

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

ASISTENT

1

S

547

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

548

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s


13.2 DIRECȚIA PROCEDURI

549

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


13.2.1 SERVICIUL INIȚIERE PROCEDURI


550

SEF SERVICIU

II

S

551

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

I

s

552

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

I

s

553

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

I

s

554

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

I

s

555

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

PRINCIPAL

I

s

556

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

PRINCIPAL

I

s

557

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

ASISTENT

I

s

558

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

I

s


13.2.2 SERVICIUL CONTRACTARE ACHIZIȚII
FUNCȚIA


13.3. SERVICIUL MONITORIZARE DERULARE CONTRACTEa a      ,                            ......

li

s

IA

M

^^ILI^UfcHIZITII PUBLICE

SUPERIOR

I

S

î&f'

DEBUTANT

Iii

Ml

w

©Sf^^fACHIZITII PUBLICE

SUPERIOR

I

S

572^

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

PRINCIPAL

I

S

573

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

DEBUTANT

I

s

574

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s


14 DIRECȚIA GENERALĂ SITUAȚII DE URGENȚĂ, STATISTICI Șl STRATEGII

575

DIRECTOR GENERAL

II                                   |

s

14.1 SERVICIUL INTEGRARE MULTICULTURALĂ

576

SEF SERVICIU

II

s

577

EXPERT

SUPERIOR

I

s

578

EXPERT

SUPERIOR

I

s

579

EXPERT

DEBUTANT

I

s

580

EXPERT

DEBUTANT

I

s

581

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

582

EXPERT

DEBUTANT

I

s

583

EXPERT

ASISTENT

I

s

14.2 DIRECȚIA ÎNZESTRARE MATERIALĂ Șl SITUAȚII DE URGENȚĂ

584


DIRECTOR


T"


 • 14.2.1 SERVICIUL ORGANIZARE - MOBILIZARE Șl PLANURI OPERATIVE

  585


  SEP SERVICIU


  586


  INSPECTOR DE SPECIALITATE


  587


  REFERENT


  588


  REFERENT


  589


  INSPECTOR DE SPECIALITATE


  590


  CURIER

  591


  MAGAZINER

  592


  PAZNIC

  593


  PORTAR

  594


  PAZNIC

  595


  INSPECTOR DE SPECIALITATE


  596


  PAZNIC


  597


  PAZNIC


  598


  PAZNIC


  599 PAZNIC


  600


  PORTAR


  601


  INSPECTOR DE SPECIALITATE


  602


  PORTAR
' CR1/

-IJNCTIA

GRAD.'TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

^03

PAZNIC


4.2.2. SERVICIUL SUPORT LOGISTIC Șl VOLUNTARIAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ604

SEP SERVICIU

II

S

605

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

(W^rfeSTOR DE SPECIALITATE

IA

s

IN^F^^R DE SPECIALITATE

(V»   >               —- .....-..... -.....

IA

s

$^ECS<3!&DE specialitate

IA

s

Ț£60^i'

M

necalificat

S^feîTOR

I

612

INSPECTOR DE SPECIALITATE

DEBUTANT

s


14.3 DIRECȚIA STATISTICI Șl STRATEGII

613

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

 • 14.3.1. SERVICIUL STATISTICĂ

  614

  SEF SERVICIU

  II

  S

  615

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  616

  REFERENT

  SUPERIOR

  III

  M

  617

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  S

  618

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  619

  REFERENT

  SUPERIOR

  III

  M

  620

  EXPERT

  ASISTENT

  1

  S

  621

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  I

  S

  622

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

 • 14.3.2. SERVICIUL STRATEGIE

  623

  SEF SERVICIU

  II

  s

  624

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  625

  EXPERT

  SUPERIOR

  F

  s

  626

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  627

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  628

  EXPERT

  DEBUTANT

  1

  s

  629

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  630

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

 • 14.3.3. BIROUL POLITICI SI STRATEGII PENTRU DIASPORA  NR

  funcția

  GRAD/TREAPTA

  CLASA

  NIVEL. STUDII

  CFTp

  PROFESIONALĂ


  RVlCiUL ADMINISTRARE CENTRUL MUNICIPAL INTEGRAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


  ,/37

  SEF SERVICIU

  ii

  s

  ' 638

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  639

  INSPECJgB^D^SPECIAUTATE

  IA

  s

  640

  INS^I^^^^^LITATE

  IA

  s

  641

  I Ijța^TOF}. (^SP%&^T AT E

  IA

  S

  642

  f    IT^QA t&C ĂT 2)Lh /

  I

  M.G

  643

  I

  M.G

  644

  I

  M.G

  645

  munci ToSrkmc at

  I

  M.G


15 DIRECȚIA GENERALĂ LOGISTICĂ

646

DIRECTOR GENERAL

II

S

15.1 DIRECȚIA INFORMATICĂ

647

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

 • 15.1.1 SERVICIUL PLANIFICARE, STRATEGIE, PROIECTE

  648

  SEF SERVICIU

  II

  S

  649

  EXPERT

  DEBUTANT

  I

  s

  650

  EXPERT

  SUPERIOR

  l

  s

  651

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  652

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  653

  REFERENT

  PRINCIPAL

  III

  M

  654

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  655

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  656

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  657

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  658

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  659

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  660

  EXPERT

  SUPERIOR

  l

  s

  661

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  662

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

 • 15.1.2 SERVICIUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ  /rt

  FUNCȚIA y /          .. .. ...

  GRAD.-TREAPTA PROFESIONALĂ

  CLASA

  NIVEL STUDII

  EXPg^T

  SUPERIOR

  S

  <$74

  e/perf

  ASISTENT

  I

  S

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  6^

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  /677

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  678

  EXPERT -55======^

  SUPERIOR

  I

  s

  679

  ............... jpțw* ** ’      .................. ........- ..................

  EXPER^^Xfc*!^ S'f/ceK A

  SUPERIOR

  I

  s

  680

  iVă..z zzx

  SUPERIOR

  I

  s


  681 ^DIRECTOR


 • 15.2.1 SERVICIUL TEHNICO-ADMINISTRATIV

  682

  SEF SERVICIU

  El

  S

  683

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  I

  s

  684

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  II

  s

  685

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  S

  686

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  I;

  S

  687

  REFERENT

  IA

  M

  688

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  689

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  690

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  691

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  692

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  I

  s

  693

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  694

  REFERENT

  IA

  M

15.2.1.1.COMPARTIMENTUL MUNCITORI


695

REFERENT

IA

696

INSPECTOR DE SPECIALITATE

i

s

697

MUNCITOR

I

698

MUNCITOR

I

699

MUNCITOR

I

700

ȘOFER

I

701

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

702

MUNCITOR

II

703

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

704

MUNCITOR

II

705

MUNCITOR

I

706

MUNCITOR

I

M;G

707

ȘOFER

l


NR.

CRT/

FUNCȚIA

GRAD.DREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

^Wxtor

1

ShZ      X

tojNcmân

1

IN^ECTOR DE SPECIALITATE

!

S

71^/

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

s

/^15

BUFETIER716

---I                ț cmîTI -----1----------------------

sa ^v^g. g-P 1

II

S

717

INS^&foR d£sf?EClÂL.M$TE

XX <r. *!<■>                 .         //

IA

S

718

IN S                     ATE

IA

S

719

INSPECTOR^SPIciALITATE

1

S

720

INSPECTOR DE SPECIALITATE

li

s

721

REFERENT

IA

M

722

REFERENT

DEBUTANT

M

723

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

724

REFERENT

ÎA

M

725

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

726

CURIER

727

CURIER


15.2.2.1 COMPARTIMENTUL CONDUCĂTORI AUTO

728

ȘOFER

I

729

ȘOFER

I

730

ȘOFER

I

731

ȘOFER

I

732

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

733

ȘOFER

I

734

ȘOFER

I

735

REFERENT

IA

M

736

ȘOFER

I

737

ȘOFER

I

738

ȘOFER

I

739

ȘOFER

I

740

ȘOFER

I

741

ȘOFER

I

742

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

743

ȘOFER

I

744

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

15.2.2.2 COMPARTIMENTUL POMPIERI • 15.2.3 SERVICIUL ADMINISTRARE SEDII

  765

  SEF SERVICIU

  II

  S

  766

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  S

  767

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  768

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  769

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  1

  s

  770

  MUNCITOR

  1

  771

  REFERENT

  DEBUTANT

  M

  772

  ȘOFER

  1

16 DIRECȚIA PATRIMONIU

773

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

 • 16.1 SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU

774

SEF SERVICIU

II

s

775

EXPERT

SUPERIOR

i

s

776

EXPERT

SUPERIOR

i

S

777

EXPERT

SUPERIOR

i

s

778

EXPERT

SUPERIOR

i

S

779

EXPERT

SUPERIOR

i

s

780

EXPERT

PRINCIPAL

i

s

781

EXPERT

SUPERIOR

i

s

782

EXPERT

SUPERIOR

i

s

783

REFERENT

SUPERIOR

in

M

784

EXPERT

SUPERIOR

i

s

785

EXPERT

SUPERIOR

i

s

786

EXPERT

SUPERIOR

i

s

787

EXPERT

SUPERIOR

i

s

788

EXPERT

SUPERIOR

i

s

789

EXPERT

----SUPERIOR

i

s

790

EXPERT

i

s

791

EXPERT                   y                      >

î

s

792

EXPERT     / /          L L

i

s

793

EXPERT      /   /              | < |

^^șb^Riqi? i)

ir-IRECTIA C

5 M AMAScMEH'i UL S RgSURSELOR £ UMA-’IESNR.

CRJ^

p-

LUNCI IA

GRADOREAPTA profesionaM

CLASA

NIVL-L STUDII/794

SEP SERVICIU

li

g

795

EXPERT

SUPERIOR

I

s

796

EXPERT

SUPERIOR

1

s

797

SUPERIOR

î

s

798/

SUPERIOR

s

U;

. ...............

SUPERIOR

1

s

800^

SUPERIOR

1

s

801

SUPERIOR

III

M

802

EXPERT...;- - ’

SUPERIOR

1

S

803

EXPERT

SUPERIOR

I

s

804

REFERENT

SUPERIOR

III

M

805

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

806

EXPERT

SUPERIOR

1

s

807

EXPERT

SUPERIOR

1

s

808

EXPERT

SUPERIOR

1

s

809

EXPERT

SUPERIOR

1

s

810

REFERENT

SUPERIOR

III

M

811

EXPERT

SUPERIOR

8

s

812

EXPER7

SUPERIOR

1

s

813

EXPERT

SUPERIOR

1

s

814

EXPERT

SUPERIOR

1

s

815

EXPERT

SUPERIOR

1

s

816

EXPERT

SUPERIOR

1

s

817

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

818

EXPERT

PRINCIPAL

1

s


16.3 SERVICIUL CONCESIONĂRI


819

SEF SERVICIU

II

S

820

EXPERT

SUPERIOR

I

s

821

EXPERT

SUPERIOR

I

s

822

EXPERT

SUPERIOR

I

s

823

EXPERT

SUPERIOR

I

s

824

EXPERT

SUPERIOR

I

s

825

EXPERT

DEBUTANT

I

s

826

EXPERT

SUPERIOR

I

s

827

REFERENT

SUPERIOR

III

M


16.4 BIROUL EXPROPRIERI


828

SEF BIROU

II

S

829

EXPERT

SUPERIOR

I

s

830

EXPERT

SUPERIOR

I

s

831

EXPERT

SUPERIOR

I

s

832

EXPERT

I

s

833

EXPERT

!

s


17 DIRECȚIA DE MEDIU834

DIRECTOR EXECUTIV \f |                  '

t __&

...... .y .,w

51 HE5USSE.LOR
Ir

FUNCT-A

GRAD-'TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

835

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

II

S


17.1 SERVICIUL MONITORIZAREA CALITĂȚII MEDIULUI
836

S E F

II

s

837

//U ĂJ    V A.T x v * \\

“ JEp         2 dk

DEBUTANT

I

s

838

LXIWSrt    „ / *         'k/""   ............

SUPERIOR

l

s

839

SUPERIOR

I

s

840

EXPERT'

SUPERIOR

I

s

841

EXPERT

SUPERIOR

ț

s

842

EXPERT

SUPERIOR

I

s

843

EXPERT

SUPERIOR

I

s

844

EXPERT

SUPERIOR

I

s

845

EXPERT

ASISTENT

I

s

846

EXPERT

SUPERIOR

I

s


 • 17.2 SERVICIUL AVIZE Șl ACORDURI

  847

  SEF SERVICIU

  II

  s

  848

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  849

  EXPERT

  PRINCIPAL

  i

  s

  850

  REFERENT DE SPECIALITATE

  SUPERIOR

  II

  SSD

  851

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  852

  EXPERT

  SUPERIOR

  t

  S

  853

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  854

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  855

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  S

  856

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  857

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  s

  858

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  S

  859

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  860

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  861

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  862

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  s

 • 17.3 SERVICIUL MONITORIZARE SPAȚII VERZI


  863

  SEF SERVICIU

  II

  S

  864

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  865

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  866

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  s

  867

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  s

  868

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  869

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  s

  870

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s


  . NR.

  CRT.

  FUNCÎ IA

  C RAD,TREAPTA PROFESIONALĂ

  CLASA

  NIVEL STUDII

  875

  EXPERT

  PRINCIPAL

  1

  S

  876

  REFERENT

  SUPERIOR

  III

  M

  877

  EygERI^

  ASISTENT

  1

  S

  ^^*^ESPECIALITATE

  IA

  s


  ■--y, - - J........ 4........................ , ■,. ,

  ,ȘilR ECț$8^EC U TIV

  II

  S

  88^'

  tSggC^^fxECUTIV ADJUNCT

  li

  S

  881

  DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

  II

  S


1 8.1 SERVICIUL EVIDENȚĂ ANALIZĂ, SOLUȚIONARE Șl GESTIUNE NOTIFICĂRI LEGEA NR. 10/2001

882

SEF SERVICIU

II

S

883

CONSILIER JURIDIC

DEBUTANT

I

s

884

CONSILIER JURIDIC

PRINCIPAL

I

S

885

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

s

886

CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

I

s

887

CONSILIER JURIDIC

PRINCIPAL

I

s

888

EXPERT

SUPERIOR

I

s

889

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

s

890

REFERENT

SUPERIOR

III

M

891

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

S

892

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

893

EXPERT

SUPERIOR

I

s

894

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

s

895

REFERENT

SUPERIOR

III

M

896

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

S

897

EXPERT

SUPERIOR

I

S

898

CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

I

S

899

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

S

900

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

s

901

CONSILIER JURIDIC

DEBUTANT

I

s

902

REFERENT

PRINCIPAL

III

M

903

EXPERT

SUPERIOR

I

S

904

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

S

905

CONSILIER JURIDIC

DEBUTANT

I

S

906

CONSILIER JURIDIC

DEBUTANT

I

S

907

EXPERT

ASISTENT

I

s

908

EXPERT

ASISTENT

I

s

909

EXPERT

SUPERIOR

I

s

910

EXPERT

SUPERIOR

I

s

 • 18.2 BIROUL ANALIZĂ Șl SOLUȚIONARE PETIȚII LEGILE PROPRIETĂȚII


  914


  915


  916  SUPERIOR


\NR /CRT.

-UNCTIA.

GRAD/TREAPTA PROFESIONALĂ

Ci. AS A

NIVEL STUDII

1Z3 SERVICIUL INSTANȚE CIVILE Șl CONTENCIOS ADMINISTRATIV

917

SEF SERVICIU

S

918

CONSILIER JURIDIC

PRINCIPAL

S

JURIDIC

SUPERIOR

1

S

fcSS&yfe&U RIDIC

SUPERIOR

t

s

W O-i

DEBUTANT

III

M

^^liea^idic

SUPERIOR

1

s

..................

PRINCIPAL

1

S

9^

RIDIC

SUPERIOR

1

s

925

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

926

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

927

EXPERT

SUPERIOR

i

s

928

CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

1

s

929

CONSILIER JURIDIC

PRINCIPAL

1

S

930

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

931

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

S

932

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

933

CONSILIER JURIDIC

ASISTENT

1

S

934

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

i

s

935

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

936

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

937

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

938

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

939

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

940

EXPERT

ASISTENT

1

s

941

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

1

s

942

CONSILIER JURIDIC

DEBUTANT

1

s

 • 18.4 BIROUL CAUZE COMERCIALE

  943

  SEF BIROU

  li

  S

  944

  CONSILIER JURIDIC

  SUPERIOR

  1

  s

  945

  CONSILIER JURIDIC

  SUPERIOR

  1

  s

  946

  CONSILIER JURIDIC

  PRINCIPAL

  1

  s

  947

  CONSILIER JURIDIC

  PRINCIPAL

  1

  s

  948

  CONSILIER JURIDIC

  ASISTENT

  1

  s

 • 18.5 BIROUL AVIZĂRI CONTRACTE

  949

  SEF BIROU

  II

  S

  950

  CONSILIER JURIDIC

  PRINCIPAL

  I

  s

  951

  CONSILIER JURIDIC

  SUPERIOR

  I

  s

  952

  CONSILIER JURIDIC

  ASISTENT

  I

  s

  953

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  954

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  S

■A ■

965

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


^R7

f                      FUNCȚIA

GRADOREAPTA PROFESIONALĂ

clasa

NIVEL STUDII

9^4

EXPERT

DEBUTANT

i

S

y960

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

s

961

CONSILIER JURIDIC

PRINCIPAL

s

962

CONSIUKfcitfmyC

csllr'TTSÎV      ........

SUPERIOR

s

963

SUPERIOR

I

s

964

CC$fUEg£^pic£^/

—u-----------

SUPERIOR

1

s19 DIRECȚlKtyANAGH^NTUL resurselor umane


 • 19.1 SERVICIUL SALARIZARE Șl ORGANIZARE

  966

  SEF SERVICIU

  II

  s

  967

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  968

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  969

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  970

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  971

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  972

  EXPERT

  SUPERIOR

  s

  973

  EXPERT

  ASISTENT

  f

  s

  974

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

 • 19.2 SERVICIUL EVIDENȚĂ PERSONAL

  975

  SEF SERVICIU

  II

  S

  976

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  977

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  978

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  979

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  980

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  981

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  982

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  II

  s

  983

  REFERENT

  IA

  M

 • 19.3 SERVICIUL ORGANIZARE INSTITUȚII PUBLICE


  984

  SEF SERVICIU

  11

  S

  985

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  s

  986

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  S

  987

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  988

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  989

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  990

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  991

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  IA

  S


  FUNCȚIA

  GRADTTREAPTA PROFESIONALĂ

  CLASA

  NIVEL STUDII

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  S

  V 997

  AUDITOR

  PRINCIPAL

  1

  S

  998

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  s

  999

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  s

  1000

  SUPERIOR

  1

  s

  1001

  //.VV v si SFt .TiSJsflX

  SUPERIOR

  î

  s

  1002

  AUDlTpfi                | h

  SUPERIOR

  1

  s

  1003

  AU^R^/

  SUPERIOR

  1

  s

  1004

  AUOITOR      *>,*//

  .                     V//

  SUPERIOR

  1

  s

  1005

  '                   'y* /f

  AUDiTGgr- -* n v'^o;/

  SUPERIOR

  1

  s

  1006

  INSPECTO^^^0^CIALiTATE

  IA

  s

  1007

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  s

  1008

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  s

  1009

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  s

  1010

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  s


21 DIRECȚIA DE INTEGRITATE

1011

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

1012

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1013

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1014

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1015

EXPERT

ASISTENT

I

s

1016

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1017

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1018

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

1019

EXPERT

ASISTENT

1

s

1020

EXPERT

ASISTENT

1

s

1021

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1022

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1023

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1024

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1025

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1026

EXPERT

SUPERIOR

1

s

22 DIRECȚIA TRANSPORTURI

1027

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

22.1 SERVICIUL SISTEMATIZARE TRAFIC


22.3 SERVICIUL PARKING

1044

SEF SERVICIU

II

S

1045

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1046

REFERENT

ASISTENT

III

M

1047

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1048

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1049

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1050

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1051

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

22.4 BIROUL STRATEGIE TRANSPORT URBAN

1052

SEF BIROU

fl

S

1053

EXPERT

SUPERIOR

I

3

1054

EXPERT

ASISTENT

I

s

1055

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1056

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1057

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

22.5 SERVICIUL ADMINISTRARE STRĂZI

1058

SEF SERVICIU

II

s

1059

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1060

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1061

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1062

EXPERT

DEBUTANT

I

S

1063

EXPERT

PRINCIPAL

i

S

1064

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1065

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

23 DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN

1066

DIRECTOR EXECUTIV

fi
NR.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA

CLASA

NIVEL STUDII

CRT.

PROFESIONALA

^>071

AUDITOR

SUPERIOR

i

S

f 1072

AUDITOR

SUPERIOR

1

S

1073

AUDITOR

ASISTENT

î

s

1074

REFERENT

SUPERIOR

IIIUDIT PUBLIC INTERN PENTRU INSTITUȚII Șl SERVICII PUBLICE


........

li

S

SUPERIOR

I

s

w

SUPERIOR

I

s

IR

^of S))

SUPERIOR

I

S

ÎW&/  ...........

SUPERIOR

■'

s

Wjg

SUPERIOR

I

s

1081

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1082

AUDITOR

SUPERIOR

I

S

1083

AUDITOR

SUPERIOR

I

s


23.3 SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN, URMĂRIRE RECOMANDĂRI


1084

SEF SERVICIU

II

S

1085

AUDITOR

SUPERIOR

i

s

1086

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1087

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1088

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1089

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1090

AUDITOR

PRINCIPAL

I

s

1091

EXPERT

ASISTENT

I

s

1092

AUDITOR

SUPERIOR

I

s


24. DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ1093

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

1094

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

II

s

1095

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1096

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1097

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1098

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1099

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1100

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1101

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1102

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1103

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1104

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

1105

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1106

EXPERT

PRINCIPAUjjjS^

TpTt

s

1107

EXPERT

PRlNt^A^*

■« P (V-X.

s

1108

EXPERT

s  /   s

SUR^QR/^

s

1109

INSPECTOR DE SPECIALITATE

\ \

Lj-


25. DIRECȚIA DE PRESA


1110 DIRECTOR EXECUTIV


NR.

y,RT

FUNCȚIA

GRAD,TREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

nivel studii

4?  25.1 SERVICIUL ANALIZĂ, SINTEZĂ, MONITORIZARE PRESĂ

1111

SEF SERVICIU

II

S

1112^

DEBUTANT

I

S

SUPERIOR

I

S

SUPERIOR

I

s

ffgils <

IA

M

w

INS^Ec'Vgfi^SPECIALITATE

IA

s

1^

SPECIALITATE

DEBUTANT

S

1118

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

25.2 SERVICIUL COMUNICAREA CU PRESA

1119

SEF SERVICIU

II

S

1120

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1121

EXPERT

SUPERIOR

l

s

1122

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1123

REFERENT

DEBUTANT

III

M

1124

EXPERT

SUPERIOR

i

S

1125

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1126

EXPERT

ASISTENT

I

S

25.3 SERVICIUL COMUNICARE INTERINSTITUȚIONALĂ

1127

SEF SERVICIU

II

S

1128

REFERENT

IA

M

1129

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1130

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1131

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

1132

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1133

REFERENT

IA

M

1134

REFERENT

IA

M

26. DIRECȚIA RELAȚIA CU ONG, SINDICATE Șl PATRONATE


1135

DIRECTOR EXECUTIV

II

s

1136

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

II

s

1137

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

1138

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1139

REFERENT

SUPERIOR

III

M

1140

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1141

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1142

EXPERT

^JȘUPE.RjOR

l

s

1143

EXPERT

SUPER^K

I

s

1144

EXPERT                                      // "S

ț

s

1145

REFERENT                                  !/

l                III

M

1146

EXPERT

I                   I

1147

INSPECTOR DE SPECIALITATE    ^7

s 3

1148

EXPERT                    )F/

1 /Zy

1149

EXPERT         /                 X

t ASISTE

x-lir

(țESUf^ELOH

1 ’r.'.Mut 1 1


NR.

CRJ/

<  \             -UNCTlA

.......

GRAORREAPTA PROFESIONALA

clasa

NIVEL STUDII

iț^ECTO^DE SPECIALITATE

IA

s

?nspep<6r DE SPECIALITATE

DEBUTANT

s/

2$SD1R£CȚ1A RELAȚII EXTERNE Șl PROTOCOL


DIRECTQB^mjTIV

> fcfc n «Six*................................

II

s1153

^S^RVI^U *             1

1:

S

1154

ASISTENT

1

s

1155

EXPERl"

SUPERIOR

1

S

1156

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

1157

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1158

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1159

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1160

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

1161

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1162

EXPERT

ASISTENT

1

s

1163

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

1164

EXPERT

SUPERIOR

i

s

1165

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1166

EXPERT

SUPERIOR

1

s


27.2 SERVICIUL DE REPREZENTARE INTERNĂ


1167

SEF SERVICIU

II

S

1168

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1169

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1170

REFERENT

IA

M

1171

REFERENT

I

M

1172

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1173

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s


28 DIRECȚIA CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT, TURISM


1174

DIRECTOR EXECUTIV

li

S


28.1 SERVICIUL CULTURĂ
NR

FUNCTîA

GRAD/TREAPTA

Ci AS A

NIVEI STUDII

CRT.

PROFESIONALĂICI^ljj&vXȚĂMÂNT, TURISM


.3$

SE F^R VICIU

II

s

3^ 1186/

<XPERT

SUPERIOR

i

s

REFERENT

SUPERIOR

III

M

1188

EXPERT

SUPERIOR

I

s

S1SPECTOR DE SPECIALITATE

Va>X

IA

s

190

------- ------------ -------

IP^ftgȘTOR DE SPECIALITATE

î

s

exSewsL ii)

ASISTENT

1

s

w

<Ns|kȘ^6R DE SPECIALITATE

IA

S

' .vP>Z

SUPERIOR

1

s

gSfPEAT

SUPERIOR

1

s

1195

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1196

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1197

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1198

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1199

EXPERT

SUPERIOR

1

s


29. SERVICIUL EURO - 2020

1200

SEF SERVICIU

II

s

1201

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

1202

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1203

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1204

INSPECTOR DE SPECIALITATE

!l

s

1205

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1206

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1207

REFERENT

IA

M

30. SERVICIUL SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ

1208

SEF SERVICIU

li

S

1209

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1210

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1211

EXPERT

ASISTENT

I

s

1212

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1213

EXPERT

ASISTENT

I

s

1214

EXPERT

ASISTENT

I

s

1215

EXPERT

SUPERIOR

I

s

31. BIROUL DOCUMENTE SECRETE

1216

SEF BIROU

II

s

1217

EXPERT

1

s

1218

EXPERT

> .............. ....................

Vl^ERI QR ?

s

1219

EXPERT       / /                >

s

1220

EXPERT     /  //

L       \ \

. i                                  i 1

£. X*\\

i

s

1221

EXPERT     /  /

2      E i

-

s

.......U'ț>'"‘Tl L'1?1

■itlECȚlANR.

CRT.


FUNCȚIA


GRAD/T REAPTA PROFESIONALĂ


CLASA


32. DIRECȚIA SPAȚIU LOCATIV Șl CU ALTĂ DESTINAȚIE


1^22

EXECUTIV

II

s


ANALIZĂ SPAȚIU LOCATIV Șl CU ALTĂ DESTINAȚIE

12£8

ZCK G.M.a    .....

II

s

J^24

ETATE

SUPERIOR

SSD

Z1225

SUPERIOR

1

S

1226 '

///> 1

SUPERIOR

1

s

1227

SUPERIOR

1

S

1228

SUPERIOR

1

s

1229

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1230

REFERENT

SUPERIOR

III

M

1231

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

1232

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1233

REFERENT

SUPERIOR

III

M

1234

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1235

INSPECTOR DE SPECIALITATE

DEBUTANT

s

1236

EXPERT

ASISTENT

î

s

1237

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1238

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

1239

EXPERT

SUPERIOR

1

S


 • 32.2 SERVICIUL DE MONITORIZARE A SPAȚIILOR LOCATIVE Șl A SPAȚIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE

  1240

  SEF SERVICIU

  II

  S

  1241

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  II

  s

  1242

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1243

  INSPECTOR DE SPECIALITATE

  DEBUTANT

  s

  1244

  REFERENT

  SUPERIOR

  III

  M

  1245

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  s

  1246

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  s

  1247

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

33. DIRECȚIA MONITORIZARE RECUPERARE DEBITE / CREANȚE

1248

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

33.1 SERVICIUL MONITORIZARE Șl EVIDENȚIERE DEBITE / CREANȚE, URMĂRIRE CONTRACTE

1249


SEF SERVICIU


1250


EXPERT


1251


EXPERT


1252


EXPERT


1253


EXPERT


1254


EXPERT


1255


EXPERT


1256


EXPERT


1257


EXPERT


1258


EXPERTASISTENT


NR.

f-UNCTiA

GRAD.'T RE APTA

CLASA

NIVEL STUDL

CRT.

PROFESIONALA.

?l MONITORIZARE HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE1259

SE^ROU

li

S

12^

EXPia^ /

SUPERIOR

1

s

SUPERIOR

s

12^

EXPERX^         S

ASISTENT

s

1263\

SUPERIOR

i

s

1264

ExpER\.            . jlf 3

ASISTENT

1

s

ECUTARE SILITĂ


33.3 SERVICIUL RECUP1265

SEP SERVICIU

II

S

1266

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1267

EXPERT

DEBUTANT

I

S

1268

CONSILIER JURIDIC

SUPERIOR

I

s

1269

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1270

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1271

EXPERT

SUPERIOR

s

1272

EXPERT

SUPERIOR

I

S


Funcții de demnitate publică

3

Administrator public

1

Nr. total de funcții publice

1017

Nr. de funcții publice de conducere

138

Nr de funcții publice de execuție

879

Nr. total de funcții contractuale

251

Nr. de funcții contractuale de conducere

11

Nr. de funcții contractuale de execuție

240

Nr. total de funcții in instituție

1272

DIRECflA GENERALA ECONOMICADIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE


DIRECȚIA VENITURI


SERVICIUL FINANCIAR


SERVICIUL

CONTABILITATE


SERVICIUL CONTROL

JNANCIAR PREVENTIV


COMPARTIMENTUL FINANCIAR

CHELTUIELI CURENTE


BIROUL FINANCIAR INVESTIȚII


SERVICIUL URMĂRIRE VENITURI Șl ÎNCASARE TAXE


COMPARTIMENTUL EXECUȚIE BUGETARĂ VENITURI


SERVICIUL ELABORARE Șl EXECUȚIE BUGET


SERVICIUL RAPORTARE EXECUȚIE BUGET