Hotărârea nr. 73/2019

HOTARAREnr. 73 din 2019-02-26 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 27/12.02.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE STRADA BARBU VACARESCU SI STRADA PETRICANI - TRONSON I", IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL


HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu si Strada Petricani - Tronson I”, în vederea efectuării lucrărilor de interes public local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și al Direcției Patrimoniu nr. 2527/18.02.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 19/26.02.2019, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 28/26.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 79/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

în conformitate cu prevederile:

 • -   art. 5 alin. (1) și alin. (3), art. 9 alin. (8), art. 11 alin. (65), art. 32 alin. (3) și alin (4) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani - Tronson I”, în vederea efectuării lucrărilor de interes public local;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13, pct. 14, alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani - Tronson I”, potrivit planului de situație prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.ll Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 se modifică în conformitate cu anexa nr.J la prezenta hotărâre.


al Municipiului București nr. zenta hotărâre.


Art.IV Regularizarea documentațiilor cadastrale so va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.V Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 rămân neschimbate.

Art.VI Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.VII Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


331300


o o ■’t O) 03 ID


331300


O O <o <n co m


fi I

Ia I+CGK&
331200


O

o

i eanr
de Glucoza intre Str. Barbu Vacarescu si Str. Petricani"

ie expropriere

pentru expropriere


tiilor la sol


ițea Statului Roman
) TOPO S.R.L.
n

Primăria Municipiului București

Planșa

Nr. 1

Scara 1: 1000

PLAN TOPOGRAFIC avand ca scop:

Proiectul de utilitate publica:

" Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoza intre Str.

Barbu Vacarescu si Str. Petricani"

Data

26.01.2015


EDITURA ADEVĂRUL S.A.


S.C. APOLODOR S.A.


S.C. APOLODOR S.A.


S.C. APOLODOR S.A.


SC ONLY GRUP SRL


SC METAV SA


SC METAV SA


SC METAV SA


SC METAV SA


SC AEROFINA SA


SPRINT


SC DOMUS MEX SRL


SC INTRAROM SRL


S.C. ROMANEL

INTERNATIONAL

GROUP S.A.


Str. Barbu Vacar

184A (Foaia Fabrica da Glucoza nr. 2-4)


Str, Fabrica da Glucoza


Soaaaua Fabrica da Glucoza, nr. 8B


Soaaaua Fabrica de

Glucoza, nr. 8-8


Soaaaua Fabrica da Glucoza,


210539


2.268.796 €


Gard (împrejmuire teren expropriat) 213,5 metri liniari
52.038 €


216.648 €


5.310 €


Valoare JUSTA TOTALA TERENURI + Construcții (LEI) + Gard

*** Varianta din Ianuarie 2015, completata in februarie 2019 pentru construcția gard (împrejmuire) a terenului expropriat de la poziția nr. 2 Curs leu/euro la data estimării 26.01.2015      4,4800


Evaluarea gardulul/imprejmuirll de la poziția nr. 2 s-a efectuat la 14 februarie 2019. A se vedea Condițiile Limitative mai jos:ANEXA 2 redata mai sus este o estimare globala a valorilor imobilelor afectate de expropriere pentru Lărgirea arterei Fabrica de Glucoza, estimare globala efectuata in condițiile limitative descrise mal los, valabile la ianuarie 2015. cu completare pentru imprelmulre la 14 februarie 2019:


1. Aceasta evaluarea globala s-a efectuat fara prezentarea actelor de proprietate, urmând ca evaluările ulterioare sa se faca pentru flecare proprietate in parte si ținând cont de aspectele juridice si/sau de indicatorii urbanistici ale proprietății.


 • 2. Deoarece evaluarea prezenta este una globala, evaluatorul precizează ca la data evaluărilor punctuale pentru fiecare proprietate, valorile pot fi altele, depinzând de caracteristile fiecărei proprietăți in parte (acces, suprafața, deschidere, utilltati, starea tehnica a flecarei construcții, calitatea si tipul finisajelor si altele). Aceste valori pot fi diminuate cu cca. 15-40%, in funcție de caracteristicile fizice si tehnice ale flecarei proprietăți.

 • 3. S-a efectuat o evaluare globala a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan. Ulterior, la evaluările per/proprletate, după inspecția fiecărei proprietăți, in funcție de caracteristicile fizice, amplasament, utilitati, vecinătăți, s.a., se vor face estimări punctuale.

4.ln prezenta evaluare globala s-a tinut cont de evaluarea construcțiilor, dar aceasta evaluare globala a construcțiilor nu este considerata finala, deoarece nu s-a efectuat o măsurătoare si o inspecție individuala, in amanunt a flecarei construcții, pentru determinarea cat mai precisa a stării fizice de intretinere, a structurii (sistemului constructiv, materiale folosite), precum si anului de punere in funcțiune. Aceste aspecte vor fi efectuate                        <___

la evaluările individuale.

5. Nu au fost inspectate individual proprietățile. Evaluatorii si inginerii geodezi nu au avut acces la flecare proprietate in parte, ci doar in exterior. Inspecția per proprietate se va face ulterior.


6. Daca la inspecțiile individuale (per proprietate) se constata aspecte diferite (fizice, tehnice , juridice), atunci valoarea de despăgubire de la


acea data va putea fi diferita de cea din aceasta Evaluare Globala.

 • 7. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite de la beneficiari ca urmare a modificărilor solicitate de PMB prin Societatea Bostina si Asociații prin adresa din Ianuarie 2015

 • 8. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor intocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2015, si anume zonările furnizate de Grila notariala 2015.

 • 9. La data de 26.01.2015 toate versiunile predate anterior (anii 2013 si 2014) isi pierd valabilitatea.

 • 10. Pentru intocmirea prezentului raport, evaluatorul a analizat extrasele de carte funciara pentru construcții pentru următoarele poziții :2, 6, 7, 8, 9. Pentru construcțiile de la pozițiile 3, 4, 5 nu s-au primit extrase de carte funciara;

 • 11. Pentru pozițiile 5 si 6, din inspecția vizuala la exteriorul imobilelor pe teren, evluatorul a observat clădiri P+ 1E, motiv pentru care s-au estimat Sd. Daca aceste Sd nu se vor confirma ulterior cu acte (cadastru, etc), la evaluările finale vor fi retrase din metodologia de calcul.

 • 12. Pentru pozițiile 7, 8 si 9 evaluatorul a avut la dispoziție extrase de carte Funciara si PAD din care au reieșit suprafețele desfășurate, astfel: Poziția 7 - P.A.D. din decembrie 2013 si Extras CF 5172 din 10.02.2014; Poziția 8 - P.A.D. din septembrie 2013 si Extras CF 59868 din 18.12.2013; Poziția 9 - P.A.D. din septembrie 2013 si


Extras CF 41746 din 04.09.2013.